YT-muistio

Tähän muistioon on koottu asioita, jotka kannattaa huomioida, jos yt-neuvottelut osuvat kohdallesi. 

Laissa on säännöt siitä, miten yhteistoimintaneuvottelut tulee käydä. Rakennusalalla on poikkeuksellisia määräyksiä, joten näillä aloilla määräykset kannattaa tarkastaa omasta työehtosopimuksesta. Luottamusmiehen tai muun henkilöstöryhmän edustajan on hyvä olla yhteydessä Rakennusliittoon saadakseen tarkennuksia ja lisätietoja yt-käytäntöihin liittyen. 

Yt-ja työsopimuslakiin on tehty väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. 

 • Henkilöstöryhmän edustajana yt-menettelyssä on luottamusmies tai henkilöstön erikseen yt-menettelyä varten valitsema yt-edustaja. 
 • Yhtä henkilöä koskevat muutokset neuvotellaan esimiehen ja alaisen kesken, mutta avuksi voi pyytää tarvittaessa luottamushenkilön tai muun avustajan. 
 • Ammattiliitot tai työvoimaviranomaiset eivät osallistu yt-neuvotteluihin. 
 • Neuvottelujen osallistujamäärälle ei ole mitään rajaa. 
 • Harkitessaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, on työnantajan annettava kirjallinen neuvotteluesitys vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. 
 • Harkittaessa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, on työnantajan annettava asiasta laajempi kirjallinen selvitys asianomaisten työntekijöiden edustajille. Tässä tilanteessa on työnantajan annettava yt-neuvottelujen alkaessa henkilöstöryhmää edustavalle luottamusmiehelle esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi ja selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. 
 • Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle kymmenen työntekijää, työnantajan on yt-neuvotteluiden alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen. 
 • Suositus on, että luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja järjestää ennen neuvotteluja keskustelutilaisuuden edustamilleen henkilöille. Sama toistuu ensimmäisten neuvottelujen jälkeen. 
 • Mikäli työntekijä irtisanotaan, lomautetaan tai osa-aikaistetaan noudattamatta mitä yhteistoimintalain menettelytavoista säädetään, työntekijälle voi syntyä oikeus hyvitykseen yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnistä. Epäillessäsi esimerkiksi neuvotteluvelvoitteen tai -aikojen laiminlyöntiä, ota yhteyttä liittoon asian tutkimiseksi. 
 • Edustajana oleva luottamusmies informoi jatkuvasti edustamiaan henkilöitä. Vaikka kysymyksessä olisi salassapitovelvollisuuden alainen asia, se ei estä henkilöstön edustajaa kertomasta tietoja muille työntekijöille tai heidän edustajilleen, mikäli se on tarpeellista näiden työntekijöiden aseman kannalta. Yt-neuvotteluissa ilmitulleita, yksityisen henkilön terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja ei saa ilmaista muille. Salassapitovelvollisuuden alaista kerrottaessa tulee muistuttaa ehdottomasta salassapitovelvollisuudesta. 
 • Luottamusmiehen tai muu henkilöstöryhmän edustajan tulee vaatia esittämiensä vaihtoehtojen kirjaamista pöytäkirjaan. Myös työnantajan vastaukset ja perustelut tulee vaatia kirjattavaksi. 
 • Vähentämistoimenpidekeskusteluja käytäessä tulee huomioida ja tuoda esille erityisesti työehtosopimuksen määräykset vähentämisjärjestyksestä. 
 • Jos työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta itse irtisanoutua tai päättää työsuhde ns. irtautumissopimuksella, on tarjottu sopimus syytä lukea huolella. On myös hyvä pyytää luottamusmiestä tarkistamaan tietojen merkitys. Sopimus on aina vapaaehtoinen. Mikäli tarjotaan 2–3 kuukauden palkkaa vastaavaa määrää, se kattaa suunnilleen vain karenssin takia menetettävän tulon. 
 • Tilanteessa, jossa työntekijällä on jo valmiiksi uusi työpaikka tiedossa, voi ”kädenojennuksen” ottaa vastaan. Tässäkin tapauksessa tulee sopimusehdot lukea erittäin huolellisesti. 
 • Irtisanomispaketin allekirjoittamatta jättäminen ei estä tai lykkää irtisanomisprosessia. 
 • Irtisanomis- tai lomautusuhan alla olevan henkilön uudelleensijoittamismahdollisuudet on selvitettävä. Työtä on uhan alla oleville työntekijöille tarjottava, jos yrityksessä löytyy työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. 
 • Työntekijän kannattaa olla yhteydessä liiton lakimieheen, jos hän on eri mieltä irtisanomisperusteista työnantajan kanssa. 
 • Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus yhdeksän kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Töitä on tarjottava työttömänä työnhakijana olevalle irtisanotulle työntekijälle. 
 • Irtisanomiskorvauksella ei kannata sopia takaisinottovelvollisuudesta luopumisesta, ellei korvaus ole huomattava. Irtisanotun tulee ilmoittaa työsuhteen päättymisestä työvoimaviranomaisille heti. Työttömyydestä tulee ilmoittaa myös liittoon sekä työttömyyskassaan. 

Lisätietoja yt-käytännöistä

SAK:n yhteistoimintaopas 
Laki yhteistoiminnasta