Takaisin

Maalausalan TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu muut maalausalan työehtosopimuksen tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

Palkankorotukset 2023

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 4,0 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 4,0 %. Kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4,0 %. Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan 4,0 %.

Uudet taulukkopalkat 2023

Palkkaryhmä€/h
I11,71
IB13,19
II14,31
III15,86
IV17,26
V18,52

Palkankorotukset 2024

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2,0 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 %. Kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 2,0 %. Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan 2,0 %.

Uudet taulukkopalkat 2024

Palkkaryhmä€/h
I11,94
IB13,45
II14,60
III16,18
IV17,61
V18,89

Tekstimuutokset

Uudet tekstit kursiivilla

Uusi työryhmä ruiskuhinnoittelusta (Seinä- ja kattopintojen maalaustyöt)

Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään mahdollisuuksia hinnoitella ruiskumaalausta asuntokohteissa. Sopimuskauden aikana sitoudutaan tekemään mittauksia ja muita toimia hinnoittelumahdollisuuksien selvittämiseksi. Tavoitteena on laatia koehinnoittelu pölynsidonnalle ruiskumaalauksella, joka pyritään ottamaan koekäyttöön vuoden 2024 aikana.

TES 14.2 § Palkkiopalkkaus / Tuottavaa ja kannustavaa palkkausta koskeva paikallinen sopiminen

Poistetaan pykälä TES 14.2 §: ”Tuottavaa ja kannustavaa palkkausta koskeva paikallinen sopiminen”

Sovitaan uusi TES 14.4 §: ”Tuotantopalkkio”

Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksissä on mahdollista sopia tuotantopalkkiosta. Tuotantopalkkiossa työntekijän henkilökohtaisen tuntipalkan lisäksi sovitaan lisäpalkkion määräytymisperusteesta, jonka suuruus määräytyy työntekijän suorituksen perusteella. Vähimmäispalkka on työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka. Palkkion suuruus voidaan sitoa esimerkiksi työsuoritukselle asetettuun määrälliseen, ajalliseen, laadulliseen tai muuhun vastaavaan tavoitteeseen. Maksettava palkkio on eriteltävä palkkalaskelmassa, eikä sen laskentaperusteeseen saa sisällyttää lomarahaa eikä erillistä palkanosaa, jotka tulee maksaa työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

TES 9 § Paikallinen sopiminen työajoista

Tämä pykälä koskee ainoastaan Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyrityksiä. 1. Paikallisesti sopimalla säännöllinen työaika voidaan 4 §:n estämättä järjestää myös siten, että se tasoittuu enintään 6 kuukauden aikana keskimäärin enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika voi tällöin olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen enintään 10 tuntia. Sisällytettäessä työajan lyhennys työaikajärjestelmään työaika tasoittuu keskimäärin 38 tuntiin viikossa.

TES 18 ja 19 §:n mukaisissa matkatöissä päivittäinen työaika voi olla enintään 12 tuntia ja tasoittumisjakso enintään 12 kuukautta. Työnantajan tulee lähettää tällainen paikallinen sopimus molemmille liitoille vahvistettavaksi viimeistään viikkoa ennen kyseisen työajan käyttöönottoa. Liittojen tulee viikon kuluessa tehdä päätös, vahvistavatko ne sopimuksen. Paikallisessa sopimuksessa tulee samalla sopia rahamääräisestä lisästä, joka maksetaan lauantaina tehdystä työstä. Sopimuksen vahvistamatta jättäminen voi tapahtua vain perustellusta syystä.

Sovitaan lisäksi erillisessä pöytäkirjassa alla mainitut asiat, joita ei kirjata työehtosopimukseen:

Osapuolet toteavat, että sovittaessa paikallisesti työajoista TES 9 §:n mukaisesti, tasoittumisjakson pituus on pääsääntöisesti enintään 6 kk. Tasoittumisjakson pituus voi olla 12 kk vain perustellusta syystä. Mahdollisuus sopia 12 kk tasoittumisjaksosta on määräaikainen ja voimassa TES-kauden 28.2.2025 saakka.

TES 17 § Palkanmaksu

Lisätään kohdan TES 17 §:n alle uusi kohta 5 ja muutetaan nykyinen 5 kohta 6 kohdaksi:

5. Työntekijän tulee työsuhteen päättyessä palauttaa kaikki hallussaan oleva työnantajan omaisuus työnantajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Alle 25 v työntekijät, joilla ei alan kokemusta

  • Alle 25-vuotiaalle henkilölle, jolla ei ole aiempaa alan kokemusta, voidaan palkkauksesta sopia paikallisesti toisin. Vähimmäispalkan tulee olla 80 % palkkaryhmän I palkasta. Tätä palkkaa voidaan maksaa enintään työsuhteen kahdelta (2) ensimmäiseltä kuukaudelta.
  • Määräystä ei sovelleta työntekijöihin, jotka ovat maalausalan opiskelijoita.

TES 28 b § Tutustu työelämään ja tienaa – kesäharjoitteluohjelma

Päivitetään summat seuraavasti: 380 €, 570 €, 760 €

Liitesopimukset

Tämän sopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia: Sopimus irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta rakennusalalla (RISS), Sopimus työntekijöiden edustajista sekä työntekijöiden ja työnantajan välisestä maalausalan yrityksissä (TED), Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus (UTS), Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä (AYM), Koulutussopimus (KTS), Yleissopimus (YL) sekä Maalausalan työntekijäin vuosilomia koskeva työehtosopimus (VSL).