Takaisin

Lomautuksen pelisäännöt

Rakentaja-lehti 9.6.2023

Lomautuksessa työnteko ja palkanmaksu keskeytyy väliaikaisesti työsuhteen pysyessä voimassa. Lomautus voi olla määräaikainen (työn tilapäinen vähentyminen enintään 90 päivää) tai toistaiseksi voimassa oleva (työn vähentyminen olennaisesti ja pysyvästi, eli olisi myös irtisanomisperuste). Tavallisesti työnteko keskeytyy kokonaan, mutta työnantaja voi toteuttaa lomautuksen myös osa-aikaisena lyhentämällä säännöllistä työaikaa.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työnantaja saa lomauttaa luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun vain, jos luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun työ päättyy kokonaan.

Ennen lomautusta työnantajan on selvitettävä, olisiko sillä tarjota työntekijälle muuta työtä.

Ilmoitettava lainmukaisesti

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, niin kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoittaminen on tehtävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Lomauttamisen alku voidaan kuitenkin sitoa tietyn työn valmistumiseen tai työkauden päättymiseen rakennus-, infra-, maalaus-, asfaltti-, vedeneristys- ja lattianpäällystysalalla.

Infra-alalla (mukaan lukien koneyrittäjien sopimus) lomautusilmoitusaika on 5 työpäivää, mikäli työsuhde on kestänyt alle 9 kuukautta. Talotekniikka- ja lattianpäällystysalalla työntekijän lomautus ei voi alkaa ennen kuin työaika on tasoitettu erikseen sovittuun tuntimäärään.

Rakennus-, maalaus -, lattia-, koneyrittäjien-, vedeneristys- ja asfalttialan työehtosopimuksen mukaan voidaan myös paikallisesti sopia toisin lomautusta koskevista ilmoitusajoista- ja työehtosopimuksen määräyksistä. Tuoteteollisuuden työehtosopimuksen mukaan paikallisesti voidaan sopia, jos kyse on määräaikaisesta lomautuksesta.

Rakennusalan kaikissa sopimuksissa työnantaja voi peruuttaa lomautusilmoituksen tai siirtää kerran lomautuksen toimeenpanoa tarvitsematta noudattaa uutta lomautusilmoitusaikaa. Lomautus on peruttava lain nojalla aina, jos sille ei ole enää perusteita.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tilapäisestä työstä lomautuksen kestäessä, jolloin lomautus voi jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen ilman eri lomautusilmoitusaikaa, työntekijän ei kuitenkaan ole velvollisuus sopia tästä. Tilapäinen työ katkaisee pääsääntöisesti lomautuksen yhdenjaksoisuuden.

Pyydettäessä työnantajan on annettava todistus, josta käy ilmi lomautuksen syy, alkamisaika, kesto tai arvioitu kesto.  Käytännössä nämä seikat ilmenevät lomautusilmoituksesta.

Muuta työtä saa ottaa vastaan

Työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus ottaa vastaan muuta työtä. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään 7 päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta 5 (kalenteri) päivän irtisanomisaikaa noudattaen.  Tämä edellyttää, että työntekijä on kertonut olevansa lomautettuna toisen työnantajan palveluksessa. Muutoin Rakennusliiton sopimusaloilla työntekijän irtisanomisaika on 5 työpäivää, poikkeuksena talotekniikka-alalla 14 vuorokautta ja tuoteteollisuudessa työsuhteen kestosta riippuen 14 vuorokautta tai yksi kuukausi sekä maarakennusalan koneyrittäjien sopimuksessa työsuhteen kestosta riippuen 5 työpäivää – 5 viikkoa.

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua lomautusaikana lomauttaneen työnantajan palveluksesta ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli 7 vuorokautta.

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti ja kokoaikaisesti yli 200 kalenteripäivää, on työntekijällä oikeus halutessaan päättää työsuhde ja saada korvauksena irtisanomisajan palkka sekä lomakorvaus. Korvaukset määräytyvät siitä irtisanomisajasta, jota olisi noudatettu, jos työnantaja olisi aiemmin lomautuksen sijaan irtisanonut työntekijän. Tällöin irtisanomisaikana ei ole työntekovelvoitetta.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka. Rakennusliiton millään sopimusalalla irtisanomisajan palkasta ei saa vähentää lomautusilmoitusajan palkkaa, ellei kyse ole ehdollisesti irtisanotusta työsuhteesta.

Teksti: Anna Lauri