Takaisin

Oikeus maksamattomiin palkkasaataviin säilyy konkurssista huolimatta

Rakentaja-lehti 23.9.2021

Useita vuosia kestänyt prosessi päättyi jäsenen vaatimusten hyväksymiseen tuomiolla.

Rakennusliiton jäsenen työsuhde irtisanottiin lokakuussa 2015 työnantajayhtiön jättäessä konkurssihakemuksen. Yhtiö asetettiin konkurssiin työntekijän irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Koska jäsenen kahden viimeisen palkanmaksukauden palkkoja ei ollut maksettu oikein, eikä hänelle suoritettu lainkaan irtisanomisajan palkkaa, hän otti yhteyttä Rakennusliittoon. Rakennusliiton aluetoimitsija avusti häntä palkkaturvahakemuksen laatimisessa ELY-keskukselle.

Osana hakemuksen käsittelyä ELY-keskus kuuli asiassa konkurssipesän pesänhoitajaa, joka toimitti palkkaturvaan myös työnantajan näkemyksen entisen työntekijänsä palkkasaatavista. Työnantajan edustaja kiisti haetut palkkasaatavat osittain. Pesänhoitaja puolestaan lausui, ettei sillä ollut perustetta kiistää saatavia. Annetuista lausumista huolimatta palkkaturva hylkäsi palkkaturvahakemuksen heinäkuussa 2017 annetulla päätöksellä kokonaisuudessaan. Hylätyt saatavat tulee palkkaturvalain mukaan selvittää työnantajayhtiön konkurssimenettelyssä. 

Konkurssimenettelyssä velallisesta laaditaan velallisselvitys ja pesäluettelo, jonka perusteella arvioidaan, onko konkurssipesässä varoja menettelyn jatkamiseksi. Jäsenen saatavat kirjattiin kesäkuussa 2016 valmistuneeseen pesäluetteloon palkkaturvahakemuksen mukaisesti.

Mikäli pesän varat riittävät kattamaan konkurssimenettelyn kustannukset, asetetaan määräaika konkurssivalvonnoille. Kaikkien velkojien tulee ilmoittaa saatavansa määräajassa pesänhoitajalle, jotta saatava voidaan ottaa konkurssissa huomioon ja sille suorittaa mahdollinen jako-osuus yhtiön jakokelpoisista varoista. Myös aiemmin palkkaturvapäätöksellä hylätyt saatavat tulee valvoa konkurssissa, jotta oikeus palkkaturvaan säilyy. Pesänhoitajan tehtävänä on laatia valvontojen perusteella jakoluetteloehdotus, joka toimitetaan käräjäoikeuteen vahvistettavaksi. Velkojien hyväksi tulevat jako-osuudet määräytyvät vahvistettuun jakoluetteloon otettujen saatavien suhteessa. Vahvistetun jakoluettelon perusteella palkkasaatavia voidaan hakea palkkaturvasta uusintapalkkaturvahakemuksella.  

Mikäli konkurssipesän varat eivät riitä kattamaan konkurssimenettelyn kustannuksia, konkurssi raukeaa. Tämän jälkeen aikaisemmin palkkaturvana haetuista saatavista ja mahdollisista vahingonkorvaussaatavista voidaan nostaa kanne käräjäoikeudessa, sillä yhtiön velvoitteet eivät katoa konkurssin rauetessa, vaikka sillä ei varojen puutteen vuoksi ole edellytyksiä vastata niistä. Ennen konkurssimenettelyn päättymistä palkkaturvalain mukaista kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, minkä vuoksi prosessi voi kestää pitkäänkin.

Käsillä olevassa tapauksessa yhtiön konkurssi raukesi varojen puutteeseen loppuvuodesta 2018, minkä jälkeen Rakennusliiton lakimies nosti asiassa kanteen käräjäoikeudessa maaliskuussa 2019. Monien vaiheiden sekä koronaviruksen asian käsittelylle aiheuttaman viivästyksen jälkeen jäsenen asia oli esillä pääkäsittelyssä elokuussa 2021. Käräjäoikeus tuomitsi saatavat kanteen mukaisesti ja vahvisti ne valtioon nähden. Tuomio sai lainvoiman, minkä jälkeen asiassa laadittiin uusintapalkkaturvahakemus, jotta jäsenelle voidaan suorittaa tämän maksamattomat työsuhdesaatavat vuodelta 2015 viivästyskorkoineen valtion varoista.

Teksti: Mia Sinda