Takaisin

Kun rakentaja sairastaa

Rakentaja-lehti 16.12.2021

Työehtosopimus antaa sairastavalle huomattavasti enemmän kuin pelkkä laki.

Nenä vuotaa, kurkku on karhea, yskittää ja taitaa olla kuumettakin. Flunssakausi panee parastaan, eikä väsynyt rakentaja pääse sängynpohjalta muuta kuin niistämään. Mitä rakennusalan yleissitova työehtosopimus tuo sairauden hetkellä? Tessissä on sovittu monista asioista paremmin kuin laissa.

Sairausajan palkka

Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin 9 arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei lasketa mukaan pyhäpäiviä. Tämän 10 päivän jälkeen työntekijä siirtyy Kelan sairauspäivärahan piiriin, joka on huomattavasti pienempi kuin palkka. Tässä esimerkkinä talonrakennusalan työehtosopimuksesta, miten työsuhteen kesto vaikuttaa sairausajan palkkaan:

Flunssassa ei tarvitse säätää

Yrityksissä on sovittava flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa oma ilmoitus -menettelystä. Sopia ei voi, että aina vaaditaan lääkärintodistus. Sopimuksen on syytä olla kirjallisessa muodossa.

Mikäli oma ilmoitus -menettelystä ei ole sovittu, työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy yöntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa. Tässä tapauksessa työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolostaan omalle esimiehelleen välittömästi tai viimeistään ennen työvuoron alkua. Ellei ilmoitusta ole tehty ennen työvuoron alkua, poissaolon ajalta ei makseta sairausajan palkkaa.

Työnantaja voi perustellusta syystä, esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on useita toistuvia sairauspoissaoloja, vaatia työkyvyttömyyden osoitukseksi lääkärintodistusta.

Omailmoitusmenettelyä ei sovelleta vuosiloman aikana.

Lapsi kipeänä?

Työsopimuslaissa säädetään, että työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään 4 työpäivää kerrallaan. Lain mukaan työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa tältä ajalta palkkaa.

Rakennusalan kaikissa tesseissä on sovittu, että työntekijän alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti maksetaan työntekijälle sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti korvaus lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi välttämättömästä lyhyestä tilapäisestä poissaolosta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä ja että poissaolosta annetaan työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista koskevien määräysten mukaan selvitys. Lisäksi työntekijän työsuhteen on pitänyt kestää vähintään 2 viikkoa. Tätä sovelletaan myös yksinhuoltajiin ja samassa taloudessa asuviin puolison lapsiin.

Teksti ja kuva: Johanna Hellsten