Työskentely ulkomailla

Kun lähdet töihin ulkomaille, kannattaa muistaa muutama perusasia. Ulkomailla voit joko työskennellä lähetettynä työntekijänä tai hakeutua itse ulkomaille töihin.

Lähetetty työntekijä

Lähetetystä työntekijästä on kyse silloin, kun työnantaja lähettää työntekijän töihin ulkomaille. Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät Suomen lakien ja työehtosopimusten perusteella ja työntekijällä on oikeus päivärahaan sekä työnantajan kustantamiin matkoihin ja majoitukseen. Lähetetty työntekijä pysyy Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä pääsääntöisesti ainakin vuoden ajan.

Työhön hakeutuja

Työhön hakeutujasta on pääsääntöisesti kyse silloin, kun työntekijä hakeutuu oma-aloitteisesti ulkomaille töihin ulkomaalaisen työnantajan palvelukseen. Työehdot määräytyvät tällöin yleensä työntekomaan säännöstön perusteella, ja ilman eri sopimusta ei työntekijällä ole oikeutta päivärahaan, ilmaisiin kotimatkoihin taikka majoitukseen. Työhön hakeutuja siirtyy ETA-alueella heti työntekomaan sosiaaliturvan piiriin. ETA-alueen ulkopuolelle hakeuduttaessa soveltuvan sosiaaliturvasäännöstön määräytyminen on monimutkaisempaa ja vaihtelee tapauksesta riippuen.

Kirjallinen työsopimus

Ulkomaantyösopimukset on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen työsuhde. Lähetetyllä työntekijällä on lain ja työehtosopimusten perusteella oikeus saada työsopimus kirjallisena ennen ulkomaille lähtöä.

Ulkomaille työhön hakeuduttaessa on myös tärkeää vaatia kirjallinen työsopimus, jotta mahdollisessa riitatapauksessa pystytään osoittamaan, mitä työehdoiksi on sovittu. Kirjallinen työsopimus on eräissä tapauksissa ratkaiseva myös sosiaaliturvan määräytymisen kannalta.

Työsopimus laaditaan yleensä siinä vaiheessa, kun henkilö on hyväksynyt työnantajan tekemän työtarjouksen.

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle kirjallisen työsopimuksen tai vähintään selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista. Varmista, että saat tietoosi ainakin seuraavat asiat:

  • työnantajan ja työntekijän yhteystiedot
  • työn alkamisaika
  • määräaikaisissa sopimuksissa työn päättymispäivä
  • irtisanomisaika
  • työskentelypaikka
  • palkka mahdollisine lisineen
  • loman määräytyminen
  • normaali työaika
  • käytettävä työehtosopimus.

Työsopimuksen allekirjoittavat molemmat osapuolet ja kumpikin saa sopimuksesta oman kappaleensa, joka sitoo molempia osapuolia.

Varmista ennen paluuta, että saat jokaisesta työsuhteesta työ- ja palkkatodistukset!

Verotus

Ennen ulkomaille lähtöä on hyvä ottaa yhteyttä kotikunnan verotoimistoon ja selvittää, mikä tulee olemaan ulkomaantyön verotuskohtelu. Verottajalta saatuja ohjeita on noudatettava tarkasti, jotta välttyy jälkiveroilta. Ulkomaille työhön hakeutujan on maksettava veronsa työntekomaan säännösten mukaisesti.

Suomen viranomaiset voivat pakkoperiä myös ulkomailla maksamatta jääneet verot.

Palkkaturva

Suomen järjestelmästä maksetaan maksukyvyttömän suomalaisen työnantajan ulkomailla työskentelevän työntekijän palkkasaatavat, mikäli työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

ETA-alueella on joka valtiolla oma palkkaturvajärjestelmänsä. Näiden järjestelmien hyödyntäminen ulkomaalaisten työnantajien maksukyvyttömyys- tai maksuhaluttomuustapauksissa on useimmiten kuitenkin erittäin vaikeaa. ETA-alueen ulkopuolella ei palkkaturvajärjestelmää juuri tunneta.

Ulkomaille töihin?

Rakennusliiton jäsenen suositellaan olevan yhteydessä ennen ulkomaille lähtöä oman alueen Rakennusliiton palvelupisteeseen.

Lue lisää Rakennusliiton jäsenyydestä ulkomailla työskennellessäsi

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kotisivuilla kerrotaan erilaisista työhön liittyvistä asioista, kuten työnhausta ja työttömyyskassoista, työskentelystä kahdessa eri maassa sekä rajatyöntekijän ja lähetetyn työntekijän asemasta. Rajaneuvonnassa saat palvelua myös suomeksi.