Takaisin

Palkankorotus yleisen linjan mukainen 2 prosenttia

Rakentajille uudet työehtosopimukset 

Rakennusliiton kaikilla sopimusaloilla on solmittu uudet työehtosopimukset. Palkkoja korotetaan 1.6.2022 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kahdella prosentilla. Sopimuskausi on 1.3.2022 – 29.2.2024. Myös mm. kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 2,0 %. Sama korotus koskee myös työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia. 

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 30.11.2022 mennessä tai muussa tapauksessa sopimus voidaan irtisanoa helmikuun lopussa ensi vuonna. 

Palkkaratkaisu on kustannusvaikutukseltaan ns. yleisen linjan mukainen. Kaikkia sopimusaloja koskevia parannuksia saatiin aikaan mm. suojavaatteiden ja -varusteiden puhtaanapidon osalta. Työnantajat ottavat vastuun niiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista. Toteutustapa sovitaan paikallisesti 28.2.2023 mennessä. 

Yhteinen kannanotto kevytyrittäjyyteen 

Työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjoihin liitettiin liittojen yhteinen kannanotto kevytyrittäjyyden osalta. Kannanoton mukaan kevytyrittäjyys on ristiriidassa alan yritysten yhteiskunnallisen vastuun ja sosiaalisesti kestävän työelämän tavoitteiden kanssa.  Tilaajien asemassa toimivien yritysten on syytä varmistua siitä, että ulkopuolisen työvoiman käyttö tapahtuu työehtosopimuksen ja tämän suosituksen mukaisesti. Se tarkoittaa, että alihankkijan ja vuokratyövoimayrityksen henkilöstön asema on järjestetty työsuhteiseksi. 

Alakohtaisissa sopimuksissa muutoksia 

Myös työehtosopimusten teksteihin saatiin muutoksia. Tässä uutisessa kerrotaan vain isoimmat muutokset, sopimusalakohtaiset muutokset uutisoidaan tarkemmin Rakennusliiton verkkosivuilla kunkin sopimusalan kohdalla. Myös ns. TES-lennäkit muokataan ja saadaan jakeluun mahdollisimman pian. Esimerkkejä tekstimuutoksista: 

Talonrakennusalalla lisätään sopimukseen ammattinimike taakan kiinnittäjät (alamiehet) palkkaryhmiin III-VI. Alamiehellä tulee jatkossa olla työnantajan antama kirjallinen lupa ja työnantajan on varmistuttava ennen luvan antamista työntekijän ammattitaidosta. Alamiehellä tulee olla muista työntekijöistä erottuva huomiovärivarustus. 

Talonrakennuksen sopimuksessa työntekijöiden edustajien ajankäyttö yhdenmukaistetaan ja on jatkossa työsuojeluvaltuutetulla ja luottamusmiehellä sama 0,291. Ainoastaan työmaan tsv/yhteysmiehellä oma kerroin 0,350. 

Talotekniikan sopimuksessa saatiin pieni parannus sairausajan palkan maksamiseen alkavassa työsuhteessa. Ammatilliseen koulutukseen saatiin uusi korvaus matka-ajasta päivittäisten matkakustannusten korvausten (15.1) mukaisesti. Urakkahinnoittelua parannetaan monilta osin ja mm. sprinkler-urakoiden hinnoittelu saatiin osaksi työehtosopimusta. 

Maalausalalla keskeisin muutos on liittojen välinen tulkinta suojavaatteiden puhtaanapitoa koskevasta sopimuksesta. Vedeneristyksen sopimuksessa uudistetaan urakkahinnoittelun numerointia. 

Lattianpäällystysalalla saatiin tarpeellinen suojamääräys urakkatyötä koskien. Urakkatyötä ei voi teettää työntekijöillä, joiden ammattitaito ja työnopeus ei ole kehittynyt tarpeeksi ja he eivät saavuttaisi urakassa palkkaryhmä II mukaista ansiota. 

Infra-alalla uudistetaan vuosilomasopimusta. Siirtymäajan jälkeen eli 1.4.2023 alkavan lomavuoden alusta lomaraha määräytyy prosenttiperusteisesti lakiperusteen sijasta. Lomaraha on siirtymäajan jälkeen 18,5 %. Sama muutos koskee maanrakennusalaa. 

Asfalttialalla toteutetaan TES:n kokonaisuudistus, jota on valmisteltu vuosien ajan. 

Rakennustuoteteollisuuden osalta tekstimääräyksiin ei tällä kierroksella tullut muita kuin kaikkia sopimusaloja koskevia määräyksiä.  

Lue myös varapuheenjohtaja Kimmo Palosen työehtoneuvotteluita ja uusia työehtosopimuksia koskevat kommentit.