Takaisin

Kaavoitusta on tehostettava ja nopeutettava

EK, SAK, Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto ovat tehneet yhteisen esityksen toimenpiteistä kaavoituksen tehostamiseksi ja asuntotarjonnan lisäämiseksi.

Tonttimaan puute on merkittävin syy riittämättömään asuntotuotantoon ja siten asumisen kalleuteen Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lisäksi rakennusten käyttötarkoituksen muutokset etenevät hitaasti, vaikka pelkästään pääkaupunkiseudulla on ollut jo pitkään yli 1 miljoonaa neliömetriä tyhjillään olevia toimitiloja. Asuntojen puute estää työvoiman liikkuvuutta ja siten hidastaa talouden kasvua.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ehdottavat seuraavia konkreettisa keinoja ratkaisuksi kaavoituksen ja tonttitarjonnan haasteisiin:

1 Tarpeettomien valituksien vähentäminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen

1.1 Valitusoikeus osallisille ja muistutuksen tehneille

– Valitusoikeus kaavoista ja rakennusluvista tulee rajata koskemaan vain niitä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa. – Valitusoikeus tulee olla vain niillä, jotka ovat jättäneet muistutuksen kaavan kuulemisvaiheessa.

1.2 Hallintomaksu – Kaavavalituksissa on otettava käyttöön kohtuullinen hallintomaksu, mikä nostaa kynnystä tehdä tarpeettomia, esimerkiksi viivästystarkoituksessa tehtyjä valituksia. Maksu palautettaisiin valituksen jättäjälle, jos valitus hyväksytään. Asiallisten valitusten käsittelylle jää näin enemmän viranomaisresursseja, mikä mahdollistaa valituksiin vastaamisen nopeammassa ajassa.

2 Kaavoitukseen ennakoivuutta

2.1 Aikatakuu

– Kaavoittajan on asetettava kaavaprosessin aluksi sitova aikataulu kaavan laadinnalle. – Kaavaviranomaisen on käytettävä ulkopuolista kaavoitusresurssia, mikäli aikataulusta ei muuten kyetä pitämään kiinni. – Kaava-aloitteiden, käyttötarkoituksen muutosten, valitusten ja muistutusten käsittelyyn on säädettävä määräajat, joiden sisällä niihin on vastattava. – Valituslupapäätös on saatava korkeimmasta hallinto-oikeudesta 3 kuukauden määräajassa.

2.2 Maanomistajalle oikeus kaava-aloitteen tekemiseen

– Maanomistajalle tulee myöntää oikeus saada kaava-ehdotus (esitys) vireille, johon viranomaisen on annettava päätös 6 kuukauden määräajassa.

2.3 Vaadittavat selvitykset

– YVA-menettelyn ja muiden vastaavien selvityksien tarve on määriteltävä kaavaprosessin alussa.

3 Täydennysrakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset

3.1 Taloyhtiöille kannusteet täydennysrakentamiseen

– Kaupunkirakennetta tiivistävässä täydennysrakentamisessa ei peritä kaavoitusmaksuja.

4 Valtion vaatimukset kunnille

4.1 Viiden vuoden kaavavaranto

– Valtion tulee voida sanktioida sellaisia kuntia, jotka eivät ylläpidä vähintään viiden vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaavaa käyttökelpoista ja rakentamiseen soveltuvaa tonttivarantoa.

4.2 Liikennehankkeiden vastapainoksi asuntoja

– Valtio vaatii suurten talousalueiden liikenneinvestointien vastapainoksi määrällisesti kunniahimoisempia asuntorakentamistavoitteita sekä tiiviimpää rakentamista liikennekäytävien yhteyteen.