Takaisin

Infra-alan työehtosopimuksen tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024. Tässä uutisessa on kerrottu infra-alan keskeiset tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

10 §

Keskimääräinen työaika

a) Enintään 10 tuntia päivässä ja 50 tuntia viikossa

Paikallisesti voidaan sopia, että päivittäinen työaika on enintään 10 tuntia ja viikoittainen työaika enintään 50 tuntia. Työajan on tasoituttava enintään 26 viikon aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Paikallisen sopimuksen tulee olla aina kirjallinen.

Paikallisessa sopimuksessa on sovittava

 • työajan tasoittumisjaksosta
 • säännöllisen työajan enimmäismäärästä
 • poikkeavien työaikojen korvaamisesta siltä osin kuin poiketaan 15 §:n määräyksistä
 • tasaisesta palkanmaksusta, mikäli palkka sovitaan maksettavaksi siten, että palkka palkanmaksukausittain vastaa keskimääräisen työajan säännöllisen työajan palkkaa
 • millä aikavälillä työntekijälle annetaan tieto tasoittamattomista tunneista. Tieto on annettava vähintään tasoittumisjakson puolivälissä sekä tasoittumisjakson päättyessä.

Työajan tasoittumista laskettaessa säännölliseksi työajaksi lasketaan myös aika, jolloin työntekijä on sairausloman takia estynyt tekemästä työtä ja jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa.

b) Enintään 12 tuntia päivässä ja/tai yli 50 tuntia viikossa

Paikallisesti voidaan poikkeuksellisesti sopia, että päivittäinen työaika on enintään 12 tuntia ja/tai viikoittainen työaika yli 50 tuntia. Työajan on tasoituttava enintään 26 viikon aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Paikallisen sopimuksen tulee olla aina kirjallinen. Työnantajan tulee lähettää paikallinen sopimus molemmille liitoille vahvistettavaksi viimeistään viikkoa ennen kyseisen työajan käyttöönottoa. Liittojen tulee viikon kuluessa tehdä päätös, vahvistavatko ne sopimuksen. Vahvistamatta jättäminen voi tapahtua vain perustellusta syystä.

Kyse on vuorotyöstä, mikäli työtä tehdään kahdessa vuorossa ja vuorot vaihtuvat säännöllisesti. Edellytyksenä on, että työvuorot ovat peräkkäin, menevät enintään yhden tunnin päällekkäin tai niiden välissä on enintään yhden tunnin tauko. Jälkimmäiseltä vuorolta maksetaan 15 §:n mukaista iltavuorolisää. Kello 23–06 maksetaan kuitenkin iltavuorolisän sijaan 15 §:n mukaista yötyölisää, ellei paikallisesti toisin sovita.

Työajan tasoittumista laskettaessa säännölliseksi työajaksi lasketaan myös aika, jolloin työntekijä on sairausloman takia estynyt tekemästä työtä ja jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa.

Paikallisessa sopimuksessa on sovittava

 • työajan tasoittumisjaksosta
 • säännöllisen työajan enimmäismäärästä
 • poikkeavien työaikojen korvaamisesta siltä osin kuin poiketaan 15 §:n määräyksistä
 • tasaisesta palkanmaksusta, mikäli palkka sovitaan maksettavaksi siten, että palkka palkanmaksukausittain vastaa keskimääräisen työajan säännöllisen työajan palkkaa
 • rahamääräisestä lisästä, joka maksetaan lauantaina tehdystä työstä
 • millä aikavälillä työntekijälle annetaan tieto tasoittamattomista tunneista. Tieto on annettava vähintään tasoittumisjakson puolivälissä sekä tasoittumisjakson päättyessä.

14 § Ylityö

5. Keskimääräistä säännöllistä työaikaa käytettäessä vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi. Kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 % korotettu palkka ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka. Viikoittaista ylityötä on työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja sitä seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka.

Mikäli työaika ei tasoittumisjakson aikana tasoitu sovittuun keskimääräiseen työaikaan, maksetaan tasoittamattomista tunneista kuten viikkoylityöstä.

27 §  Vuosiloma

Tämän pykälä tulee voimaan 1.4.2023 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

1. Oikeus vuosilomaan

Työntekijä saa kulloinkin voimassa olevan vuosilomalain mukaisen vuosiloman.

2. Lomaraha

Lomarahalla tarkoitetaan vuosilomapalkan, lomakorvauksen ja aiemman lomarahan muodostamaa kokonaisuutta. Lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta ilman yli- ja hätätyöstä maksettua palkkaa. 

Lomarahan määrä on 14 % siihen asti, kunnes työsuhde on kestänyt vuoden.

Työajanlyhennyskorvaus on työssäolon ajalta maksettua palkkaa.

3. Lomaraha sairausloman ja perhevapaan ajalta

Sairausloman ja perhevapaiden ajalta (erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaa) työntekijälle kertyy vuosilomaa kulloinkin voimassa olevan vuosilomalain mukaan. Tältä ajalta kertyneiden vuosilomapäivien lomaraha määräytyy seuraavasti: Jokaiselta perhevapaan aikana kertyneeltä lomapäivältä työntekijä saa lomarahaa 12 kertaa henkilökohtaisen tuntipalkkansa.

Jos täydessä lomanmääräytymiskuukaudessa on sekä työpäiviä että perhevapaapäiviä- tai sairauslomapäiviä maksetaan näiden perusteella kertyneestä lomarahasta suhteellinen osuus.

4. Lomarahan maksuajankohta

Vuosilomapalkka maksetaan siten, että lomarahasta maksetaan kesälomaosuutta vastaava määrä (14 %) ennen kesäloman alkamista ja talvilomaosuutta vastaava määrä (4,5 %) ennen talviloman alkamista. Lomarahan maksuajankohdasta voidaan sopia työntekijän kanssa. Lomarahaa ei voida sisällyttää palkkaan, eikä maksaa palkanmaksukausittain.

Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

Työntekijälle, joka työsuhteensa kestäessä on ollut työssä vähemmän kuin neljänätoista päivänä, lomakorvaus maksetaan vuosilomalain mukaisesti, jos hän itse päättää työsuhteensa tai jos työnantaja purkaa hänen työsuhteensa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n nojalla.

31 § Terveystarkastukset ja lääkärissäkäynnit

2. Lääkärissäkäynnit

b) Viimeinen kappale

Syöpäsairauden edellyttämän lääkärin määräämän hoitotoimenpiteen takia, vaikka siitä ei seuraisikaan työkyvyttömyyttä.

35 § Turvavarusteet

Työnantaja huolehtii niiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Toteutustavasta voidaan sopia paikallisesti.

Sopimus työntekijöiden edustajista ja yhteistoiminnasta infra-alan yrityksissä

8 § Vaalien järjestäminen

Vaali toimitetaan työajan ulkopuolella työkohteittain ja siitä on työnantajan kanssa sovittava tarpeellisten yksityiskohtien ja järjestelykysymysten selvittämiseksi vähintään kahta viikkoa aikaisemmin. Työnantaja luovuttaa vaalin järjestäjille viikkoa ennen sovittua vaalipäivää luettelon heidän yhteystietonsa (puhelinnumero, sähköposti). Vaihtoehtoisesti työnantaja voi luovuttaa tiedot suoraan sähköiseen vaalijärjestelmään.

10 § Henkilöstön edustajan vapautus työstä

Luottamusmies

Luottamusmiehen edustama työntekijämäärä

alle 15                             tarpeen mukaan, enintään 1 tunti viikossa
15–29                             2 tuntia viikossa
30–99                              6 tuntia viikossa
100–199                         9 tuntia viikossa
200–299                         12 tuntia viikossa
300–399                         24 tuntia viikossa
400–499                         32 tuntia viikossa

Luottamusmies voi olla kokonaan työstä vapautettu, kun hän edustaa vähintään 500 työntekijää.

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun edustama työntekijämäärä

alle 15                     tarpeen mukaan, enintään 1 tunti viikossa
15–29                     2 tuntia viikossa
30–99                      6 tuntia viikossa
100–199                  9 tuntia viikossa
200–299                  12 tuntia viikossa
300–399                  24 tuntia viikossa
400–499                  32 tuntia viikossa

Työsuojeluvaltuutettu voi olla kokonaan työstä vapautettu, kun hän edustaa vähintään 500 työntekijää.

3. Työehtosopimus työajasta jatkuvassa kaksi- ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, 7 § Työajan tasaamislisä

Mikäli työaika järjestetään jatkuvaksi kaksivuorotyöksi siten, että työskennellään 12 tunnin työvuoroissa ja työaika tasoittuu kalenterivuoden aikana keskimäärin enintään 34,9 tuntiin viikossa, maksetaan tasaamislisä kuten keskeytymättömässä kolmivuorotyössä tai keskimäärin enintään 36,4 tuntiin viikossa, maksetaan tasaamislisä kuten jatkuvassa kaksivuorotyössä.

Enintään 34,9 tunnin työaikaa koskeva määräys tulee voimaan siten, että 1.3.2022 lähtien tasaamislisän suuruus on 9 %, 1.3.2023 11,5 % ja 1.3.2024 alkaen 14 %.

Infra-alan TES-lennäkki 2022