Takaisin

Vedeneristysalan TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu vedeneristysalan työehtosopimuksen muut tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

2023

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 4,0 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 4,0 %. Kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4,0 %. Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan 4,0 %.

Uudet taulukkopalkat 2023:

Palkkaryhmä€/h
pr 111,49
pr 214,29
pr 316,55
pr 418,54

2024

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2,0 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 %. Kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 2,0 %. Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan 2,0 %.

Uudet taulukkopalkat 2024:

Palkkaryhmä€/h
pr 111,72
pr 214,57
pr 316,88
pr 418,91

Tekstimuutokset

3 § Työajan sijoitus

Uusi teksti vanhan tilalle:

1. Työvuorokauden lasketaan alkavan kello 00, kuitenkin siten, että työvuoron jatkuessa keskeytyksettä yli vuorokauden vaihteen katsotaan kaikkien työtuntien kuuluvan siihen työvuorokauteen, jolloin työskentely alkoi.

2. Työaika alkaa tavanomaisesti yksivuorotyössä kello 7.00 ja päättyy kello 16.00.

3. Työaika alkaa kaksivuorotyössä kello 6.00 ja päättyy viimeistään kello 24.00. Vuorot vaihtuvat säännöllisesti. Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan 1.9.2023 alkaen iltavuorossa 1,23 € ja yövuorossa 2,31 € suuruinen lisä.

4. Mikäli aloittamis- tai lopettamistöiden, koneiden tehokkaan käytön taikka muuten työn järjestelyn vuoksi on tarpeellista, voidaan säännöllinen työaika järjestää tavanomaisesta poikkeavasti.

5. Mikäli 4 kohdan järjestely toteutetaan muutoin kuin paikallisesti sopimalla, tulee ennen järjestelyn toimeenpanemista laatia työvuoroluettelo. Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työntekijöille vähintään kolme päivää ennen sen käyttöönottamista. Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa työvuoroluetteloa ei tarvitse laatia.

6. Työnantajan määräyksestä ilta- ja yötyössä maksetaan työntekijälle 1.9.2023 alkaen kello 16.00 jälkeen tehdystä työstä 1,23 € ja kello 23.00 jälkeen tehdystä työstä 2,31 € suuruinen lisä.

7. Poikkeavasta työajan järjestelystä on ilmoitettava työntekijälle tai työryhmälle niin aikaisin, että yleisestä työajasta poikkeavan työajan noudattamisen ja sitä koskevan ilmoituksen väliin jää ainakin kolme päivää.

8. Kiireellisissä tapauksissa työajan siirto voidaan toimeenpanna lyhyemmälläkin ilmoitusajalla. Siirrosta on ilmoitettava viimeistään edellisen työvuoron aikana. Tällaisissa tapauksissa työntekijälle on maksettava ensimmäiseen viiteen työvuoroon sijoittuvilta, aiemmasta työajasta poikkeavilta tunneilta 2,31 € suuruinen lisä.

Poikkeavia työaikoja ja työajan siirtoa koskevat lisät korotetaan ison pöydän linjan mukaisesti ja korotetut lisät tulevat voimaan 1.9.2023.

Paikallinen sopiminen työajoista

Laaditaan uusi 3a § ”paikallinen sopiminen työajoista”. Kumotaan aikaisemmat tekstit aiheeseen liittyen (”työaikajoustokokeilu”, s. 39)

1. Tämä pykälä koskee ainoastaan Kattoliitto ry:n jäsenyrityksiä.

2. Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan 2 ja 3 §:n estämättä järjestää myös siten, että se tasoittuu enintään 6 kuukauden aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika voi tällöin olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen enintään 10 tuntia. Sisällytettäessä työajan lyhennys työaikajärjestelmään työaika tasoittuu keskimäärin 38 tuntiin viikossa.

3. TES 12 §:n mukaisissa matkatöissä päivittäinen työaika voi olla enintään 12 tuntia ja tasoittumisjakso enintään 12 kuukautta. Työnantajan tulee lähettää tällainen paikallinen sopimus molemmille liitoille vahvistettavaksi viimeistään viikkoa ennen kyseisen työajan käyttöönottoa. Liittojen tulee viikon kuluessa tehdä päätös, vahvistavatko ne sopimuksen. Paikallisessa sopimuksessa tulee samalla sopia rahamääräisestä lisästä, joka maksetaan lauantaina tehdystä työstä. Sopimuksen vahvistamatta jättäminen voi tapahtua vain perustellusta syystä.

Lisäksi osapuolet laativat erillispöytäkirjan tasoittumisjakson pituudesta Talonrakennusteollisuuden tekstiä vastaavasti.

3. kohdan mukainen paikallinen sopimus on mahdollista tehdä 1.9.2023 alkaen.

11 § Palkanmaksu, uusi 6. kohta

6. Työntekijän tulee työsuhteen päättyessä palauttaa kaikki hallussaan oleva työnantajan omaisuus työnantajalle ilman aiheetonta viivytystä.

13 § Päivittäiset matkakustannukset

Päivittäiset matkakustannukset
yli 4 km 2,17 €
yli 10 km 5,35 €
yli 20 km 10,65 €
yli 30 km 15,95 €
yli 40 km 21,25 €
yli 50 km 26,55 €
yli 60 km 31,85 €
yli 70 km 37,15 €
yli 80 km 42,45 €
yli 90 km 47,75 €
yli 100 km sovitaan erikseen

Matkakustannuksia tarkistetaan vuosittain. Tarkistukset toteutetaan kauko- ja lähiliikenteen linja-auto liikenteen lippuhintojen muutoksen keskiarvon mukaan.

Urakkahinnoittelu

Radonkaistalle hinta 1,50 €/jm
(Koskee yli 50 m radonkaistan asennusta valmiista yksiosaisesta kaistasta)

Pilarit ympäri eristettävän läpiviennin hinnoittelun mukaan, puolipilari puolet ympäri eristettävän läpiviennin hinnasta.

Kiilamaiset eristeet (myös salmiakit) 0,95 €/m2

Jälkiasennettava läpivientitiiviste lisätään urakkahinnoittelun kohtaan 5.1.

Kevytsoratyön urakkahinnoittelun uudistaminen (keskivahvuuden ylittäessä yli 900 mm hinta 2 senttiä alkavaa 10 mm kohden).

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.9.2023 ja niitä korotetaan samasta ajankohdasta, kun toisen vuoden palkankorotukset astuvat voimaan.