Takaisin

Talotekniikka-alan työehtosopimuksen tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024. Tässä uutisessa on kerrottu talotekniikka-alan työehtosopimuksen tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %:lla.

Kuukausipalkkoja korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %:lla.

Urakkatyöt putki- ilmastointi- ja sprinklerasennusalojen normituntikerroin 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 17,56 €.

Palkkiourakat(könttä), joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan tehdyille tunneille erillisenä lisänä 0,34 €/H tilikausittain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta.

Etumieslisät putki- ilmastointi- ja sprinklerasennusalat 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

  • Urakkatöissä etumieslisän taattu ennakko 0,39 €/h
  • Aikapalkkatöissä 0,61 €/h

Keskituntiansion korotusprosentti

Talotekniikka-alan keskituntiansion korotusprosentti on 1.4.2022–31.3.2023 välisellä ajalla 1,67 %.

Vuosilomakeskituntiansio saadaan jakamalla 1.4.2021–31.3.2022 työssäolon ajalta maksetut palkat niitä vastaavilla työtunneilla. (Tarkemmin tes sivu 66/2§)

Esim. 40 000 €: 1700 h = 23,53 € > vuosiloma KTA

Henkilökohtainen keskituntiansio määräytyy seuraavasti: lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021–31.3.2022 vuosilomakeskituntiansiota korotetaan 1.4.2022 alkaen 1,67 %. Näin korotettu keskituntiansio on voimassa 1.4.2022–31.3.2023 välisen ajan.

Esim. 23,53 X 1,67 % = 23,92 € > henkilökohtainen KTA

Lomapalkat siis maksetaan korottamattomalla eli vuosilomakeskituntiansiolla käyttäen lomapalkkasopimuksen mukaisia kertoimia. 

Korotetulla eli henkilökohtaisella keskituntiansiolla maksetaan kaikki muut keskituntiansioon perustuvat palkat kuten arkipyhäkorvaus ja sairausajan palkka.

TES-tekstimuutoksia

Uudet tekstit kursiivilla.

Sairausajan palkka

Työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti                     Ajanjakso
2 viikkoa mutta alle 1 kuukausi Sairausvakuutus karenssin ajalta

Lääkärintarkastukset

Syöpäsairauden edellyttämän hoitotoimenpiteen ajalta (palkka maksetaan hoitotoimenpiteen ajalta, vaikka ei ole työkyvyttömyyttä.)

Suojavaatetus

Työnantaja vastaa suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista. Toteutustapa sovitaan paikallisesti 28.2.2023 mennessä.

Suojavaatteilla tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksen 427/2021 mukaisia kehon suojaukseen tarkoitettuja vaatteita ja muita vastaavia varusteita.

Optiset suojalasit

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua, kun työterveyshuolto on todennut ne tarpeellisiksi.

Ammatillinen koulutus

Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset, korvaus matka-ajasta päivittäisten matkakustannusten korvausten (15.1) mukaisesti ja säännöllisen työajan ansionmenetys keskituntiansion mukaan.

Urakka-asiat

Putki-, ilmastointi-, sprinkler-, putkieristysalojen normiaikahinnoittelu-järjestelmään tehdyt muutokset tulevat voimaan kunkin työn osalta niissä työkohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välillä solmittu urakkasopimus perustuu 1.5.2022 jälkeen annettuun ensimmäiseen urakkatarjoukseen.

Putkiurakka

Allekirjoituspöytäkirjaan tulkinta:

Sopijaosapuolet toteavat, että 2 § Putkiasennus, Mom. 6 viemäritaulukon normiajat ovat voimassa vain, kun asennus tehdään valmistajan antamien ohjeiden ja takuuehtojen mukaisesti. Esimerkiksi muovisten, sadevesiviemäri käyttöön asennettavien ns. HT muhviliitosputkien osalta tilaajan mahdollisesti vaatima painekoe ei kuulu normiaikaan.

3 § Kojeiden asennus

Mom. 5. *Paneelit ja (säteilijät) ja palkit

5500 sekä 6000 paneeleille hinta

PituusNH/kpl
-55003,25
 -60003,48

Mom. 21. Sairaalakaasurasioiden ulosottopisteet ja pikasulkulaatikko

Hälytys- ja sulkuventtiilikotelo 1,5 NH

Ilmastointiurakka

Mom. 1. Pyöreät kanavat ja osat

  • kohdasta 5. Eristetty kanava Poistetaan teksti kylmäkutispantaliitos.
    (ei käytössä oleva asennustapa)
  • Palo-osastoinnista johtuva, erityissuunnitelmassa esitetty ja etukäteen todettu lisäkannakointi 0,1Nh/kannake

Mom. 5. Pienkojeet

*Kiertoilmakojeet, jäähdytyspalkit, talotekniikkapalkit ja passiivipaneelit

5500 sekä 6000 paneeleille hinta

Majoitus- ja hotellirakennuksetMuut rakennukset
-55003,483,77
-60003,724,04

Sprinklerurakka

Urakkahinnoittelun kokeilu päätetään ja sovittu hinnoittelu liitetään työehtosopimuksen osaksi.

Mom. 3 Yleiset määräykset

Kohta 3 Esivalmistelut

Jos putkiston osia toimitetaan esivalmistettuina, tällaisten putkiston osien normiajat ovat: 

  • Esivalmisteen asennustyön normiaika on tavallisen työn normiajasta 50 %.
  • Esivalmisteiksi ei katsota täysiä putkikankia eikä valmiiksi uritettuja putkia.
  • Esivalmistettuna toimitettavien putkiston osien laajuus todetaan työsuunnitelmista ennen asennustyön aloittamista. Esivalmistuksen prosenttiosuus esivalmistealueittain kirjataan työmaasopimukseen. Osuutta määritettäessä huomioidaan runko- ja haaraputkien esivalmisteosuudet. Jos osuus muuttuu projektin kuluessa, päivitetään uusi prosentti työmaasopimukseen.

Malli esimerkiksi suojattavan alueen ei esivalmistettuja runkoputkia on 40 metriä ja esivalmistetut suutinputket 60 metriä = -30 % esivalmiste vähennys suutinhinnoista.

Mom. 1. SUUTTIMET ja Mom. 2 SYÖTTÖRUNKOPUTKET

Palo-osastoinnista johtuva, suunnitelma-asiakirjoissa esitetty kannakointi 0,1 NH/putki.

Putkieristys

LVI-alan lämpöeristystyöt / 1Y

Mikäli eristystyö tilaajan vaatimuksesta edellyttää, että eristeiden leikkaus tehdään muissa tiloissa tai tavaran varastointiin kuuluu erityisiä vaatimuksia, näiden vaikutuksesta yksikköarvoihin sovitaan paikallisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, näistä aiheutuva haitta korvataan aikatyönä.

1A1 Valmiiksi päällystettyjen kourujen kiinnitys langalla tai teippaamalla

Päätyjen teippaus tilaajan vaatimuksesta ei sisälly yksikköarvoihin.

Talotekniikka-alan TES-lennäkki 2022