Takaisin

Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus osana irtisanomisperustetta

Rakentaja-lehti 28.4.2023

Rakennusliiton jäsen oli irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä työnantajan lopetettua yritystoimintansa työntekijän työssäkäyntialueelta.

Työsuhteen päätyttyä riitaa tuli siitä, oliko työntekijälle tarjottu työehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaisesti työtä muista kaupungeista, missä työnantaja jatkoi toimintaansa. Asiassa päästiin liittojen välisessä neuvottelussa sovintoon. Kysymys työntarjoamisvelvoitteen laajuudesta tulee esiin säännöllisen epäsäännöllisesti useissa kaupungeissa toimivissa yrityksissä.

Velvollisuus tarjota muuta työtä irtisanomisen vaihtoehtona

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työnantajan työn tarjoamisvelvoitetta irtisanomisperusteen osana ei ole alueellisesti rajoitettu.

Työntekijälle on tarjottava irtisanomisen vaihtoehtona ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työntarjoamisvelvollisuus on siis laajempi kuin ne työtehtävät, joita työntekijä on työsopimuksensa mukaisesti tehnyt työsuhteen aikana. Työnantajan velvollisuus sijoittaa työntekijä uudelleen ulottuu periaatteessa mihin tahansa työhön, jota työntekijä koulutuksensa, ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella pystyy tekemään. Työnantajan on lisäksi järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Työntarjoamisvelvoite on osa irtisanomisperustetta. Työnantajan on jo ennen irtisanomista selvitettävä mahdollisuudet tarjota muuta työtä, mutta työntarjoamisvelvoite jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka. Irtisanomisaikana työvoimatarve voi muuttua siten, että avoimeksi tulee tehtäviä, joita ei vielä irtisanottaessa ole osattu ennakoida. Irtisanominen on tällöin peruutettava.

Miten työnantajan tulee tarjoamisvelvollisuus täyttää käytännössä

Työnantajan on oma-aloitteisesti selvitettävä työntekijälle tarjottavissa olevat työt sekä työntekijän kyvyt ja mahdollisuudet tehdä muuta työtä. Työtä on tarjottava henkilökohtaisesti irtisanomisen vaihtoehtona ja selvin ehdoin. Työnantajan tulee työtä tarjottaessa ilmoittaa ainakin tehtävä ja tavanomaiset työehdot kuten palkkaus ja työaika.

Henkilökohtaisesti työntekijälle osoitetut rekrytointikirjeet avoinna olevista soveltuvista tehtävistä on katsottu riittäväksi työntarjoamiseksi. Työnantaja ei kuitenkaan voi sälyttää toimintavelvoitettaan täysin työntekijälle siten, että työntekijän pitäisi itse seurata avoimia paikkoja ilmoitustaululta tai intrasta ja olla työnantajaan yhteydessä mielenkiintoisista tehtävistä.

Työnantajan on lojaliteettiperiaatteen mukaisesti pyrittävä ylläpitämään työsuhteen jatkumista, mikä otetaan huomioon arvioitaessa sitä, onko työnantaja konkreetissa tilanteessa tarjonnut työntekijälle soveltuvaa työtä työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla.

Teksti: Päivi Poutanen