Takaisin

Palkkaturva ja sen rajoitukset

Rakentaja-lehti 12.6.2020

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä. Saatavaa on haettava palkkaturvana 3 kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys.

Saatavien enimmäismäärä, mikä voidaan suorittaa palkkaturvana, on 15.200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Palkkaturvana maksettavan työaikapankkisaatavan enimmäismäärä samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on työntekijän 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Jotta työaikapankkisaatava voidaan suorittaa palkkaturvana, on työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja sisällöstä tullut sopia työpaikalla kirjallisesti tai sen ehtojen tulee olla muutoin kirjattu. Lisäksi edellytetään, että työnantaja on pitänyt työntekijäkohtaisista saatavista ja niiden kertymisestä työaikapankkitiliä tai että tilitapahtumat ja niiden ajankohdat ovat todettavissa työaika- ja palkkakirjanpidosta.

Oikeus saada työsuhdesaatavia palkkaturvana ei ole ehdoton, sillä työntekijän oikeutta palkkaturvaan rajoitetaan väärinkäytösten estämiseen tarkoitetuilla säännöksillä. Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä. Kyse on työntekijän kannalta merkittävästä, vaikkakin poikkeuksellisesti käytettäväksi tarkoitetusta oikeudesta, jolla voidaan rajoittaa valtion vastuulle tulevaa maksuvelvollisuutta seuraavissa tilanteissa:

  • Työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, joka on ilmeisesti tehty palkkaturvan saamiseksi. Tästä olisi kysymys esim. silloin, kun on syytä epäillä, ettei työnantaja maksukykyisenä olisi sopimukseen sitoutunut, vaan se on tehty vain siinä tarkoituksessa, että valtio maksaisi saatavan palkkaturvana.
  • Palkkaturvana haettu saatava on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena. Tällaisena tilanteena pidetään esim. yrittäjän perheenjäsenelle suoritettua palkkaa, joka on ylisuuri suhteessa tehtyyn työhön nähden.
  • Työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia. Säännöstä on sovellettu tilanteissa, joissa on tehty useita palkkaturvahakemuksia lyhyehkön ajan sisällä.
  • Työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan. Säännös on tarkoitettu estämään tilanteita, joissa työntekijä jatkaa työntekoaan työnantajansa palveluksessa, vaikka työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen on laiminlyöty pidemmältä ajalta. Työnteon jatkaminen tällaisessa tilanteessa kasvattaisi palkkaturvan piiriin kuuluvien maksamattomien saatavien määrää. Tarkoituksena ei ole, että työntekijä voisi jatkaa työntekoaan tietoisesti palkkaturvajärjestelmän kustannuksella.

Maksettava palkkaturva voidaan perustellusta syystä myös rajoittaa määrään, jonka työnantaja on maksanut työntekijälle työsuhteesta johtuvina saatavina vuoden kuluessa ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä.