Takaisin

Rakennusalan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkankorotukset 2020

Palkkoja korotetaan 1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 1,6 prosenttia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,6 prosenttia.

Urakkapalkat

Kesken olevia urakoita ja urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,6 prosentilla.

Rahamääräiset lisät

Rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,6 prosentilla.

Työntekijöiden erilliskorvaukset

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1,6 prosentilla.

Palkankorotukset 2021

Palkkoja korotetaan 1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 1,3 prosenttia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 prosenttia.

Urakkapalkat

Kesken olevia urakoita ja urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,3 prosentilla.

Rahamääräiset lisät

Rahamääräisiä lisiä korotetaan 1,3 prosentilla.

Työntekijöiden erilliskorvaukset

Työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1,3 prosentilla.

Palkkaryhmittelyyn perustuvat tuntipalkat

Palkkaryhmä        1.9.2020    1.9.2021
I Aloitteleva työntekijä 10,90 € 11,04 €
II Vähän kokemusta omaava työntekijä 12,27 € 12,43 €
III Aloitteleva ammattilainen 13,45 € 13,62 €
IV Ammattilainen 14,81 € 15,00 €
V Kokenut ammattilainen 16,11 € 16,32 €
VI Erittäin kokenut ammattilainen 17,24 € 17,46 €

Rahamääräiset lisät

Työajan säännönmukainen sijoitus

Iltavuorossa maksetaan 1,19 euron (1.9.2021 alkaen 1,21 euron) ja yövuorossa 2,23 euron (1.9.2021 alkaen 2,26 euron) suuruinen lisä.

Työajan siirtäminen

Aiemmasta työajasta poikkeavilta tunneilta maksetaan 2,23 euron (1.9.2021 alkaen 2,26 euron) suuruinen lisä.

Ilta- ja yötyössä maksetaan kello 16.00 jälkeen tehdystä työstä 1,19 euron (1.9.2021 alkaen 1,21 euron) ja kello 23.00 jälkeen tehdystä työstä 2,23 euron (1.9.2021 alkaen 2,26 euron) suuruinen lisä.

Valmiustyöstä maksetaan 4,47 euron (1.9.2021 alkaen 4,53 euron) suuruinen lisä.

Hälytysluontoinen työ

Maksetaan varsinaisen palkan lisäksi hälytysrahaa 14,04 euroa (1.9.2021 alkaen 14,22 euroa).

Päiväraha ja matkakustannusten korvaus matkatöissä

Päiväraha on 43 euroa vuorokaudelta. Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2021 ja 1.1.2022 lukien liittojen sopimalla tavalla.

Matkoista, jotka tehdään työnantajan pyynnöstä maksaa työnantaja sekä matkakustannukset, että palkan kultakin matkapäivältä korkeintaan 12 tunnilta. Matkakustannusten määräytymisen perusteet, sekä työkomennuksen ajalta viikonloppumatkojen, korvaaminen sovitaan ennen työmatkan alkamista. Mikäli matka tehdään työsopimuksessa sovittuna työaikana matka-ajalta maksetaan työntekijän työkohtainen palkka. Työajan ulkopuolella tehdyistä matkoista maksetaan matka-ajan palkkana palkkaryhmittelyn mukaista taulukkopalkkaa, enintään IV-palkkaryhmän mukaan.

Päiväraha maksetaan myös matkapäiviltä, mutta ensimmäiseltä matkapäivältä vain siinä tapauksessa, että matka alkaa ennen kello 12.00 päivällä.

Työ ulkomailla

Työ Pohjoismaissa ja Euroopan Unionin jäsenmaissa

Työntekijällä on oikeus päivärahaan, jonka suuruus on 43 euroa ja joka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Päivärahan määrää muutetaan 1.1.2021 ja 1.1.2022 lukien liittojen sopimalla tavalla.

Päivittäiset matkakustannukset

Edellä mainittuja matkakustannusten korvauksia korotetaan 1.1.2021 ja 1.1.2022 lähtien liittojen joulukuussa 2020 ja 2021 sopimalla tavalla.

Työkalukorvaukset

Ammattiluettelo poistetaan.

Korvauksena omien työkalujen käyttämisestä maksetaan 1,68 € päivältä

Lisätään työkaluluetteloon:

  • Isommat- ja sähkökäyttöiset laattaleikkurit,
  • tiilileikkurit ja -sirkkelit,
  • sähkökäyttöiset laastisekoittimet.

Sairaus ja tapaturma-ajan palkka

IV Työkyvyttömyysajalta maksettavan palkan määrä

Kohta 4: muutetaan palkan määrää:

Työkyvyttömyyden johtuessa sairaudesta maksettava palkka on urakkatyössä enintään 25 euroa/tunti. Työkyvyttömyyden johtuessa tapaturmasta tai ammattitaudista, palkka maksetaan täysimääräisesti myös urakkatyössä.

Lääkärintarkastukset

Lakisääteiset terveystarkastukset

Työnantaja maksaa työntekijälle palkan lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa.

Työntekijälle, joka lähetetään em. lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluviin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja myös korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan siten kuin työehtosopimuksessa määrätään.

Suojavaatetus ja suojavälineet

Työnantaja antaa työntekijän käyttöön työntekijälle sopivat ja työtehtäviin soveltuvat haalarit ja takin tai takin ja housut sekä turvajalkineet. Suojavaatteita annetaan keskimäärin kahdet ja turvajalkineita yhdet vuodessa, ellei olosuhteista tai käyttötarpeesta johtuen muu menettely ole perusteltua (esimerkiksi suojavaatteiden poikkeavan voimakas tai vähäinen kuluminen, turvajalkineiden vähäinen käyttötarve).

Työnantajan harkinnassa on, minkälaiset suojavaatteet ja turvajalkineet hän katsoo tarkoituksenmukaisemmiksi ja kuinka niiden jako käytännössä suoritetaan. Suojavaatetuksen ja turvajalkineiden tulee olla kuhunkin vuodenaikaan sopivat. Suojavaatteet ja turvajalkineet ovat työnantajan omaisuutta. Saadessaan uudet suojavaatteet tai turvajalkineet työntekijän on palautettava entiset työnantajalle. Samoin työsuhteen päättyessä työntekijän on palautettava hallussaan olevat suojavaatteet ja turvajalkineet. Työntekijä huolehtii itse suojavaatteiden ja turvajalkineiden puhtaanapidosta.

Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärän alussuojuksen (kypärämyssy). Sen tulee suojata päätä kylmyydeltä ja vedolta.

Työvaatteet ja suojavälineet sekä työntekijän omat vaatteet ja henkilökohtaiset tavarat säilytetään toisistaan erillään työntekijälle henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa lukittavassa kaapissa. Työnantaja vastaa säilytyksen järjestämisestä siten, etteivät työntekijän omat vaatteet ja henkilökohtaiset tavarat likaannu säilytyksen aikana.

Työryhmät

Suojavaatteita ja suojavälineitä koskevien tes-määräysten uudistamista selvittävä työryhmä

Osapuolet perustavat yhteisen työryhmän selvittämään suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapitoa ja säilyttämistä koskevien tes-määräysten uudistamista. Työryhmä selvittää työmaiden olemassa olevia käytäntöjä ja menettelytapoja, seuraa lainsäädännön ja viranomaissäädösten muutostyötä ja aluehallintoviraston valvontaohjeita muun muassa syöpävaarallisille aineille kuten kvartsipölylle altistumisen osalta. Työryhmä tekee esityksiä työehtosopimuksen muutoksiksi.

Osapuolet suosittelevat yrityksiä sopimaan paikallisesti suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapidon huolehtimisesta työnantajan toimesta sekä säilytyksen järjestämisestä. Asiasta sovittaessa tulee huomioida muun muassa uuden asetuksen mukaiset määräykset syöpävaarallisten aineiden kuten kvartsipölyn aiheuttaman altistumisen torjunnassa.

Työntekijöiden edustajien työstä vapautus ja ansionmenetyksen korvaus

Työntekijöiden edustajalla on oikeus saada työstä vapautusta edustajatehtävän hoitamiseen tarpeen mukaan. Mikäli olosuhteet eivät anna aihetta muuhun, arvioidaan pääluottamusmiehen, luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutettu/yhteysmiehen työstä vapautus seuraavasti:

Pääluottamusmies voi olla kokonaan työstä vapautettu, kun hän edustaa yli 500 työntekijää.

Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen työstä vapautus tehtävien hoitamista varten lasketaan siten, että edustamiensa työntekijöiden lukumäärä kerrotaan luvulla 0,215. Näin saatu luku ilmoittaa työstä vapautuksen tuntimäärän neljän viikon jaksona. Työstä vapautus on kuitenkin aina vähintään 4 tuntia.

Mikäli pääluottamusmies tai luottamusmies on vapautettu säännöllisesti toistuviksi määräajoiksi työstään, tulee hänen hoitaa luottamusmiestehtävät sinä aikana. Kiireellisten asioiden hoitamista varten tulee työnjohdon kuitenkin antaa luottamusmiehelle vapautusta muunakin työn kannalta sopivana ajankohtana.

Työntekijöiden edustajien palkka

Työntekijöiden edustajien erilliskorvaukset

1.9.2020 1.9.2021
10–50 työntekijää 33,80 € 34,24 €
51–100 työntekijää 42,29 € 42,84 €
yli 100 työntekijää 63,37 € 64,19 €

Tes-urakkahinnoittelujen tekstimuutoksia

Muottityöt

Mittausmääräykset

Muottityö mitataan pystyrakenteissa betonin kosketuspinta -m2 tai rakennusosien kappalemäärinä ja vaakarakenteissa muotti -m2.

Pystyrakenteissa olevat aukot mitataan umpeen. Ovi- ja päätystopparit ja aukkojen tuennat kuten ikkunat sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Elementtityöt

Hormielementtityö

Hormielementin asennus: yli 10 hormiliittymäisen elementin asennus sovitaan erikseen.

Väliseinätyöt

Työsisältö

Asennus: Työhön liittyvien materiaalien siirrot asennuskohteeseen, työhön sisältyvän mittauksen, asennuksen, kiinnityksen ja läpivientien tekemisen levytykseen. Työ sisältää tavanomaisten kiinnitysalustojen asentamisen runkoon, rungon päälle levytyksen alle asennettava yhtenäinen vanerinen kiinnitysalusta sovitaan erikseen.

Puuikkunoiden ja ovien asennus

Alkutila

Alusta on valmis puuikkunoiden ja -ovien asennustyölle. Materiaalit ovat kerroksessa 15 metrin etäisyydellä asennuskohteesta tehtaan paketeissa valmiina siirrettäväksi asennuskohteeseen. Materiaalit, joiden koko tai paino edellyttää useamman kuin yhden asentajan työtä tai nosto- ja siirtovälineitä, ovat asennusaukkojen vieressä. Aloituspalaveri on pidetty ja työkohteen vastaanoton, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset on tehty.

Asennus

Työhön liittyvien materiaalien siirrot asennuskohteeseen, ikkuna- ja ovipakettien purku, ikkunoiden ja ovien asennuksen, sovituksen ja kiinnityksen. Ikkunoiden ja ovien asennus, joiden koko tai paino edellyttää useamman kuin yhden asentajan työtä tai nosto- ja siirtovälineitä, sovitaan erikseen.

Ulkoseinätyöt

Mittausmääräykset

Ulkoseinän puurunkotyö mitataan seinäneliöittäin, alle 6,0 m2 aukkoja ei vähennetä.

Raudoitustyöt

Jälkijännitettyjen holvien reunavahvistukset ja palkkien päiden raudoitus hinnoitellaan kohdekohtaisesti. Pilareiden, pilastereiden, palkkien ja varausten lisäteräksillä ja monileikkeisillä hakasilla suoritettavat raudoitukset hinnoitellaan kohdekohtaisesti.

Muuraustyöt

Muuraustyön lisät

Mastolavan täydennyksen ajalta hinta sovitaan tapauskohtaisesti paikallisesti erikseen, jos mastolava on ajettava täydennystä varten alas.

Laatoitustyöt

Vesieristys

Läpiviennin teko (vanha teksti: …leikkaus ja asennus)  1,25 €/kpl

Lattianlaatoitus

mosaiikki 50 mm x 50 mm, 70 mm x 70 mm ja vastaavat                          14,00 €/m2

Lisähinnat

Lattiakaivon neliökannen leikkaus ja asennus                 0,90 €/kpl

Seinälaatoitus

10×10 verkossa                      10,93 €/m2

15×15, 10×20, 10×30            11,00 €/m2

mosaiikki 50 mm x 50 mm, 70 mm x 70 mm ja vastaavat                          14,00 €/m2

Lisähinnat

keittiöiden ja altaiden taustat                     3,80 €/m2

Korkeiden tilojen laatoitus 2,7 metrin ylimenevältä osalta perushintaa korotetaan 10 %.

Erillishinnat

Metallilistan jiiriin leikkaus                          1,00 €/jiiri

Hintoihin lisätään yleiskorotus 1.9.2020. Uudet hinnat eivät koske ennen neuvottelutulosta sovittuja urakoita.