Takaisin

Kvartsipöly­altistumisen torjuntaan panostetaan

Rakentamisessa on tehty melko vähän työhygieenisiä altistumismittauksia kvartsipölyn määristä, joten tietoa työntekijöiden altistumisesta eri työtehtävissä on ollut saatavilla sangen vähän. Jotkin rakennusalan yritykset ovat tehneet omia altistusmittauksia työntekijöilleen, mutta nämä mittaustulokset ovat jääneet melko pääsääntöisesti yrityksien omaan käyttöön. Rakentajat ovat kokeneet mututuntuman sijaan tarvitsevansa luotettavia kvartsipölyalistumisen mittaustuloksia rakentamisen eri työvaiheista. Nämä luotettavat, kaikille yhteismitalliset, työvaiheiset mittaustulokset haluttiin saada kaikkien rakentajien vapaaseen käyttöön.

Rakennusliitto on mukana toteuttamassa Työterveyslaitoksen merkittävää mittaushanketta, jossa selvitetään kvartsille altistumisen määrää niissä korjausrakentamisen, uudisrakentamisen ja maarakentamisen tehtävissä, jotka ovat pölynhallinnan kannalta haastavia rakennustyömailla. Hankkeessa selviää, millaisissa töissä pitää suojautua sekä miten suojaudutaan, ettei altistuta liiallisesti. Samalla halutaan selvittää millä muilla keinoilla mestalla altistuminen saadaan turvalliselle tasolle. Hanke kartoittaa myös ketkä työntekijät työnantajan pitää ilmoittaa työssään syöpävaarallisille aineille altistuvien ASA-rekisteriin.

Hankkeen tuloksena syntyy eri rakentamisen työvaiheista kortti, joka antaa ohjeet kvartsille altistumisen hallinnassa ja riskien torjunnassa. Hankeen tuloksena syntyvät työvaiheiset kortit julkaistaan kuluvan vuoden marras-joulukuun vaihteessa kaikkien rakentajien vapaaseen käyttöön. Hankeen tuloksen mahdollisimman hyvä jalkautuminen kentälle edellyttää vahvaa tiedottamista ja koulutusta. Koulutusta tulee suunnata AVI:n tarkastajille, rakentamisen esimiehille ja Rakennusliiton luottamushenkilöille, jotka ovat avainasemassa kaikille yhteismitallisen ohjeistuksen jalkauttamisessa.

Hankkeen toteuttajina ovat Työterveyslaitos sekä yhteistyökumppanit Lotus Demolition Oy ja Tapaturva Oy. Hankkeen osallistujayrityksiä ovat CONSTI, Destia, Hartela-yhtiöt ja NCC Suomi. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT.

Tapio Jääskeläinen
työympäristöasiantuntija
Rakennusliitto