Takaisin

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkankorotus 2020

Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 prosenttia.

Työnvaativuusluokituksen mukaiset työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

työnvaativuusluokka senttiä
1. 1059
2. 1103
3. 1150
4. 1200
5. 1252
6. 1306
7. 1360

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

alle 17-vuotiaat                     907 senttiä
alle 18-vuotiaat                     946 senttiä

Rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,6 prosenttia.

Työehtosopimuksen 14 §:n mukaiset erilliset lisät ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: vuorolisä on iltavuorossa 139 senttiä tunnilta ja yövuorossa 241 senttiä tunnilta. Olosuhdelisä on 71 senttiä tunnilta ja kaivoslisän määrä on 219 senttiä tunnilta.

Palvelusaikalisien määrät ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Palveluksessa oloaika  lisän määrä
Yli 5 vuotta 28 senttiä tunnilta
Yli 10 ” 34 ”
Yli 15 ” 40 ”
Yli 20 ” 45 ”
Yli 25 ” 52 ”
Yli 30 ” 58 ”
Yli 35 ” 65 ”

Yrityksen tai alueyksikön pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, joka on Rakennusliiton jäsen, maksetaan työehtosopimuksen 29 §:n mukaista erilliskorvausta sen mukaan montaako työntekijää hän edustaa. Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 2020 vuonna 1,6 prosentilla. Erilliskorvaukset ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

edustettavien työntekijöiden määrä   euroa/kuukaudessa
10–50 työntekijää 73,26
51–100 työntekijää 91,56
Yli 100 työntekijää 137,28

Suorituspalkkoja korotetaan 1,6 prosentilla.

Keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,6 prosentilla urakan jäljellä oleville tunneille.

Palkankorotus 2021

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,3 prosenttia.

Työnvaativuusluokituksen mukaiset työkohtaiset tuntipalkat ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

työnvaativuusluokka senttiä
1. 1073
2. 1117
3. 1165
4. 1216
5. 1268
6. 1323
7. 1378

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

alle 17-vuotiaat                     919 senttiä
alle 18-vuotiaat                     958 senttiä

Rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,3 prosenttia.

Työehtosopimuksen 14 §:n mukaiset erilliset lisät ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: vuorolisä on iltavuorossa 141 senttiä tunnilta ja yövuorossa 244 senttiä tunnilta. Olosuhdelisä on 72 senttiä tunnilta ja kaivoslisä on 222 senttiä tunnilta.

Palvelusaikalisien määrät ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Palveluksessa oloaika  lisän määrä
Yli 5 vuotta 28 senttiä tunnilta
Yli 10 ” 34 ”
Yli 15 ” 41 ”
Yli 20 ” 46 ”
Yli 25 ” 53 ”
Yli 30 ” 59 ”
Yli 35 ” 66 ”

Yrityksen tai alueyksikön pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, joka on Rakennusliiton jäsen, maksetaan työehtosopimuksen 29 §:n mukaista erilliskorvausta sen mukaan montaako työntekijää hän edustaa. Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 2021 vuonna 1,3 prosentilla. Erilliskorvaukset ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

edustettavien työntekijöiden määrä   euroa/kuukaudessa
10–50 työntekijää 74,21
51–100 työntekijää 92,75
Yli 100 työntekijää 139,06

Suorituspalkkoja korotetaan 1,3 prosentilla.

Keskeneräisiä urakoita korotetaan 1,3 prosentilla urakan jäljellä oleville tunneille.

Uuden palkkausjärjestelmän mukaiset palkkaryhmäpalkat ovat:

1.9.2020 alkaen  1.9.2021 alkaen
1. 11,03 euroa 11,17 euroa
2. 11,50 11,65
3. 12,00 12,16
4. 12,52 12,68
5. 13,06 13,23
6. 14,30 14,49

Suorituspalkat

Uusien palkkamääräysten voimaantulon jälkeen käytäntöön otettavien uusien urakkahintojen, osaurakka- ja tuotantopalkkiotyöhinnoittelujen tulee perustua sanottuna päivänä voimaan tuleviin hinnoitteluperusteisiin.

Osaurakoissa ja tuotantopalkkiotöissä palkankorotus voidaan toteuttaa korottamalla vain palkan kiinteää osaa tai vain palkan liikkuvaa osaa tai korottamalla molempia siten, että ansioon saadaan yleiskorotuksen edellyttämä korotus tunnilta.

Ellei osaurakoiden palkankorotuksen toteuttamisesta päästä paikallisesti yksimielisyyteen, sisällytetään kumpaankin palkanosaan osa yleiskorotuksesta osien suhteessa.

Keskituntiansion korotus

Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen neljännesvuosittain laskettavaa keskituntiansiota, on sitä korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei sisälly keskituntiansioon.

Sopimuksen voimaantullessa noudatetaan säännönmukaisesti vuorotyöntekijöinä työskentelevien työntekijöiden vuorolisien korotukseen yllä mainittua periaatetta.

Ylimenosäännös

Uuden työehtosopimuksen edellyttämät suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden ja ohjetuntipalkkojen tarkistukset ja näistä mahdollisesti aiheutuvat työpalkkojen ylimääräiset korotukset on suoritettava niin pian kuin se laskentateknisesti on mahdollista, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa korotusten voimaantulosta.

Ylimenokautena maksetaan entiset aika- ja suorituspalkat yleiskorotuksella korotettuina. Lopullisten tarkistusten tultua suoritetuiksi maksetaan mahdollinen palkan lisä taannehtivasti tessissä mainituista ajankohdista lukien.

Tekstimuutokset

Osapuolet sopivat seuraavalla työehtosopimuskierroksella, miten isossa pöydässä sovittu sähköisen kulunvalvonnan käyttäminen palkanmaksun perusteena otetaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen osaksi.

Osapuolet toteavat, että tes:n mukaista määräystä ylitöiden tarkasteluajanjakson osalta voidaan kuitenkin noudattaa työaikalain mukaisen siirtymäajan eli vuoden 2020 loppuun saakka.

Tehdyksi säännölliseksi työpäiväksi lasketaan myös irtisanomisaika ilman työvelvoitetta, ellei paikallisesti toisin sovita.

Työnantaja huolehtii suojavaatteiden puhtaudesta järjestämällä työntekijöille vähintään suojavaatteiden pesumahdollisuuden. Suojavaatteilla tarkoitetaan tässä takkia, housuja ja haalareita.

Tätä määräystä noudatetaan 1.11.2020 lukien.

Lakisääteiset lääkärintarkastukset

Työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvissa terveystarkastuksissa. Lisäksi maksetaan ansionmenetystä niihin liittyvissä matkoissa menetettyjä säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat terveystarkastukset järjestetään ensisijaisesti työaikana työnantajan määräämänä ajankohtana. Mikäli tarkastus tapahtuu työntekijän vapaa-aikana, maksetaan työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan suuruista palkkaa tarkastukseen osallistumisen ajalta. Lakisääteisen työterveystarkastuksen ajalta ei makseta ylityökorvauksia, ellei työnantaja määrää työntekijää terveystarkastukseen nimenomaan säännöllisen vuorokautisen työajan ylityttyä.

Työntekijälle, joka lähetetään lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluviin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja myös korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan.

Uusi palkkausjärjestelmä

Palkkaryhmät

Työntekijät sijoitetaan eri palkkaryhmiin seuraavasti:

1 Aloitteleva työntekijä

Rakennustuoteteollisuusalan aloitteleva työntekijä suorittaa töitä, jotka eivät edellytä aikaisempaa alan käytännön kokemusta. Työstä annetut ohjeet ovat selkeitä ja itsenäisiä harkintatilanteita esiintyy vain harvoin. Alan ammatillisessa koulutuksessa olevat henkilöt, jotka opiskelun ohessa myös työskentelevät sekä lomiensa aikana työskentelevät rakennustuotealan opiskelijat kuuluvat tähän palkkaryhmään.

2 Vähän kokemusta omaava työntekijä

Vähän rakennustuoteteollisuusalan kokemusta omaava työntekijä suorittaa sellaisia tuotannon töitä, joissa hänen omalla harkinnallaan on merkitystä työn onnistumiselle, mutta harkintatilanteita ei esiinny jatkuvasti. Suoritettavat työt edellyttävät työskentelyä ja työkokemusta rakennustuoteteollisuuden tehtävistä. Työntekijä suoriutuu ilman jatkuvaa opastusta avustavista töistä.

3 Aloitteleva ammattilainen

Rakennustuoteteollisuusalan aloitteleva ammattilainen suorittaa jo itsenäisesti tuotannon töitä, joissa häneltä edellytetään valppautta. Työssä esiintyvät häiriöt vaikuttavat muuhun tuotantoon. Tähän palkkaryhmään kuuluvat aloittelevat ammattilaiset.

4 Ammattilainen

Rakennustuoteteollisuusalan ammattilainen suorittaa itsenäisesti monipuolisia tuotannon tai kunnossapidon töitä, joissa häneltä edellytetään itsenäistä harkintaa ja päätöksentekoa sekä tarkkaavaisuutta. Keskeytyksillä voi olla suuri merkitys muuhun tuotantoon. Tähän palkkaryhmään kuuluvat perusammattitaidon omaavat ammattilaiset.

5 Kokenut ammattilainen

Rakennustuoteteollisuusalan kokenut ammattilainen suorittaa tuotannon tai kunnossapidon töitä, joissa häneltä edellytetään suurta valppautta, sillä häiriöillä voi olla välitön merkitys muulle tuotannolle ja ne voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä. Työntekijä suorittaa itsenäisesti ja monipuolisesti em. tehtäviä tai suoriutuu itsenäisesti ja monipuolisesti useimmista rakennustuoteteollisuuden ammattilaisen tehtävästä. Tähän palkkaryhmään kuuluvat vaativat tuotannon työt hallitsevat kokeneet ammattilaiset.

6 Alan erittäin kokenut ammattilainen

Rakennustuoteteollisuusalan erittäin kokenut ammattilainen suorittaa sellaisia vaativia töitä, joissa vastataan itsenäisesti toiminnasta, jolla on keskeinen merkitys yksikön häiriöttömälle toiminnalle ja prosessin sujuvuudelle ja/tai monipuolista ammattitaitoa vaativista kunnossapitotehtävistä. Työ voi sisältää työtehtävien organisointia. Erittäin kokeneen ammattilaisen tehtäviin voi kuulua myös muiden henkilöiden työtehtävien organisointia, ohjausta ja/tai valvontaa. Tähän palkkaryhmään kuuluvat vaativimmatkin ammattinsa työt hallitsevat erittäin kokeneet työntekijät.

Palkkaryhmiin sijoittaminen

Työnantaja sijoittaa työntekijän yllä mainittuihin palkkaryhmiin työsuhteen alkaessa. Koeajan päättyessä palkkaryhmää voidaan tarkistaa. Palkkaryhmää voidaan tarkistaa myös työntekijän suoritettua työhönsä liittyvä alan ammattitutkinto.

Palkkaryhmä voi muuttua, mikäli työntekijä on jostain syystä pysyvästi kykenemätön tekemään palkkaryhmänsä edellyttämiä töitä.

Palkkaryhmä voi muuttua, mikäli työntekijän korkeampaa palkkaryhmittelyä edellyttämä työ pysyvästi loppuu. Tällöin palkkaryhmä on uuden työn mukainen.

Palkkaryhmittelyä sovelletaan myös yrityksen käytössä oleviin vuokratyöntekijöihin.

Siirtymäsäännös

Kun yrityksessä siirrytään uuteen palkkausjärjestelmään ja työntekijät sijoitetaan palkkaryhmiin, ei kenenkään palkka uuden palkka-ryhmämäärittelyn myötä nouse eikä laske. Työntekijän uuden palkkaryhmän ylittävä palkka on henkilökohtaista palkanosaa. Mikäli työntekijän palkkaryhmä on uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä arvioitu väärin ja sitä joudutaan tarkistamaan, voi henkilökohtainen palkanosa nousta tai laskea henkilökohtaisen tuntipalkan pysyessä samana. Palkkaryhmiin sijoittamisessa tapahtuneet virheet on korjattava viimeistään 12 kuukauden kuluessa siitä, kun uusi palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön yrityksessä.

Uuden palkkausjärjestelmän mukaiset palkkaryhmäpalkat ovat:

1.9.2020 alkaen  1.9.2021 alkaen
1. 11,03 euroa 11,17 euroa
2. 11,50 11,65
3. 12,00 12,16
4. 12,52 12,68
5. 13,06 13,23
6. 14,30 14,49

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat ovat 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

alle 17-vuotiaat                     907 senttiä
alle 18-vuotiaat                     946 senttiä

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat ovat 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

alle 17-vuotiaat                     919 senttiä
alle 18-vuotiaat                     958 senttiä

Edellä olevat palkkataulukot eivät koske alan ammattikoulun käyneitä.

Työntekijät, jotka sairauden, henkisten kykyjen vajavaisuuden tai muun syyn takia eivät pysty suorittamaan sitä työmäärää, mikä yleensä vaaditaan tavalliselta työntekijältä, saavat palkkaa työkykynsä ja sen sopimuksen mukaan, joka kussakin tapauksessa tehdään sopijapuolten paikallisten edustajien välillä.

Ammattitaidon tulee kehittyä uusiutuvien ammattitaitovaatimusten mukaan. Tarvittaessa työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä, osallistuuko työntekijä ammattitutkintoon tai sen osaa koskevaan näyttötutkintoon. Samalla todetaan myös se, että suoritettava näyttö liittyy työntekijän työhön.

Henkilökohtainen palkanosuus

Työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka muodostuu palkkaryhmittelyyn perustuvasta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on määrältään vähintään yksi sentti. Henkilökohtainen tuntipalkka on työntekijän aikatyössä maksettava vähimmäispalkka.

Henkilökohtainen palkanosuus määritetään työsuhteen alussa ja sitä tarkistetaan viimeistään koeajan päättyessä työn kannalta merkityksellisten tekijöiden perusteella. Näitä ovat mm. ammatinhallinta, säännöllisyys, huolellisuus sekä monipuolisuus.

Työntekijän henkilökohtainen palkanosuus ei voi laskea. Työntekijän palkkaryhmän noustessa henkilökohtainen palkanosa säilyy muuttumattomana.

Suorituspalkkatyö

Mikäli työn laatu sen sallii ja jos se teknisesti on mahdollista, on työntekijälle varattava tilaisuus tehdä työtä suorituspalkalla.

Palkkaryhmäpalkat ovat rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden vähimmäispalkkoja eikä yrityskohtaisilla palkkausjärjestelmillä voida näitä alittaa. Suorituspalkkatyössä tarkastelujaksona on palkkakausi.

Suora urakka

Suorassa urakassa on hinnoittelun oltava sellainen, ettei palkkaryhmäpalkkoja aliteta.

Osaurakka

Osa- eli sekaurakkatyö, jossa osa palkasta maksetaan kiinteänä ja osa työnsuorituksen mukaan määräytyvänä liikkuvana osana, on hinnoiteltava siten, ettei palkkaryhmäpalkkoja aliteta.

Suoritustason noustessa tulee liikkuvan osan kasvaa samassa suhteessa.

Palkkiopalkkaus

Palkkiopalkkausta voidaan käyttää niissä töissä, joissa työtulos (esimerkiksi tuotannon määrä, tuotteen laatu, raaka-aineen käytön taloudellisuus) riippuu työntekijän työtaidosta, tarkkaavaisuudesta tai muusta sellaisesta tekijästä.

Suorituspalkkausta koskeva paikallinen sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Palkkausjärjestelmän siirtymäaika

Uusi palkkausjärjestelmä tulee olla käytössä sopimuskauden päättyessä 28.2.2022.

Liitesopimukset

Pölynhallinta -työryhmä

Työryhmä perehtyy uuden lainsäädännön tuomiin mahdollisiin muutoksiin ja selvittämään keinoja pölyhaittojen vähentämiseksi rakennustuoteteollisuuden eri tehtävissä.

Tuottavuuskokeilujen jatkaminen

Osapuolet sopivat tuottavuuskokeilujen jatkamisesta myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan yhteiseen projektiin, jonka tavoitteena on selvittää keinoja alan tuottavuuden parantamiseksi.

Muuta sovittua

Käytännöstä poikkeavat työajat

Alalla toimivien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsopimuksissa työpäivät ja työtunnit määritellään siten, että työntekijä tietää etukäteen kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit.

Pöytäkirjamerkintä:

Tällä määräyksellä on tarkoitus turvata työntekijän mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin eikä se koske eläkeläisiä, opiskelijoita ja muita vastaavassa asemassa olevia vain omasta halustaan satunnaisia työpäiviä tekeviä. Määräystä ei myöskään sovelleta tilanteissa, joissa päivittäisten työtuntien määrittely työn luonteen vuoksi on mahdotonta (esimerkiksi tienhoito) tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ei voi työskennellä (esimerkiksi sääesteet). Työajan siirtäminen on mahdollista sitä koskevien määräysten mukaisesti. Tätä määräystä sovelletaan myös vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa työsopimuslain määrittelemällä tavalla.

Kehityskeskustelu vuosittain

Liitot suosittelevat, että yrityksissä käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa. Yrityksissä sovitaan kehityskeskustelun sisällöstä (kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista, työssä jaksamista yms. koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja).

Varaluottamusmiehen ja varatyösuojeluvaltuutetun lomauttaminen ja irtisanominen

Työntarjoamisvelvollisuus yrityskohtaista varaluottamusmiestä ja varatyösuojeluvaltuutettua lomautettaessa tai irtisanottaessa määräytyy irtisanomisesta ja lomauttamisesta sovittujen määräysten mukaan kuitenkin niin, että tarkastellaan, onko heille mahdollisuutta tarjota työtä työssäkäyntialueella. Tarkastelusta annetaan kirjallinen selvitys. Määräyksen noudattamatta jättämisestä ei aiheudu työehtosopimuslain tarkoittamaa hyvityssakkoseuraamusta. Hyvityssakkoa ei voida tuomita työnantajalle myöskään sellaisten velvollisuuksien rikkomisesta, josta voidaan tuomita vahingonkorvausta, korvausta tai hyvitystä.

Varamiehen työsuhdeturva

Mikäli taloudellinen tai tuotannollinen irtisanominen tai lomautus kohdistuu luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun sijaisena ilmoituksen mukaan toimineeseen varamieheen, työnantajalla on tarvittaessa velvoite selvittää, ettei toimenpide johdu henkilöstön edustajan tehtävien hoitamisesta.