Takaisin

Infra-alan TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu muut infra-alan työehtosopimuksen tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4 prosentin yleiskorotuksella. Myös palkkataulukkoja korotetaan samalla prosentilla. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.5. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4 %.

Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan niin ikään 4 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2 %. Sama korotus koskee myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja sekä työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia.

Tekstimuutokset

Lisäykset kursiivilla

16 § Arkipyhäkorvaus

Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus vuorovapaalle sijoittuvalta arkipyhältä ja itsenäisyyspäivältä, ei kuitenkaan lauantaille tai sunnuntaille sijoittuvalta arkipyhältä tai itsenäisyyspäivältä.

20 § Työkohtainen palkka ja työkohtainen lisä

Lisätään 3. kohdan b) -alakohtaan

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että murskaus- ja louhintatyössä työn fyysinen vaativuus ja olosuhteet edellyttävät lisän korottamista.

21 § Ajoneuvonosturin-, nostokoriauton-, kurottajan- ja kuormausnosturinkuljettajien palkkaus sekä tunneli- ja kalliosuojatöistä maksettava erillinen lisä

4. Kuormausnosturin kuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää nostotyön ajalta vähintään

Nostokyky                          Työkohtaisen lisän suuruus
25 tn tai alle                       1,71 €/h
yli 25 tn                               1,88 €/h

26 § Palkanmaksu

Työntekijän on ilman aiheetonta viivytystä palautettava työnantajan omaisuus työnantajalle työsuhteen päättyessä.

31 § 1. Lakisääteiset terveystarkastukset

Työnantaja kustantaa työntekijälle Hepatiitti A- tai B -rokotteen, mikäli työterveyshuolto arvioi rokotteen tarpeelliseksi. Lisäksi työnantaja kustantaa työntekijälle TBE-rokotteen, mikäli rokote on todettu tarpeelliseksi riskienarvioinnissa.

Sopimus työntekijöiden edustajista ja yhteistoiminnasta infra-alan yrityksissä

3 §

Lisätään uusi 4. kohta:

Yhteyshenkilö

Yhteisen työpaikan työsuojeluvaltuutettu voidaan valita yhteyshenkilöksi, mikäli kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, jossa infra-alan yritys on päätoteuttajana ja työmaan kokonaisvahvuus on vähintään 30 työntekijää. Edellytyksenä yhteyshenkilön valinnalle on, että työsuojeluvaltuutettu on päätoteuttajan työntekijä ja Rakennusliiton jäsen sekä ettei työmaalla ole työpaikkakohtaista luottamusmiestä.

Yhteyshenkilö hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtävän lisäksi seuraavia tehtäviä:

  • välittää tietoa työkohteen työntekijöiden, työkohteessa työskentelevien yritysten ja näiden yritysten työntekijöiden edustajien välillä,
  • on työntekijöiden edustaja keskusteltaessa työkohteen työsuhteisiin liittyvistä yleisistä pelisäännöistä ja
  • avustaa tarvittaessa työntekijöitä, joiden edustajana ei ole luottamusmiestä.

Lisätään tarvittaviin kohtiin yhteyshenkilö.

11 §

Työnantaja maksaa yhteisen rakennustyömaan yhteyshenkilölle erilliskorvausta 34,94 euroa/ 2 viikon tilijakso.

Jatkuvan neuvottelun periaate

Jatkuvalla neuvottelulla pyritään edistämään luottamuksellisia välejä liitto- ja yritystasolla. INFRA ry ja Rakennusliitto ry tapaavat sopimuskauden aikana ja selvittävät työehtosopimuksen uudistamistarpeita.

Osapuolet sopivat, että sopimuskauden aikana käydään läpi ainakin työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä ja matkustamismääräyksiä koskevat uudistamistarpeet sekä selvitetään mahdollisuuksia lisätä suorituspalkkauksen käyttöä. Liittojen ohjauksessa on mahdollista kokeilla paikallisesti sovittua palkkausjärjestelmää.

Osapuolet sopivat, että sopimuskauden aikana päivitetään osapuolten yhteinen palkkausjärjestelmän soveltamisopas ja laaditaan yhteiset palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet ratatyöhön ja ruoppausalusten kapteeneille.

Osapuolet sopivat lisäksi, että sopimuskauden aikana laaditaan yhteinen ohjeistus työaikajärjestelyistä. Samalla on mahdollista selvittää ja kehittää työaikaratkaisuja, joissa yhdistetään työn tuottavuus ja työntekijöiden työaikatarpeiden huomioon ottaminen. Liitot voivat sopia sopimuskauden aikana työaikajärjestelykokeiluista. Kun osapuolet laativat yhteisen ohjeistuksen, osapuolet sopivat samalla tilanteista, joissa työaikajärjestely voidaan toteuttaa työehtosopimuksen liitesopimuksen (Työehtosopimus työajasta jatkuvassa kaksi- ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä) keskimääräisten viikkotyöaikojen mukaisesti käyttäen ko. sopimuksen 3 §:n mukaista tasoitusjaksoa.

 Tutustu työelämään ja tienaa –suositus

INFRA ry ja Rakennusliitto ry hyväksyvät noudatettavaksi Tutustu työelämään ja tienaa -suosituksen.

Liitesopimusten irtisanominen

INFRA ry ja Rakennusliitto ry sopivat, että jatkossa työehtosopimuksen liitesopimukset ovat voimassa kuten työehtosopimus. Liitesopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista samaan aikaan työehtosopimuksen kanssa.

Osapuolet tarkastelevat sopimuskauden aikana liitesopimusten sisältöjen siirtämistä työehtosopimukseen työehtosopimuksen soveltamisen helpottamiseksi. Samalla voidaan päivittää tai uudistaa työehtosopimuksen rakennetta tarvittavilta osin.