Takaisin

Työntekijänä konkurssiin menevässä yrityksessä

Rakentaja-lehti 3.11.2023

Työnantajan joutuessa konkurssiin työsopimus voidaan päättää 14 päivän irtisanomisajalla riippumatta työsuhteen kestosta tai määräaikaisuuden jäljellä olevasta kestosta.

Työsuhde ei pääty automaattisesti, mutta irtisanominen ei vaadi muuta perustetta kuin alkaneen konkurssin. Luottamusmiehen vahvempaa irtisanomissuojaa on sovellettava myös konkurssin yhteydessä, jos konkurssipesän töihin jää edelleen työntekijöitä.

Jos työnantaja on suorittanut irtisanomisen ennen konkurssia, ei irtisanomisaika lyhene konkurssin johdosta 14 päivään, ellei konkurssipesä irtisano työntekijän työsuhdetta uudelleen. Työntekijät ovat lähtökohtaisesti velvollisia tekemään työtä irtisanomisajalla. Käytännössä on kuitenkin yleistä, että työntekijät vapautetaan työntekovelvoitteesta. Työntekovelvollisuus ei myöskään koske konkurssin asettamishetkellä lomautettuja työntekijöitä. Lomautetulle työntekijälle tulee rakennusalalla maksaa kahden viikon irtisanomisajan palkka huolimatta siitä, kuinka pitkää lomautusilmoitusaikaa on käytetty. Mikäli työntekijän lomautus on kestänyt yli 200 päivää ja työntekijä irtisanoo työsuhteen, noudatetaan normaalia työsuhteen keston mukaan määräytyvää irtisanomisaikaa.

Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhteeseen kuuluvia luontaisetuja irtisanomisaikana. Työsuhteeseen palkkaetuna kuuluvaa asuntoetua työntekijällä on oikeus käyttää asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain vuokranantajan irtisanomisajaksi säädetyn ajan. Konkurssipesällä on tällöin oikeus periä huoneiston käytöstä vastiketta työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Konkurssin perusteella irtisanotulla työntekijällä ei ole oikeutta työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen tai valmennukseen eikä työllistymisvapaan käyttöön.

Konkurssipesä voi hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun selviä ja riidattomia saatavia, joiden osalta pesänhoitaja yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa on selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Näin voidaan nopeutetun palkkaturvamenettelyn avulla saada lopputili noin 2 viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Palkkaturvana voidaan hakea myös muita kuin selviä ja riidattomia saatavia 3 kuukauden kuluessa niiden erääntymisestä. Ns. tavallisen palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on kuitenkin useita kuukausia. Tällöin saatavat täytyy usein myös valvoa konkurssimenettelyssä, jotta oikeus saataviin säilytetään palkkaturvaan nähden. Rakennusliitosta voi hakea apua palkkaturvahakemuksen ja konkurssivalvonnan tekemiseen.

Pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, josta ilmenevät työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy.

Työntekijän tulee muistaa itse ilmoittautua työttömäksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Rakennusliitto järjestää työttömille jäsenille maksuttomia työturvallisuuskorttikoulutuksia ja tarjoaa lisäksi kattavasti muita työllistymistä edistäviä palveluja.

Teksti: Anna Lauri