Takaisin

Talotekniikka-alan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


LVI-toimiala

Palkankorotukset syksy 2020

Aikapalkat

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosentilla.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Pr                      €/h
S                        11,24
1                        13,55
2                        16,03
3                        16,85
4                        17,78

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 prosentilla.

Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että täyttävät työehtosopimuksen 10.5-kohdan määräykset.

Keskituntiansio

Vuosiloman keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2020–31.3.2021 on seuraava:

 • 1.4.2020–31.3.2021 välisenä aikana 1,2 prosenttia.

Työehtosopimuksen suoritussidonnaiset palkat

Palkankorotus toteutetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Putki-, ilmastointi- ja sprinkleriasennusalojen normituntikerroin: 17,00 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin: 3,76 €/yks.

Putki-, ilmastointi- ja sprinkleriasennusalojen normituntikerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,27 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Iltavuorolisä 1,06 €/h
Yövuorolisä 2,13 €/h
Iltatyölisä 1,06 €/h
Yötyölisä 2,13 €/h
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,49 €/h
Ammattitutkintolisä 0,52 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,96 €/h

Putkieristysalan työkalukorvaus

Työkalukorvaus 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: 1,83 €/päivä

Etumieslisä putki-, ilmastointi- ja sprinklerialat

Etumieslisän taattu osa on 0,38 €/h

Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä on 0,59 €/h

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus

edustettavien työntekijöiden määrä        euroa/kahden viikon tilijakso

10–50 työntekijää                 33,81

51–100 työntekijää              42,27

yli 100 työntekijää                63,37

Palkankorotukset syksy 2021

Aikapalkat

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 prosentilla.

Perustuntipalkat

Perustuntipalkat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Pr                      €/h
S                        11,39
1                        13,73
2                        16,24
3                        17,07
4                        18,01

Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 prosentilla.

Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että täyttävät työehtosopimuksen 10.5-kohdan määräykset.

Keskituntiansio

Vuosiloman keskituntiansion korotusprosentti lomanmääräytymisvuodelle 1.4.2021–31.3.2022 on

 • 1.4.2021–31.3.2022 välisenä aikana 0,9 prosenttia.

Työehtosopimukseen suoritussidonnaiset palkat

Palkankorotus toteutetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Urakka ja palkkiopalkkaustyöt

Putki-, ilmastointi ja sprinkleriasennusalojen normituntikerroin: 17,22 €/NH.

Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin: 3,81 €/yks.

Putki- ilmastointi- ja sprinkleriasennusalojen normituntikerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten, että korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.

Palkkiopalkkaustyöt

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,22 €/h tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,49 €/h (0,27 €/H + 0,22 €/h) tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Työehtosopimuksen lisät

Lisät 1.9.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta:

Iltavuorolisä 1,07 €/h
Yövuorolisä 2,16 €/h
Iltatyölisä 1,07 €/h
Yötyölisä 2,16 €/h
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,52 €/h
Ammattitutkintolisä 0,53 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,97 €/h

Putkieristysalan työkalukorvaus

Työkalukorvaus 1.9.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta: 1,85 €/päivä

Etumieslisä putki- ilmastointi- ja sprinklerialat

Etumieslisän taattu osa on 0,38 €/h

Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä on 0,60 €/h

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus

edustettavien työntekijöiden määrä        euroa/kahden viikon tilijakso

10–50 työntekijää                 34,25
51–100 työntekijää              42,82
yli 100 työntekijää                64,19

LVI-huoltoasentajien paikallisesti sovittavat työaikamääräykset

LVI-huoltoasentaja noudattaa keskimääräistä työaikaa, joka tasoittuu säännölliseen 37,5 tai 40 tuntiin viikossa neljän kuukauden mittaisella tarkastelujaksolla. Tarkastelujakson ajaksi ei tarvitse laatia päiväkohtaista työaikasuunnitelmaa, vaan työajat määräytyvät päivittäisten töiden tarkoituksenmukaisen tekemisen ja LVI-huoltoasentajan henkilökohtaisten tarpeiden perusteella yrityksessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Päivittäinen työaika alkaa ja päättyy annettujen työtehtävien ja LVI-huoltoasentajan harkinnan mukaan. Tavoitteena on, että työpäivän pituuteen nähden saavutetaan mahdollisimman paljon sellaisia työtunteja, joista voidaan laskuttaa tilaajaa. Työpäivät pyritään kuitenkin mitoittamaan niin, että ne eivät ole kuin poikkeuksellisesti kuutta (6) tuntia lyhyempiä tai kymmentä (10) tuntia pidempiä. Työntekijän on aina saatava pitää työaikalain mukaiset lepoajat.

Työntekijä ilmoittaa työpäivän alkamisen ja päättymisen sekä mahdollisesti sovitun käytännön mukaisesti käynnit työkohteissa työnantajan hankkimalla sähköisellä seurantalaitteella, esimerkiksi älypuhelimella. Muuta jatkuvaa työaikaseurantaa ei työpäivän aikana tehdä. Jos työpäivät alkavat tai päättyvät muualla kuin työnantajan toimipaikassa, tähän liittyvistä menettelytavoista on sovittava. Samoin on sovittava periaatteet huoltoauton käytöstä työntekijän kodin ja työkohteiden välisiin matkoihin.

Työntekijällä on aina oikeus vähintään työsopimuksen mukaiseen säännöllisen työajan palkkaan. Työntekijän on vältettävä tarpeettomien ylityötuntien kerryttämistä työajan seurantajaksolla. Työnantaja ei saa puolestaan käyttää työehtosopimuksen tarkoittamia odotustunteja keskimääräisen työajan tasoittamiseen.

Jos työntekijän työaikaa ei tasoitu 40 tuntiin viikossa neljän kuukauden tarkastelujakson aikana, kymmenestä ensimmäisestä ylityötunnista maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka. Tämän jälkeen ensimmäisestä puolesta ylityötunteja maksetaan 50 prosentilla ja lopuista 100 prosentilla korotettu palkka.

Jos työnantaja erikseen pyytää työntekijää ylityön tekemiseen, tällaista päivää ei lasketa mukaan keskimääräiseen työaikaan. Kyseisen päivän työajaksi katsotaan 8 tuntia ja sen jälkeen ylityökorvaukset maksetaan normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti. Jos tarkastelujakson työtunnit jäävät keskimäärin vähäisemmäksi kuin 37,5 tai 40 tuntia viikossa, tämä ei vaikuta vähentävästi työntekijän vuosilomaetuuksiin.

Palkka maksetaan normaalisti palkanmaksukausittain työsopimuksen mukaisen säännöllisen työajan tuntien perusteella. Tasoitusjakson päätyttyä säännöllisen työajan ylittävien työtuntien palkka maksetaan tasoitusjakson päättymistä lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Sairaus- ja tapaturma-ajan palkka maksetaan työpäiviltä aina kahdeksalta (8) tunnilta.

Paikallisen sopimuksen tekeminen

Paikallisen sopimuksen LVI-huoltoasentajan työaikamääräyksistä tekevät yhdessä työnantaja, pääluottamusmies ja kaikki ne LVI-huoltoasentajat, jotka haluavat tähän työaikajärjestelyyn ryhtyä.

Työnantaja ja lvi-huoltoasentajat sopivat keskenään tuntipalkan korottamisesta yhteisesti sovittavalla palkitsemismallilla. LVI-huoltoasentajan palkan korotus on edellytyksenä tähän ryhtymiselle.

Korotettua tuntipalkkaa maksetaan jokaiselle työtunnille.

Tähän paikalliseen sopimukseen noudatetaan työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevia määräyksiä. Pääluottamusmies voi kuitenkin irtisanoa sopimuksen koko yrityksen osalta ja yksittäinen LVI-huoltoasentaja omalta osaltaan kuukauden irtisanomisajalla. Työnantaja voi myös kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa sopimuksen kaikkia työntekijäitä tai yksittäistä LVI-huoltoasentajaa koskien. Paikallisen sopimuksen päättymisen jälkeen LVI-huoltoasentajat ryhtyvät noudattamaan normaaleja työehtosopimuksen mukaisia työaikoja.

Työajanlyhennys (pekkaspäivät)

Soveltamisala

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan työntekijöihin, joiden säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa.

Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 tuntia ja vähintään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhemmän työaikansa vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan työajanlyhennyksestä erillistä palkanosaa. Näille työntekijöille ei kerry oikeutta työajanlyhennysvapaaseen.

Työajan lyhennyskausi on kalenterivuosi.

Työajan lyhennyksen määrä

Työajan lyhennyksen määrä on enintään 96 tuntia vuodessa. Työajanlyhennystä kertyy 8 tuntia kultakin kuukaudelta, jossa on vähintään yksi työpäivä tai vuosilomalain mukainen työssäolon veroinen päivä.

Työajan lyhennysvapaan antaminen

Työajan lyhennysvapaa annetaan vapaapäivinä työnantajan määräämänä ajankohtana seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vapaa voidaan antaa myös lyhentämällä päivittäistä työaikaa, jos työnantaja ja työntekijä siitä sopivat. Työnantajan tulee ilmoittaa kunkin lyhennysvapaan ajankohdasta vähintään 2 viikkoa ennen vapaata.

Jos työnantaja on ennakolta laatinut työajan käyttösuunnitelman, jossa lyhennysvapaiden ajankohdat on määritelty, työnantajalla on oikeus siirtää käyttösuunnitelmassa ilmoitettuja lyhennysvapaita työajan lyhennyskauden rajoissa ilmoittamalla siirrosta ja samalla uudesta vapaan ajankohdasta vähintään 1 viikko ennen vapaata.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhennyksen säästämisestä tai pitämättä jättämisestä. Tämän sopimuksen perusteella annetut vapaapäivät, luetaan työssäolopäivien veroisiksi päiviksi vuosilomapäiviä ansaittaessa.

Työajan lyhennysraha

Ansiokompensaatio työajan lyhennyksestä suoritetaan työajan lyhennysrahalla. Työajan lyhennysrahan määrä on 5,5 prosenttia työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettava korvaus mukaan lukien.

Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 tuntia ja vähintään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhemmän työaikansa vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin maksetaan 5.5 prosenttia suuruista erillistä palkanosaa. Palkanosaa maksetaan työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätäyöstä maksettava korvaus mukaan lukien.

Kuukausipalkalla työskenteleville työntekijöille työajanlyhennys annetaan kuukausipalkkaa vähentämättä. Kuukausipalkkalaiselle, jolla on työsuhteen päättyessä pitämätöntä työajanlyhennyskertymää, suoritetaan päiväpalkan suuruinen korvaus kultakin työajanlyhennyspäivältä.

Työajan lyhennysrahaa ei makseta lomansa aikana työssä oleville opiskelijoille.

Työajan lyhennysrahan maksaminen

Työajan lyhennysraha maksetaan kunkin tilijakson mukaisena palkanmaksupäivänä. Jäsenyrityksissä voidaan edellisestä poiketen sopia toisin siten, että työajan lyhennysrahaa maksetaan lyhennysjaksoa vastaava osuus sen palkanmaksukauden yhteydessä, jolloin työajan lyhennys on annettu. Kaikki työajanlyhennysrahat tulee kuitenkin maksaa viimeistään sen palkanmaksun yhteydessä, jossa maksetaan palkka maaliskuun 31. päivältä.

Talotekniikka-alan palkkausjärjestelmä

Tehtävien vaativuusryhmittelyn määritelmät

Automaattiset sammutusjärjestelmät

Palkkaryhmä S

Työ tehdään mallin mukaan toisen asentajan avustuksella. Työssä ei edellytetä itsenäistä työmenetelmien osaamista.

Palkkaryhmä 1

Tehtävä koostuu toisen ohjauksessa tehtävistä automaattisten sammutusjärjestelmien asennuksista.

Palkkaryhmä 2

Tehtävä koostuu työselitysten ja piirustusten mukaan itsenäisesti tehtävistä automaattisten sammutusjärjestelmien asennuksista tai tehtävä käsittää em. järjestelmien kunnossapitotehtäviä.

Palkkaryhmä 3

Tehtävä koostuu työselitysten, säädösten ja piirustusten mukaan itsenäisesti tehtävistä automaattisten sammutusjärjestelmien ja erikoisjärjestelmän asennuksista tai tehtävä käsittää em. järjestelmien kunnossapitotehtävät. Asennustyömaalla tehtävä edellyttää valmiuksia toimia etumiehenä.

Palkkaryhmä 4

Tehtävä koostuu vaativien projektien, sekä pumppaamoiden ja vaahtolaitosten asennusten ja muutostöiden tai kunnossapitotöiden kokonaistoimintojen itsenäisestä osaamisesta. Asennustyömaalla tehtävä edellyttää valmiuksia toimia vaativien kohteiden etumiehenä.

Odotusaika ja sen korvaus

Työntekijälle, joka odottaa työtä verstaalla tai työpaikalla, maksetaan odotusajan palkkana 2-palkkaryhmän mukainen perustuntipalkka, paitsi 1-palkkaryhmässä perustuntipalkan mukaisesti ja S-palkkaryhmässä perustuntipalkan mukaisesti.

Matkakustannukset

Päivittäiset matkakustannukset

Ateriakorvaus

Ateriakorvaus maksetaan samoin perustein autonkuljettajalle kuin muillekin työntekijöille.

Matkalippukorvaus

Päivittäisten matkalippu ja matka-aikakorvauksia koskevat sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.7.2020 jälkeen annettuun ensimmäiseen urakkatarjoukseen. Muuhun kuin urakkatyöhön liittyen sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.7.2021.

Mikäli työmaa sijaitsee jäljempänä olevassa taulukossa paikkakuntakohtaisesti määriteltyjen kilometrirajojen ulkopuolella paikkakunnan nollapisteestä, työntekijälle korvataan työpäivää kohden edestakainen matkalipun arvo työmaalle ja takaisin. Matkalipun arvolla tarkoitetaan kertalippua.

Paikkakunta  km

Heinola           3
Pääkaupunkiseutu  8
Hämeenlinna 3
Hyvinkää        7
Imatra             11
Joensuu          3
Jyväskylä        6,5
Kajaani           3
Kemi                3
Kokkola          8
Kotka               4
Kouvola          2
Kuopio            3
Lahti                3
Lappeenranta 3
Mikkeli           4
Nokia              2,5
Oulu                6
Pieksämäki    5
Pori                  2
Raahe              6
Rauma            3,5
Rovaniemi     4
Savonlinna    3
Seinäjoki        5
Tampere        2
Tornio             5,5
Turku               3
Vaasa              2
Varkaus          3,5

Matka mitataan yleisen liikenteen käytössä olevaa lyhintä reittiä myöten. Pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) etäisyys määritetään HSL:n reittioppaan mukaan. Niillä paikkakunnilla, joita ei taulukossa mainita, kilometrimäärä on 6 kilometriä.

Mikäli työnantaja on järjestänyt työntekijöiden kuljetukset työmaalle, ei matkalippukorvausta suoriteta. Kuljetukset tapahtuvat työajan ulkopuolella ja työaika on tässä työehtosopimuksessa mainittu säännöllinen työaika. Kuljetukset on suoritettava henkilöliikenteen tarkoitetuilla, lämmityslaitteilla varustetuilla ajoneuvoilla.

Matkalippukorvauksesta voidaan LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenyrityksessä sopia toisin.

Matka-aikakorvaus

Mikäli matka-aika paikkakunnan nollapisteestä työpaikalle aamuin ja illoin säännöllisiä kulkuvuoroja tai työnantajan järjestämää kuljetusta käyttäen, odotusajan huomioon ottaen yhteensä ylittää 1 tunnin, maksetaan siitä sisääntuloryhmän mukainen tuntipalkka. Samaa maksuperiaatetta käyttäen maksetaan korvaus jokaiselta seuraavalta täydeltä tunnilta. Pääkaupunkiseudulla matka-aika määritetään reittioppaan mukaan.

Matka-aika korvauksesta voidaan LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenyrityksessä sopia toisin.

Sovitut matka-aika- ja matkalippukorvauksen paikkakuntakohtaiset nollapisteet

Paikkakuntakohtaiset nollapisteet:

Heinola           Juna-asema

Pääkaupunkiseutu                Helsingin päärautatieasema, eteläisen sisäänkäynnin edessä

Hämeenlinna                           Hallituskadun ja Linnakadun kulma

Hyvinkää        Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Imatra             Jukankadun ja Koskenpartaan risteys

Joensuu          Siltakadun ja Kauppakadun kulma

Jyväskylä        Matkakeskus, pääsisäänkäynnin edessä

Kajaani           Linja-autoasema, pääsisäänkäynnin edessä

Kemi                Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Kokkola          Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Kotka               Tori, eteläinen kulma

Kouvola          Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Kuopio            Tori, kaupungintalon pääoven edessä

Lahti                Torikadun ja Aleksanterinkadun kulma

Lappeenranta                         Oksasenkadun ja Toikankadun kulma

Mikkeli           Maaherrankadun ja Hallituskadun kulma

Nokia              Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Oulu                Rotuaarin pallo

Pieksämäki    Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Pori                  Gallen-Kallelankadun ja Antinkadun risteys

Raahe              Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Rauma            Linja-autoasema, pääsisäänkäynnin edessä

Riihimäki        Linja-autoasema, pääsisäänkäynnin edessä

Rovaniemi     Koskikadun ja Rovakadun risteys

Savonlinna    Olavinkadun ja Kauppatorin risteys

Seinäjoki        Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Tampere        Tori, kaupungintalon pääoven edessä

Tornio             Linja-autoasema, pääsisäänkäynnin edessä

Turku               Yliopistonkadun ja Kauppiaskadun risteys

Vaasa              Kauppapuistikon ja Vaasanpuistikon risteys

Varkaus          Rautatieasema, pääsisäänkäynnin edessä

Ylivieska         Kartanotien ja Rautatiekadun risteys

Vuosilomalain mukaiset lisävapaapäivät

Lisävapaapäivien antamiseen sovelletaan vuosiloman antamista koskevia säännöksiä. Työntekijälle maksetaan lisävapaapäiviltä korvaus keskituntiansiolla laskettuna.

Sovitut kokeilut

LVI-toimialan sprinkleriasennusala

Otetaan sprinkleriasennusalan hinnoittelu kokeiluna työehtosopimukseen ajalle 1.5.2020–28.2.2022. Kokeilun ajaksi otetaan sprinkleriasennus suorituspalkkausmääräyksissä omaksi luvukseen noudattaen työryhmän laatimaa mallia sprinkleriasennusalan urakkahinnoitteluksi.

Talotekniikka-alan työehtosopimuksessa 1.5.2018–30.4.2020 sovittu Sprinkleriasennuslaitokset-kohta poistetaan työehtosopimuksesta määräaikaisesti työehtosopimuksesta ajaksi 1.5.2020–28.2.2022.

Työryhmät

Ilmastointialan urakkahinnoittelu

Sopijaosapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on uudistaa ilmastointialan suorituspalkkausmääräyksiä.

Putkiasennusalan urakkahinnoittelu

Sopijaosapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on uudistaa putkialan suorituspalkkatyömääräyksiä sekä urakkahinnoittelua 2§ Putkiasennus, mom. 6. HST- ja RST-viemärit muhviliitoksi sekä muoviset viemärit liitostavasta riippumatta, painemuhviputket ja *pölynimuriputkistot.

Muita sovittuja asioita

Putki-, ilmastointi- ja sprinkleriasennusalojen normiaikahinnoittelu järjestelmään tehdyt muutokset

Putki-, ilmastointi- ja sprinkleriasennusalojen normiaikahinnoittelujärjestelmään tehdyt muutokset tulevat voimaan kunkin työn osalta niissä työkohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välillä solmittu urakkasopimus perustuu 1.7.2020 jälkeen annettuun ensimmäiseen urakkatarjoukseen.

Muutokset on sisällytetty talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimukseen ja sen liitteenä oleviin putkialan suorituspalkkaustyöt määräyksiin, IV-alan suorituspalkkaustyöt määräyksiin ja sprinkleriasennusalan suorituspalkkaustyöt määräyksiin.

Putkiasennus

Metalli- ja hitsattavat teräsputket

Metalli-, teräsputket 355,6 sekä isommat putkikoot poistetaan urakkahinnoittelusta.

Eristyselementit ja sisäputket

Eristyskaivot

T-kaivo tai T-liitoskappale taipuisaan elementtiin X-kaivo Välikaivo
-2 putkea 4,50 NH -2 putkea 6,25 NH -3 putkea 3,00 NH
3 putkea 6,45 NH 3 putkea 9,68 NH 4 putkea 5,40 NH
4 putkea  8,40 NH 4 putkea 12,60 NH 5 putkea 7,80 NH
5 putkea 10,35 NH 5 putkea 15,53 NH

Hinnoittelu koskee alle -54 putkien asennusta.

HST- ja RST-viemärit muhviliitoksin sekä muoviset viemärit liitostavasta riippumatta, painemuhviputket ja pölynimuriputkistot

– Lattiakaivo 0,25NH
– Lattiakaivo valumisaltain (kiinteä) 0,60NH
– Lattiakaivo valumisaltain (irrallinen) 0,75NH

Viemärin pohjakulma koko -110 = 1,5NH (Uponor desibel tai vastaava)

Desibeli-viemärit +18 %

Rautarakennetyöt

Kiinto- ja ohjauspisteet

Palo-osastoinnista johtuva, suunnitelma-asiakirjoissa esitetty kannakointi 0,1 NH/putki.

IV-alan normiajat rakennustyömaiden IV-töille

Saneerauslisän 1.7.2018–31.4.2020 voimassa ollut kokeilu vakinaistetaan työehtosopimuksen osaksi.

Vaativuus- ja olosuhdelisät

Savunpoistokanavat

 • Pyöreä kanava +15 %
 • Suorakaidekanava +30 %

Pyöreät kanavat ja osat

4-kohtaan Eristämätön MY, KY, TY, LKP, LYP, TULPPA, ulkoliitin kanavasta 1 m, SP, YHDEPL

 • Lämpölaajenemiskompensaattori
 • Tarkastusluukku osaan

Poistetaan EP

Suorakaidekanavat

1-kohtaan Eristämätön kanava, KY, MY, LKT, TY, SY, pääte suuremman pään mukaan, ilmamääräsäätimet (IMS) ja palopellit

 • Lämpölaajenemiskompensaattori

Pienkojeet

Kiertoilmakojeet ja jäähdytyspalkit

Paino kg          1                        2
NH/kpl            NH/kpl
– 15                   1,04                  1,28
– 35                   1,16                  1,39
– 60                   1,74                  1,97
– 100                2,32                  2,55
– 150                2,90                  3,13
– 200                3,48                  3,71

 1. Yhteen virtauspiiriin kytkettävät
 2. Useampaan kuin yhteen virtauspiiriin kytkettävät

Huippuimuri

Imuri                LV-piippu
Koko kg           NH                    NH
-12                    1,22                  1,22
-23                    1,92                  1,92
-40                    2,44                  2,44
-56                    2,88                  2,88
-71                    4,28                  4,28

Sprinkleriala

Sprinklerialalle uusi hinnoittelu kokeiluna käyttöön

Sprinklerialan hinnoittelu astuu voimaan kokeiluna ja se tulee käyttöön kohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus perustuu 1.7.2020 jälkeen annettuun ensimmäiseen urakkatarjoukseen. Sprinklerialan hinnoittelu on voimassa kokeiluna sopimuskauden loppuun asti, mutta kuitenkin siten, että määräys koskee ennen sopimuksen loppumista alkaneita työmaita niiden päättymiseen saakka. Saatujen työaikamittausten perusteella sopijaosapuolet tekevät mahdolliset muutokset hinnoitteluun.

Suorituspalkat

Suora urakka

Urakkasumma (US) saadaan kertomalla normituntien summa (NHS) normituntikertoimella (NHK).

US = NHS x NHK

Tähän sopimukseen liittyvä työmaiden sprinkleritöiden normitunti (NH) kerrotaan seuraavalla normituntikertoimella (NHK).

1.7.2020 suoran urakan normituntikerroin 16,73 €/NH

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Suoran urakan normituntikerroin 17,00 €/NH

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Suoran urakan normituntikerroin 17,22 €/NH

Suora palkkio

Palkkiosumma muodostuu työnantajan ja työryhmän etumiehen yhteisestä sopimuksesta. Sopimus tehdään ennen kyseisen työn aloittamista. Sovittua palkkiosummaa ei jälkikäteen muuteta, ellei työmääräysten muutosten johdosta työn laajuus muutu.

Liitot suosittelevat, että sovittaessa suoran palkkion sopimuksia (könttäurakoita) sopimusosapuolilla on riittävän pitkä aika perehtyä sopimusasiakirjoihin.

Muut palkkiot

Työnantaja ja etumies tai etumiehen puuttuessa työntekijä voivat sopia myös muista palkkiotavoista ja perusteista.

Ulosmaksu- ja takuupalkat

Normiajoitettujen sprinkleritöiden suorituspalkkaustyössä on jäljempänä mainittu perustuntipalkka taattu ja se maksetaan ennakkona tilikausittain.

Palkkaryhmissä S ja 1 on ulosmaksu- ja takuupalkka taulukon mukaan, 2–4-palkkaryhmissä 3-palkkaryhmän mukaan.

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Pr                      €/h
S                        11,24
1                        13,55
2                        16,03
3                        16,85
4                        17,78

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Pr                      €/h
S                        11,39
1                        13,73
2                        16,24
3                        17,07
4                        18,01

Jollei muusta ole sovittu, 2–4-palkkaryhmien osalta maksetaan tilikausittain ulosmaksuna 3-palkkaryhmän palkka +1,7 euroa tunnilta.

Mikäli muita kuin normiajoitettuja (hinnoiteltuja) töitä tehdään suorituspalkkauksella, käytetään takuupalkkana työntekijän henkilökohtaista kokonaisansiota, jollei muuta ole sovittu.

Suorituspalkkausmääräykset

Sprinkleriala

 1. Suorituspalkkaustyötä koskevat yleiset määräykset
 2. Suorituspalkkaustavat
 3. Suora urakka
 4. Suora palkkio
 5. Muut palkkiot

Suorituspalkkojen valinta

1.-kohdassa mainittujen palkkaustapojen valinta perustuu työnantajan ja työryhmän etumiehen sopimukseen.

Jollei muusta ole sovittu, suoritetaan normiajoitettu työmääräyksen mukaan vähintään 100 NH:n työ rakennustyömaalla suorituspalkkauksella. Ellei töiden suorituspalkkaustavasta päästä yksimielisyyteen käytetään suoraa urakkapalkkausta.

Hinnoittelu ei koske teollisuuden prosesseihin liittyviä sprinkleriasennuksia.

Henkilökohtainen kokonaisansio maksetaan seuraavista töistä:

Työnantajan antaman työmääräyksen perusteella suoritettavia muutos ja lisätöitä, jotka eivät kuulu urakkasopimukseen ja joita ei voida järjestää suorituspalkkaustyönä suoritettavaksi.

Mikäli normiajoittamatonta työtä ei sovita suorituspalkkaustyönä, suoritetaan se aikatyönä. Tämä määräys ei koske normiajoitettujen töiden yhteydessä olevien yksittäisten osien tai kappaleiden hinnoitteluerimielisyyksiä.

Ellei muiden töiden suorituspalkkauksesta päästä yksimielisyyteen, työ suoritetaan työehtosopimuksessa määritellyllä kyseisen työn mukaisella aikapalkalla.

 1. Suorituspalkkaustyön perustana ovat sovitun palkkaustavan lisäksi mahdollisesti työtä varten laaditut piirustukset ja työselitykset.
 2. Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan tehdä vain työnantajan määräyksestä.
 3. Suorituspalkkauksen sisältö ja työmääräyksen laajuus on ennen työn alkamista kirjattava käyttämällä tätä varten vahvistettuja lomakkeita. Lomake laaditaan kaksin kappalein, ja se on etumiehen ja työnantajan allekirjoitettava.
 4. Työnantajalla on, keskusteltuaan asiasta ensin urakkatyökunnan etumiehen kanssa, oikeus tarvittaessa lisätä tai vähentää työvoimaa urakkatyökohteeseen määriteltyään ensin työn valmiusasteen. Lomanaikaisesta menettelystä työmaalla keskustellaan ennen etumiehen vuosilomaa.
 5. Työntekijä tai työryhmä voidaan määrätä keskeyttämään jo aloitettu suorituspalkkatyö, mikäli suoritettu työ ei vastaa sitä summaa, mikä työstä on maksettu tai jos työntekijä rikkoo työmääräyksiä tahi laiminlyö sen, mikä kuuluu hyvään järjestykseen.
 6. Milloin suorituspalkkaustyöryhmä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyttämään aloittamansa suorituspalkkaisen työn ja mikäli tällaista työtä ei aloiteta viimeistään 4 kuukauden kuluttua keskeytyksestä, maksetaan mahdollinen ylijäämä kokonaisuudessaan suorituspalkkaustyöryhmälle. Tämän kohdan tarkoittamalla tavalla keskeytynyt työ on tarjottava niiden työntekijöiden jatkettavaksi, jotka sen aloittivat ja nämä ovat velvolliset siihen ryhtymään, ellei uusi suorituspalkkaussopimus tai muu laillinen este heitä siitä estä.
 7. Jollei muusta ole sovittu, viimeistään 7 vuorokauden kuluessa suorituspalkkaustyön valmistumisesta on loppulaskenta suoritettava ja mahdollinen ylijäämä maksettava seuraavana palkanmaksupäivänä.

Suorituspalkkaustyö katsotaan valmistuneeksi silloin kun työnantajan edustajan ja etumiehen toimesta on suoritettu itselle luovutus, ja mahdolliset viat ja puutteet on korjattu. Itselle luovutuksessa tarkastetaan, että työt on suoritettu oikein ja suunnitelmien mukaisesti valmiiksi saakka. Mahdolliset puutteet todetaan ja korjataan viipymättä.

Itselle luovutus tehdään viipymättä, kun etumies on ilmoittanut työnantajan edustajalle suorituspalkkaustyön valmistumisesta. Mikäli itselle luovutus työnantajan edustajasta johtuvasta syystä siirtyy yli 7 kalenteripäivää etumiehen tekemästä ilmoituksesta, katsotaan suorituspalkkaustyö valmistuneeksi.

Muistutukset palkkio- tai urakkalaskelman suhteen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa palkkio- tai urakkavoiton maksamisesta lukien, ellei työntekijä voi todistettavasti osoittaa, ettei hänellä sairauden tai muun laillisen esteen vuoksi ollut mahdollisuutta tehdä muistutustaan määräajassa.

 1. Työntekijälle, jonka työsuhde päättyy suorituspalkkatyön ollessa kesken, maksetaan hänelle mahdollisesti tuleva jäljellä oleva suorituspalkkaosuutensa samaan aikaan kuin 8. kohdassa on mainittu, edellyttäen, että hän on jättänyt palkanmaksuun tarvittavat tiedot.

Normiajoitettuja urakkatöitä koskevat lisämääräykset

 1. Urakan välimittaus suoritetaan sovittuna aikana ennen asennuksen piiloon jäämistä tai purkutyöhön ryhtymistä, ellei purkutyötä voida mitata piirustuksista.
 2. Jollei muusta ole sovittu, suoritetaan välimittaus sopivien työvaiheiden valmistuttua noin 2–3 kuukauden välein ja työntekijöille maksetaan mittaustuloksesta 90 %. Kunkin työntekijän osuus em. summasta lasketaan 5-kohdan mukaan. Tarkastelujaksoon sisältyy aina laskelma työn alusta mittaushetkeen.
 3. Mikäli jokin pieni osa työmääräyksen mukaisesta urakasta puuttuu sen kuitenkaan estämättä laitoksen käyttöönottoa ja sen valmistuminen siirtyy yli 30 vrk:lla on urakkaryhmällä oikeus, jos niin haluaa, vaatia urakka katkaistavaksi ja mitattavaksi tehdyn työn osalta ja urakkaylijäämä maksettavaksi kokonaisuudessaan.
 4. Sen jälkeen, kun työ urakkatyömääräyksen mukaisesti mahdollisine lisä- ja muutostöineen on loppuun suoritettu, on sovittuna aikana työpaikalla suoritettava urakan mittaaminen, elleivät asianomaiset sovi siitä, että työ mitataan piirustusten perusteella.

Suorituspalkkaustyö todetaan valmistuneeksi itselle luovutus -määräysten mukaan. Lisätöiden, jotka käynnistyvät alkuperäisen urakan jo valmistuttua, palkkaustavoista sovitaan erikseen työehtosopimuksessa määritellyin keinoin.

Mittauksen tulos on oleva urakkahinnan laskemisen perusteena. Jos toinen osapuoli jää pois sovitusta mittaustoimituksesta, pätee toisen osapuolen mittaustulos. Selvitys urakkalaskentaan liittyvistä laskelmista, tunneista sekä urakkapohjien jaosta annetaan kaikille, jotka ovat urakkakunnassa työskennelleet.

5. Urakkavoiton jakaminen

Jollei muusta ole sovittu, 2–4-palkkaryhmien työntekijä saa suorituspalkkasummasta osan, jonka suuruuden määrää 3-palkkaryhmän mukainen perustuntipalkka kerrottuna hänen työhönsä käyttämällään tuntimäärällä. Kunkin työntekijän kohdalla vähennetään hänen osuudestaan se summa, mikä on hänelle aiemmin jo kyseisestä suorituspalkkaustyöstä maksettu (ulosmaksetut palkat ja välipohjat).

Jollei muuta ole sovittu, 1-palkkaryhmän työntekijä saa suorituspalkkasummasta osan, jonka suuruuden määrää osuus, joka on 50 prosenttia 3-palkkaryhmän perustuntipalkasta. Kunkin työntekijän kohdalla vähennetään hänen osuudestaan se summa, mikä hänelle aiemmin on jo kyseisestä suorituspalkkaustyöstä maksettu (ulosmaksetut palkat ja välipohjat).

Jollei muuta ole sovittu, S-palkkaryhmän työntekijät eivät ole jakamassa urakkavoittoa.

a) Normiajoitettujen töiden urakkasopimus on kokonaisuus, eikä tähän työehtosopimukseen sidottu työnantaja saa erottaa eri työvaiheita rakennustyömaalla erillisiksi urakoiksi seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Työnantajan palveluksessa ei ole kaikkiin työvaiheisiin pystyviä työntekijöitä. Työt, jotka suoritetaan muualla kuin rakennustyömaalla, erikseen laskutettavat työt, pumppaamot.
 • Pumppaamoiden osalta rajana pidetään pumppaamon sisäseiniä. Jos rajauksessa on epäselvyyttä, määritellään rajat tarkemmin työmaan suorituspalkkaussopimuksessa. Pumppaamo sisältää sitä palvelevat putket ja laitteet.
 • Urakka voidaan paikallisesti sopien jakaa erillisiin osiin. Jakamisesta sovitaan yhdessä eri urakkatyökuntien etumiesten ja työnantajan edustajan kesken.

Urakanottajan on suoritettava ottamansa urakkatyö loppuun saakka, ellei hänellä ole pätevää estettä. Milloin työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyttämään aloittamansa sovitun urakan ja hänet siirretään pois kyseiseltä urakkatyömaalta, eikä keskeytyksen aiheuttanutta työtä voida järjestää suorituspalkalla, maksetaan keskeytyksen ajalta, kuitenkin enintään kuudelta työpäivältä, palkka keskituntiansion mukaan.

3§ Etumieslisä

Mikäli sprinklerityöhön sisältyy ennakkoarvion mukaan yli 100 normituntia, on rakennuksella tai yhtenäisellä rakennusryhmällä yksi etumies. Mikäli työryhmään kuuluu etumiehen lisäksi vähintään viisi muuta työntekijää, etumiesten lukumäärä on kaksi.

Asentajalle, joka toimii rakennustyömaalla etumiehenä, maksetaan etumiestuntien suhteessa etumieslisänä 5,3 prosenttia suorituspalkkasumman ja maksetun työehtosopimuksen mukaisen takuupalkkasumman erotuksesta. Mikäli työmaalla on kaksi etumiestä, jaetaan lisä näiden kesken etumiestuntien suhteessa.

Kullekin etumiehelle taataan etumieslisänä työtuntia kohti I-korotusvaiheessa 1.9.2020 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,38 €/h.

Taattu etumieslisä maksetaan ennakkona tilikausittain. Etumieslisää ei vähennetä sovitusta suorituspalkkasummasta.

Tästä voidaan jäsenyrityksissä paikallisesti sopia toisin.

Etumiehen tehtävät työmaalla

 1. Ottaa vastaan ja välittää työnjohdolle vastaavan rakennusmestarin antamat tiedotukset.
 2. Sprinkleriasennustyön alkaessa ovat asennusliikkeen työnjohto sekä työmaan etumies velvollisia neuvottelemaan rakennustyömaan vastaavan johdon kanssa sprinkleriasennustyöhön liittyvien tarpeellisten pukeutumis-, ruokailu-, työ- ja varastointitilojen sekä purkutavaroiden kokoamispaikan järjestämisestä.
 3. Etumiehen tulee valvoa työn alkaessa, että työmaalle saapuneet tarvikkeet toimitetaan asennuskohteitten välittömään läheisyyteen sekä huolehtia, että tarvikkeet varastoidaan niille varattuihin paikkoihin sekä käsitellään huolellisesti.
 4. Tarkastaa saapuneet tarvikkeet hänelle luovutetun tavaraluettelon, kuormakirjan tai muiden työhön liittyvien asiakirjojen mukaan, sekä epäselvyyksien sattuessa ilmoittaa viipymättä asennusliikkeeseen tai lähetyspaikkaan.
 5. Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, putkien, osien ja varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvittavan, lisätilaus liikkeen varastosta. Etumiehen tulee riittävän ajoissa, mikäli työ suoritetaan liikkeen sijaintipaikkakunnalla vähintään 8 työtuntia ennen ja mikäli työ suoritetaan muulla kotimaan paikkakunnalla vähintään 16 työtuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus.
 6. Valvoa, että ylijäämätarvikkeet toimitetaan asennusliikkeen varastoon ja tehdä ilmoitus kuljetusta varten varastolle. Toimittaa välittömästi rikkoutuneet ja vialliset tarvikkeet pois asennustyömaalta, ettei niitä vahingossa asennettaisi sekä valvoa, että purettavat tarvikkeet kootaan niille varattuun paikkaan.
 7. Tarkistaa urakkaryhmään kuuluvien työntekijäin tuntilistat.
 8. Huolehtia siitä, että kannakkeiden ja reikien merkitseminen suoritetaan oikein.
 9. Huolehtia siitä, että asennustyö suoritetaan annettujen piirustusten ja työnantajan ohjeiden mukaan. Hoitaa työnantajan määräämien ylimääräisten töiden suoritus siten, että laskutyölapulle merkitään käytetyt tarvikkeet ja työtunnit oikein sekä palauttaa ko. lomakkeet tilaajan hyväksyminä työnjohdolle.

Erikoisetumies

Tämän kohdan tarkoittamasta erikoisetumiestehtävästä sovitaan kirjallisesti erikseen työmaan alkaessa. Tässä tarkoitetut erikoisetumiestehtävät ovat vaativampia ja laajempia kuin muualla tässä työehtosopimuksessa tarkoitetut etumiestehtävät. Tehtävät ovat myös sellaisia, etteivät ne sisälly normiaikoihin.

Erikoisetumiehen tehtäviin voi esimerkiksi kuulua

 • osallistuminen tilaajan ja urakoitsijan välisiin työmaakokouksiin yrityksen edustajana tai yhdessä työnjohdon kanssa
 • osallistuminen tavanomaista laajemmin sovittavalla tavalla erilaisiin tarkastuksiin. Näitä voivat olla mm. rakennusvalvontaviranomaisten, pelastusviranomaisten tai Tukesin tarkastukset
 • osallistuminen työmaalla tapahtuviin katselmuksiin tai tarkastuksiin suorituspalkkausmääräysten ylittävässä määrin
 • osallistuminen työmaalla pidettäviin urakoitsija-, aikataulu-, reikä- ja risteyspalavereihin ja kokouksiin suorituspalkkausmääräysten ylittävässä määrin

Tämän kohdan tarkoittamat erikoisetumiestehtävät edellyttävät erillistä sopimista ja niihin ryhtymisen tulee olla vapaaehtoista. Erikoisetumiehen tehtävistä tehtävässä sopimuksessa tulee mainita ainakin tehtävien pääkohdat ja valtuudet, joilla erikoisetumiehen tehtävään sitoutunut työntekijä toimii. Jollei muusta ole sovittu, maksetaan erikoisetumiehen tehtävien hoidosta työntekijälle henkilökohtaisen keskituntiansion mukainen palkka.

Erikoisetumiehen tehtäviin siirtyminen tai niissä toimiminen voi edellyttää ennakkokoulutusta tai tehtävän jatkuessa täydennyskoulutusta. Yrityksen tulee ottaa nämä koulutustarpeet huomioon.

Sprinkleriasennusalan urakkahinnoittelu

1§ Sprinklerialan normiajat rakennustyömaiden sprinkleritöille

Yhteiset määräykset

Mom. 1 Urakkasumma suorassa urakkapalkkauksessa

Tämä hinnoittelu koskee mittaukseen perustuvia suoralla urakkapalkalla suoritettavia sprinkleritöitä rakennustyömailla. Hinnoittelu määrittelee ne perusteet, joiden mukaan suoritettu työ mitataan ja muutetaan normiajoiksi.

Urakkasumma saadaan kertomalla tämän työehtosopimuksen perusteella määräytyvällä urakkatöiden normituntikertoimella normiaikojen summa.

Mom. 2 Yleiset normiaikarajat

Kohta 1 Normiaikoihin sisältyvät työt

 1. Normiajat sisältävät kaikki sprinklerilaitteiden, kojeiden, suuttimien ja putkien sekä niiden varusteiden asennuksiin tarvittavat työvaiheet työn valmiiksi suorittamista varten suunnitelmien ja ohjeiden mukaan.
 2. Työn kuluessa tarpeelliseksi havaittujen työkalujen, putkien, osien ja varusteiden, joita tarvikeluetteloa laadittaessa ei ole voitu edellyttää tarvittavan, lisätilaus liikkeen varastosta. Urakkatyöntekijän tulee riittävän ajoissa, mikäli työ suoritetaan liikkeen sijainti paikkakunnalla, vähintään 8 työtuntia ennen ja mikäli työ suoritetaan muualla kotimaan paikkakunnalla vähintään 16 tuntia ennen, tehdä edellä mainittu tilaus.
 3. Muutostöitä, lisätöitä ja työmääräykseen kuulumattomia töitä saadaan tehdä vain työnantajan määräyksestä.

Kohta 2 Normiaikoihin eivät sisälly seuraavat työt

 1. Tarvikkeiden, veden ja työkalujen haku kauempaa kuin 30 metrin etäisyydeltä siitä kulkuaukosta, josta tarvikkeet kuljetetaan.
 2. Jos työntekijän täytyy odottaa tarvikkeita, jotka hän on tilannut tai jos muutoin ilmaantuu esteitä urakkatyön jatkamiselle ja asiasta on hyvissä ajoin ilmoitettu työnantajalla eikä muuta työtä järjestetä, on näin menetetty työaika korvattava odotusajan palkan mukaan.
 3. Telineiden teko ja purku.
 4. Putkien läpimenoja varten tarvittavien reikien teko ja niiden paikkaaminen.
 5. Merkitsemistyö silloin, kun viranomaisten vaatimat reikäkuvat puuttuvat tai ovat puutteelliset, tai kun asentaja varta vasten lähetetään työmaalle ainoastaan merkitsemistyöhön.
 6. Maalaustyöt, lukuun ottamatta paikkamaalauksia pohjamaalila yhteen kertaan.
 7. Varsinaiset talonrakennustyöt
 8. Palautusluettelon laatiminen
 9. Työselityksissä vaadittu putkistojen putkenosien ja laiteiden pesu puhdistusnesteellä ennen asennustyötä.
 10. Lisätilaus liikkeen varastosta, milloin tarvikeluettelo puuttuu tai on oleellisesti puutteellinen.

Mom. 3 Yleiset määräykset

Kohta 1 Uudet ja vanhat rakennukset

Normiajat ovat voimassa, kun työ tehdään uudisrakennustyömaalla.

Saneeraustyöt

Saneeraustöissä työtä hidastavat tai nopeuttavat seikat kompensoidaan käyttämällä saneerausprosentteja, jotka lisätään tai vähennetään normituntien summasta.

Sovittavissa olevan lisän tai vähennyksen suuruus on -20 – +20 prosenttia. Prosentti sovitaan ennen työn aloittamista työnantajan ja etumiehen kesken.

Kohta 2 Vaativuus- ja olosuhdelisät

Vaativuuslisät

Luokkahitsattavat teräsputket +20 %

Olosuhdelisät

Matalantilan lisä

Vapaan työskentelytilan korkeus 0,9 metriä                    +50 %

Vapaan työskentelytilan korkeus 1,8 metriä                    +25 %

Korkeuslisä

a) Asennettaessa putkia tai laitteita, joiden alin pinta lattia- tai vastaavasta tasosta on neljä (4) metriä, korotetaan normiaikoja 5 prosenttia. Korkeuden kasvaessa tästä maksetaan kultakin täydeltä kahdelta (2) metriltä 5 prosentin korotus normiaikoihin.

b) Käytettäessä ajettavia henkilönostimia kahdeksan (8) metrin korkeudessa, korotetaan normiaikoja 5 prosenttia. Korkeuden kasvaessa tästä maksetaan kultakin täydeltä kahdelta (2) metriltä 5 prosentin korotus urakkahintoihin.

Kohta 3 Esivalmistelut

Jos putkiston osia toimitetaan esivalmistettuina, tällaisten putkiston osien normiajat ovat:

Esivalmisteen asennustyön normiaika on tavallisen työn normiajasta 50 prosenttia.

Esivalmisteiksi ei katsota täysiä putkikankia eikä valmiiksi uritettuja putkia.

Sprinkleriurakan normiajat

Mom. 1. Suuttimet

Suutin Kierreputki
NH/kpl
Uraputki
NH/kpl
Puristamalla
NH/kpl
Normaalisuutin
vapaa – asennus
1,2 1,0 0,96
Normaalisuutin
vapaa – asennus
koko > 50
1,3
Normaalisuutin
nousu tai laskuputkelle
1,3 1,1 1,04
Suutin peiteprikalla tai
asennuskehyksellä
kiinteä asennus
1,6 1,28
Suutin peiteprikalla tai
asennuskehyksellä
joustava putki
1,3 1,2 1,04
Välitilasuutin 0,8 0,8 0,64
Suutin
gridijärjestelmään
1,0 0,8 0,8
Suutin
gridijärjestelmään
koko >50
1,2
Kuivajärjestelmäsuutin 1,3 1,1 1,04

Suuttimien normiajat sisältävät suutinputkistojen asennukset runkoineen, pois lukien syöttörunkoputket sekä kojeiden ja varusteiden asennukset.

Mom. 2 Syöttörunkoputket

Syöttörunkoputkiksi katsotaan vesilähteeltä keskukselle ja keskukselta suojattavan alueen ensimmäiselle haaralle asennettavat putket.

 

Ulkohalkaisija
Du Hitsattavat NH/m Kierreliitoksin NH/m Puristamalla NH/m Uraliitoksin NH/m
–63 0,60 0,55 0,41 0,41
–76,1 0,65 0,60 0,45 0,45
–88,9 0,70 0,65 0,49 0,49
–114,3 0,80 0,70 0,53 0,53
–139,7 0,90 0,80 0,76
–168,3 1,10 0,90 0,86
–219,1  1,30 1,10 1,05

Mom. 3 Kojeet ja varusteet

1. Märkähälytysventtiili varusteineen

Koko DN         NH
–65                   8
–100                9
–150                11
–200                13

2. Kuivahälytys-, kuivajatke- tai Deluge-venttiili

Koko DN         NH
–65                   10
–150                12
–200                15

3. Glygoliasema 7 NH

4. Talojohdon liitäntävarusteet

Koko DN         NH
–80                   6
–100                8
–150                11

5. Hälytyskello putkistoineen 4 NH

– Sisältää 5 metrin pituisen putkiasennuksen.

6. Virtauskytkin kokeiluventtiileineen 4 NH

– Sisältää 3 metrin pituisen putkiasennuksen.

7. VHE-pumppu putkistoineen 4 NH

– Sisältää yhden hälytysventtiilin kytkennän. Ylimeneviltä 1 NH/venttiili.

8. Kompressorit putkistoineen 5 NH

– Sisältää yhden hälytysventtiilin kytkennän. Ylimeneviltä 1 NH/venttiili.

9. Koestuslaite

Koko DN         NH

–80                   4

–100                6

–150                8

10. Palokunnan syöttöliitin 4 NH

– Sisältää 6 metrin pituisen putkiasennuksen.

11. Paineenkorotuspumppu DN 100 asti 8 NH

12. Vesitysastia kuivajärjestelmään

a) valmiina toimitettu 3 NH

b) itse tehty 5 NH