Takaisin

Milloin työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työn?

Rakentaja-lehti 24.4.2020

Rakennusala on vaarallinen ala, jossa tapaturmataajuus on korkea ja tapaturmissa myös menehtyy ihmisiä. Alalla on myös työstä aiheutuvia pitkäaikaissairauksia, koska ollaan tekemisissä erilaisten kemikaalien ja pölyjen kanssa. Työturvallisuus ja työsuojeluvaltuutetun rooli ovat alalla erityisen tärkeitä. Työmailla voi tulla vastaan erilaisia vaaratilanteita, joissa työsuojeluvaltuutettu miettii, millä tavalla hän voi toimia suojatakseen työntekijöitä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on edustaa työntekijöitä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun pitää perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.

Työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ

Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tietyin rajoituksin keskeyttää työ edustamiensa työntekijöiden osalta. Tämä perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja nimenomaisesti lain 36 pykälään.

Työsuojeluvaltuutetun on, milloin se vaaran laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden on mahdollista, ilmoitettava työn keskeyttämisestä työnantajalle ennakolta ja joka tapauksessa heti, kun se voi vaaratta tapahtua. Työnantaja voi varmistuttuaan, ettei 1 momentissa tarkoitettua vaaraa enää ole, määrätä työn jatkettavaksi.

Työn keskeyttäminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työtä keskeytettäessä on huolehdittava siitä, että keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuva haitta ja vaara on mahdollisimman vähäinen.

Jos työsuojeluvaltuutettu on lain mukaisesti keskeyttänyt työn, hän ei ole velvollinen korvaamaan työn keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.