Takaisin

Maalausalan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkankorotukset

2020

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,6 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla. Myös urakkapalkkoja korotetaan 1,6 prosentilla. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden pyöristämättömiä urakkahintoja.

Uudet taulukkopalkat:

Palkkaryhmä €/h
I 10,90
IB 12,27
II 13,32
III 14,76
IV 16,06
V 17,24

Ammatillista tutkinnoista maksettavat lisät

ammattitutkinto                    0,46 €/h
erikoisammattitutkinto       0,78 €/h

Lisä maksetaan perustuntipalkan lisäksi työssäolon ajalta maksettavaan palkkaan.

2021

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla. Myös urakkapalkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden pyöristämättömiä urakkahintoja.

Uudet taulukkopalkat:

Palkkaryhmä €/h
I 11,04
IB 12,43
II 13,49
III 14,95
IV 16,27
V 17,46

Ammatillista tutkinnoista maksettavat lisät

Ammattitutkinto                   0,47 €/h
Erikoisammattitutkinto       0,79 €/h

Lisä maksetaan perustuntipalkan lisäksi työssäolon ajalta maksettavaan palkkaan.

Tämän palkankorotuksen lisäksi kustannusvaikutteisista tekstimuutoksista ei sovita alakohtaisissa neuvotteluissa.

Tuottavuuskokeilujen jatkaminen

Osapuolet sopivat tuottavuuskokeilujen jatkamisesta myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan yhteiseen projektiin, jonka tavoitteena on selvittää keinoja alan tuottavuuden parantamiseksi.

Tekstimuutokset

Tuottavaa ja kannustavaa palkkausta koskeva paikallinen sopimus

Työnantajalla on, keskusteltuaan asiasta ensin työntekijän tai työkunnan etumiehen kanssa, oikeus tarvittaessa lisätä tai vähentää työvoimaa sovitussa työkohteessa keskusteltuaan työmaan tilanteesta.

Suojavaatteet

Työnantaja luovuttaa työntekijän käyttöön työhön soveltuvat turvajalkineet työsuhteen alkaessa. Turvajalkineita annetaan yhdet kalenterivuodessa. Työntekijä voi valita kengät vähintään kolmesta työnantajan määrittelemästä kenkävaihtoehdosta, tai mikäli työntekijä hankkii muut kuin työnantajan tarjoamat jalkineet, korvaa työnantaja työntekijän hankkimat jalkineet tarjoamiensa kenkien kustannukseen saakka tositetta vastaan. Jalkineita on käytettävä työskenneltäessä. Työsuhteen lakatessa työntekijän tulee palauttaa viimeksi saadut jalkineet työnantajalle.

Pöytäkirjamerkinnät

Suojavaatteiden hankinnassa on huomioitava työturvallisuus, työolosuhteet (esimerkiksi lämpötila) sekä haalareiden ja kenkien sopiva koko ja malli työntekijöittäin. Osapuolet suosittelevat, että työntekijälle annetaan talvikäyttöön soveltuva takki, mikäli työtä tehdään ulkona tai kylmissä olosuhteissa.

Osapuolet toteavat, että siirrolla ei tarkoiteta yhteisten tulkintojen muuttamista).

Lisätään alla oleva teksti allekirjoituspöytäkirjan kohtaan yhteiset työryhmät:

Suojavaatetusta selvittävä työryhmä

Osapuolet ovat sopineet työehtosopimuskauden mittaisesta suoja- ja työvaatteita ja suojavälineitä koskevien TES-määräysten uudistamista selvittävästä työryhmästä (yhteinen työryhmä Pintaurakoitsijat ry ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n välillä).

Osapuolet perustavat yhteisen työryhmän selvittämään suojavaatteiden ja suojavälineiden hoitoa ja säilyttämistä koskevien tes-määräysten uudistamista. Työryhmä selvittää työmaiden olemassa olevia käytäntöjä ja menettelytapoja, seuraa lainsäädännön ja viranomaissäädösten muutostyötä ja aluehallintoviraston valvontaohjeita muun muassa syöpävaarallisille aineille kuten kvartsipölylle altistumisen osalta. Työryhmä tekee esityksiä työehtosopimuksen muutoksiksi.

Lakisääteinen terveystarkastus

Työnantaja maksaa työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa menetettyjä säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta.

Työntekijälle, joka lähetetään em. lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluviin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja myös korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan siten kuin työehtosopimuksessa määrätään.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat terveystarkastukset järjestetään ensisijaisesti säännöllisen työajan puitteissa työnantajan määräämänä ajankohtana. Mikäli tarkastus tapahtuu työntekijän säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan suuruista palkkaa tarkastukseen osallistumisen ajalta. Lakisääteisen työterveystarkastuksen ajalta ei makseta ylityökorvauksia, ellei työnantaja määrää työntekijää terveystarkastukseen nimenomaan säännöllisen vuorokautisen työajan ylityttyä.

Paikallinen sopiminen työajoista

Sopiminen on mahdollista myös suoraan työntekijän kanssa.

Sopimuksen solmiminen yksilötasolla on mahdollista yksittäisen työntekijän, työkunnan tai työryhmän kanssa. Sopimus voi koskea myös vain työkunnan tai työryhmän yksittäistä jäsentä, mikäli muut työkunnan tai työryhmän jäsenet antavat siihen kirjallisen suostumuksensa. Työryhmällä tarkoitetaan tässä kahta tai useampaa työntekijää, joiden ammattinsa tai tekemänsä työn perusteella voidaan katsoa muodostavan työryhmän. Tällainen sopimus ei saa olla ristiriidassa työnantajan ja luottamusmiehen kesken mahdollisesti solmitun työaikoja koskevan raamisopimuksen kanssa. Sopimisesta on tiedotettava työntekijöitä edustavalle luottamusmiehelle ja työmaan työsuojeluvaltuutetulle.

Urakkahinnoittelu

Imurointi

Lisätään 3.1. Esikäsittelyt, sekä avustavat työt seinä- ja kattotöissä -kohdan alle uusiksi kohdiksi:

3.1.6 Huolellinen imurointi ennen lattian maalaamista taikka pinnoitusta, alle 200 m2      0,28 €

3.1.7 Huolellinen imurointi ennen lattian maalaamista taikka pinnoitusta, yli 200 m2        0,22 €

3.1.8 Imurointi oman työskentelyn jälkeen (pölynhallintaimurointi), alle 200m2     0,19 €

3.1.9. Imurointi oman työskentelyn jälkeen (pölynhallintaimurointi), yli 200m2        0,16 €

Näitä hintoja korotetaan ensimmäisen kerran 1.9.2021, pois lukien 3.1.6:n 0,28 €, jota korotetaan, mikäli Lattian tessissä oleva hinta korottuu jo 1.9.2020.

Asutuissa tiloissa työskentely

Pöytäkirjamerkintä:

Työskentely asutuissa tiloissa edellyttää kädentaitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja, joka tulee ottaa huomioon palkkauksessa. Asutuissa tiloissa työskentelevien palkkaa tulee seurata, ettei se jää jälkeen yrityksen muiden työntekijöiden palkasta.

Käytännöstä poikkeavat työajat

Pöytäkirjamerkintä:

Tällä määräyksellä on tarkoitus turvata työntekijän mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin eikä se koske eläkeläisiä, opiskelijoita ja muita vastaavassa asemassa olevia vain omasta halustaan satunnaisia työpäiviä tekeviä. Määräystä ei myöskään sovelleta tilanteissa, joissa päivittäisten työtuntien määrittely työn luonteen vuoksi on mahdotonta (esimerkiksi tien hoito) tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ei voi työskennellä (esimerkiksi sääesteet). Työajan siirtäminen on mahdollista sitä koskevien määräysten mukaisesti. Tätä määräystä sovelletaan myös vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa työsopimuslain määrittelemällä tavalla.