Työturvallisuuslaki täsmentyy eduksesi

Tuoreilla työturvallisuuslain muutoksilla halutaan pidentää työuria

Lakiuudistuksessa täsmennettiin työn vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Pikainen soittokierros rakennusliittolaisille luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille kertoo, että tuoreet, kesäkuun alussa voimaan tulleet työturvallisuuslain muutokset eivät ole vielä tulleet tutuiksi. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on selkeyttää työnantajan velvoitteita ja edistää erityisesti 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista.

– Varsinaisesti kyse on lain täsmennyksistä. Vaikka lakitekstiin tuli lisäyksiä, niin velvoitteet eivät kasvaneet. Nämä samat velvoitteet ovat olleet laissa aikaisemminkin, mutta näiden soveltaminen on koettu vähän haastavaksi ja sen takia on tehty näitä täsmennyksiä. Se auttaa työnantajia soveltamaan lakia, lainvalmistelussa mukana ollut Työterveyslaitoksen johtava tutkija Pia Perttula sanoo.

Perttula muistuttaa, että työurien pidentämistä ei voida tehdä vain ikääntyneisiin työntekijöihin keskittymällä. Pitkään työuraan päästään varmemmin ottamalla ihmisten tarpeet paremmin huomioon työpaikalla.

– Joskus on tilanteita, että riskien hallintatoimet eivät voi olla kaikille samat.  Joskus tarvitaan erityisiä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä.

– Joskus tarvitaan erityisiä yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, Työterveyslaitoksen johtava tutkija Pia Perttula muistuttaa.

Laissa on tarkennettu myös työnantajan velvollisuutta tarkkailla työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Perttulan mukaan tätä voidaan seurata esimerkiksi kyselyjen ja keskustelutilaisuuksien avulla.

Lakiuudistuksessa täsmennettiin työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin liittyviä asioita. Työnantajan on huomioitava työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.

– Työhön liittyvät vaarat mielletään yleensä fyysisiksi vaaroiksi. Halusimme laissa täsmentää, että kyse on sekä fyysisestä että psykososiaalisesta kuormituksesta. Pitää myös arvioida kuinka paljon työ rasittaa päätä.

Perehdyttämistä on tehtävä työntekijän henkilökohtaiset edellytykset huomioon ottaen.

– Työnantajan on huolehdittava, että työntekijän osaaminen on riittävä. Henkilökohtaisia huomioon otettavia edellytyksiä on esimerkiksi kielitaito. Perehdytyksen pitää olla riittävää ikään nähden. Nuoret ehkä oppivat digiasioita helpommin kuin iäkkäämmät työntekijät, jolloin he voivat tarvita enemmän aikaa.

Työturvallisuuslaissa täsmennettiin aiemmin erityistä vaaraa aiheuttavan työn määräyksiä, jotka koskivat raskaana olevaan työntekijää, koskemaan myös äskettäin synnyttänyttä tai imettävää työntekijää.

Kolmikantainen Rakennustyön turvallisuuden säännösmuutoksia valmisteleva jaosto on aktivoitunut uudelleen koronan jälkeen.

– Tällä hetkellä tarkistetaan työkuormituksen hallintaa koskevaa säännöstä, sääntelyä ja ohjeistusta. Lisäksi työtä jatketaan tämän vuoden loppuun asti.

Muutokset oikean suuntaisia

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi pitää työturvallisuuslain muutoksia oikean suuntaisina.

– Tämä on ilman muuta positiivinen askel. Muutokset eivät ole paperilla hirveän isoja, mutta tärkeintä on se, miten ne toteutetaan.

Työläjärven mukaan tarkentavat uudistukset pitää saada osaksi työpaikkojen arkipäiväistä riskiarviointia, perehdytystä ja työterveydenhuollon toimintaa.

– Erityisesti tästä on hyötyä ikääntyneille työntekijöille.

Lain henki on, että työsuojelussa mentäisiin yksilöllisempään suuntaan työn kuormituksen helpottamisessa.

– Haluan olla murtamassa sitä stereotypiaa, että kaikki ikääntyneet olisivat vain raihnaisia. Hajontaa on paljon, on huonokuntoisia nuoria. Kaikki 30-vuotiaat eivät ole diginatiiveja. On ikääntyneitä, jotka ovat huippukunnossa ja ammatillinen osaaminen kohdillaan.

Tästä huolimatta keskivertotyöntekijällä heikkenee iän myötä esimerkiksi kuulo ja näkökyky, jolloin työpaikalle tarvitaan lisävalaistusta. Rakennustyömailla tarvitaan kulkuväylien kunnossapitoa, työmaan yleinen siisteys tuo lisää turvallisuutta. Asioita, jotka tekevät työmaasta kaikille ikään ja kuntoon katsomatta toimivamman.

Työläjärvi muistuttaa, että ammattinsa osaavillekin on järjestettävä lisäperehdytystä ja koulutusta. Työtavat ja materiaalit voivat vaihtua, jolloin uutuuksien haltuunotto vaatii opettelua.

Työturvallisuuslain uudistuksessa tarkennettiin perehdyttämisen vaatimuksia niin, että opetusta ja ohjausta tulee antaa työntekijän henkilökohtaiset edellytykset huomioon ottaen. Työläjärvi nostaa esille myös vanhempien työkavereiden roolia.

– Ensimmäisten työvuosien aikana sattuu enemmän työtapaturmia. Kokeneiden konkareiden pitkän työuran tuomaa viisautta olisi hyvä arvostaa. Se on näkymätöntä pääomaa, jota pitäisi siirtää nuoremmille työnteon ohessa.

Tavoitteena erityisraskausraha

Työturvallisuuslaissa laajennettiin erityistä vaaraa aiheuttavan työn määritelmää niin, että työnantajan on järjestettävä turvalliset työskentelyolosuhteet äskettäin synnyttäneille tai imettäville työntekijöille.

– Uudistetun asetuksen pitäisi tulla voimaan alkuvuodesta. Siinä laitetaan muun muassa EU:n raskaussuojeludirektiivin velvoitteita syöpää aiheuttavien aineiden ja vaarallisten kemikaalien osalta ajan tasalle.

Raskaana olevia työntekijöitä on suojattava jatkossa paremmin myös melulta ja raskaiden taakkojen nostoilta. Heillä on mahdollista kieltäytyä yötyöstä, jos terveydenhuollossa katsotaan sen olevan riski raskaudelle.

– Seuraava askel olisi päivitys erityisraskausrahan kriteereihin. Mikäli haitallisia altisteita ei työstä pystytä poistamaan tai siirtyä muihin tehtäviin, silloin olisi mahdollista jäädä pois töistä ja saada Kelan päivärahaa.

Työläjärvi pelkää, että sosiaali- ja terveysministeriössä ei ehditä muiden nykyhallituksen aiheuttamien työkiireiden takia tarkistaa päivärahan kriteereitä ennen asetuksen voimaantuloa.

Työnantajan yleisessä huolehtimisvelvoitteessa on täsmennetty työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seuraamista. Työläjärvi näkee mahdollisuuden parantaa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

– Lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi voitaisiin tehdä ikääntymiseen liittyviä tarkastuksia.

Työturvallisuuslaki ei ole koskaan valmis, vaan se on aina erilaisten kompromissien kudelma. Työlainsäädäntöä tehdään kolmikantaisesti eli ministeriöt sekä työntekijöiden että työnantajien keskusjärjestöt neuvottelevat niistä ennen lain säätämistä. Seuraavaksi Työläjärvi haluaisi panostaa psykososiaalisen kuormituksen tarkempaan säätelyyn.

– Työturvallisuuslaki on aika yleisluonteinen puitelaki. Palkansaajajärjestöissä ajatellaan, että tarvittaisiin asetus, jossa olisi tarkempaa säätelyä miten henkistä ja psykososiaalista kuormitusta voidaan hallita.

Tässä lainsäätäjä ja työntekijäjärjestöt ovat samoilla linjoilla kehittämisen puolella, mutta työnantajat haluavat jarruttaa kehitystyötä.

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärven mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa myös työturvallisuuslain kehittämiseen.

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos on merkittävä työterveyteen ja lainsäädäntöön vaikuttava tekijä. Se tuntuu suoraan rakentajien iholla.

– Kuumatyön riskit ja nesteytys tulee yhä enemmän esille. Auringon ultraviolettisäteily on jatkossa Suomessa polttavampaa ulkona työskenteleville. Tarvitsemme viileitä, mutta auringolta suojaavia materiaaleja työvaatteisiin, Työläjärvi ennustaa.

Ilmaston epävakaisuus lisääntyy, mikä merkitsee hankalien työolosuhteiden lisääntymistä. Talvet voivat muuttua loskakaudeksi, joka lisää esimerkiksi liukastumistapaturmien riskiä rakennustöissä.

Työturvallisuuslaki velvoittaa jatkossa myös tarkempaa, yleistä työpaikan riskien arvioinnin kirjaamista.

– Tässä on varmasti parantamisen varaa. Aluehallintoviraston (Avi) rooli on tärkeä niin valvonnassa kuin neuvonnassakin. Työntekijät voivat ottaa Aviin yhteyttä, jos asiat eivät korjaannu työpaikalla neuvottelemalla.

SAK:lta on juuri ilmestynyt Työterveyshuolto pähkinänkuoressa ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät -esite sekä Opas luottamushenkilöille ja työpaikoille työterveyshuollon järjestämisestä. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa SAK:n nettisivuilta.

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

Kolmanneksessa asbestipurkutöistä huomautettavaa

 
Vanhojen sähkökeskusten seinät ja kytkinlaitteiden taustat ovat tyypillisiä kohteita, jotka voivat sisältää asbestia. Kuva: Riitta Malve

– Kolmanneksessa asbestityömaiden tarkastuksista olemme havainneet puutteita asbestipölyn hallinnan suojauksissa, asbestityön ennakkoilmoituksissa ja asbestityön turvallisuussuunnitelmissa, ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen Avin työsuojelun vastuualueelta kertoo.

Arviolta noin puolet viime vuoden valvotuista asbestipurkutyömaista on koskenut asunto-osakeyhtiöitä.

Asbestilupien tarkastukset liittyvät työnantajan lupaprosessiin.

– Tällöin työnantajalla on intressi saada asbestipurkutyölupa ja lupa-asiat ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa. Eniten huomautettavaa näissä tarkastuksissa on ollut asbestityössä käytetyissä ilmankäsittelylaitteissa, Koivisto toteaa.

Koivisto analysoi Rakentaja-lehden pyynnöstä, minkä tyyppisiä puutteita asbestipölyn hallinnassa on ollut.

– Suuressa osassa nuo velvoitteet on annettu kolmijakoiseen sulkukammioon – esimerkiksi niiden kokoon ja varusteluun – liittyen. Lainsäädännön mukaan varusteluun kuuluu sisimpään osaan pölynimuri vaatteiden imurointia varten sekä jäteastia tai -pussi kertakäyttövaatteita ja -varusteita varten. Keskimmäisessä osassa on oltava suihku tai peseytymisvälineet ja ulommassa osassa naulakko pitovaatteita varten. Lisäksi monesti on annettu velvoitteita varoitusmerkintöihin liittyen, Koivisto kertoo.

Pakollinen ilmoitusmenettely

Osana asbestipurkutyön valvontaa työsuojeluviranomaiset valvovat asbestipurkutyötä koskevaa ilmoitusmenettelyä. Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.

– Ennakkoilmoitus on toimitettava 7 päivää ennen purkutyön aloitusta. Valvontaa kohdennetaan muun muassa ilmoituksiin, joissa 7 päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön kuten esimerkiksi putkirikon osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän, Koivisto muistuttaa.

– Asbestilupalupatarkastuksissa kaikkien asioiden on oltava kunnossa. Jos velvoitteita annetaan, tarkastajat suorittavat uusintatarkastuksen ja valvovat, että puutteet on korjattu. Lupaprosessi ei muuten etene, Koivisto kertoo.

Teksti: Johanna Hellsten, kuva: Riitta Malve

Yhteistyötä ja uusia näkemyksiä

Aktiivinen tekijä pääsee jo nuorena luottamushenkilöksi. Luottamuspesti  tuo vastuuta, mutta samalla oppii uusia asioita.

– Koulusta valmistuvat asentajat eivät ymmärrä lukea tessiä, enkä ihmettele sitä, Ilja Toivainen sanoo.

Uudenmaan Lvi-Talo Oy:n pääluottamusmies, putkiasentaja Ilja Toivainen on tehnyt urakalla remonttia Pasilassa noin kuukauden verran.

– Tässä on vielä vajaan kuukauden työtunnit tekemättä, Toivainen kertoo.

LVI-alan urakkatyö on Toivaisen mukaan valitettavasti vähentynyt viime vuosina.

– Työnantajat teettävät herkemmin tuntitöitä, eivätkä nuoret asentajat pääse helposti urakkatöihin mukaan, Toivainen arvioi.

Toivaisen työuralla urakanteko on lisääntynyt ammattitaidon kasvaessa. Hyvin pohjustetussa saneerauskohteessakin urakalla pääsee paremmille ansioille.

– Nykyinen kohde oli valmiiksi hyvin purettu ja suoraviivaisen selkeä. Siinä ei tarvitse joka metrille miettiä ja ratkoa ongelmia.

Toivaiselle ongelmien ratkominen sopii hyvin ja monesti työnantaja antaa Toivaisen tehdä ne työmaat, joissa on enemmän tarvetta soveltamiselle ja hankalammille töille, vaikkapa porahaaroituksille

Toivainen on nykyään usein työmaan nokkamiehenä ja auttaa nuorempia asentajia tarvittaessa ratkomaan asennuspulmia. Luottamushenkilön titteli laskee myös yhteydenoton kynnystä.

Toivaiselle on kertynyt työkokemusta jo 13 vuoden verran. Pitkiä työsuhteita on 2; Uudenmaan Lvi-Taloon Toivainen tuli töihin kesällä 2016. Ensimmäisessä firmassa työuran alussa oli pari vanhempaa asentajaa, joille pystyi ottamaan välipuhelun ongelmatilanteissa.

Toivainen on ollut pääluottamusmiehenä puolenkymmentä vuotta. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät tulivat viime keväänä edellisen tsv:n lähdettyä toiseen yritykseen. Luottamushenkilön valinta oli helppo, sillä muita ehdokkaita ei ollut. Uudenmaan Lvi-Talossa on reilut 30 työntekijää.

Tesseihin enemmän selkokielisyyttä

Toivainen on tyytyväinen aikaisemman tessin tuomaan muutokseen työvaatteiden pesussa. Uudenmaan Lvi-Talossa työnjohtajat hakevat työmaakäyntien yhteydessä pyykit työmailta. Ne pestään keskitetysti yrityksen tiloissa ja palautetaan työmaalle seuraavalla käynnillä.

– Olen aikaisemmin pessyt niitä kotikoneessa. Minua on huolestuttanut, miten betonipölyä ja muuta vastaavaa kulkeutuu kotiini. Välillä tuntuu siltä, että työntekijät eivät ymmärrä tes-neuvotteluissa saavutettujen etujen tärkeyttä.

Nuoret rakentajat olisikin Toivaisen mielestä hyvä tutustuttaa tessin kiemuroihin jo aikaisessa vaiheessa.

– Nuorena asentajana en tiennyt matkakorvauksista. Onneksi juttelin vanhemman asentajan kanssa, joka kertoi korvauksista, Toivainen kertoo omasta oppimisestaan.

– Koulusta valmistuvat asentajat eivät ymmärrä lukea tessiä, enkä ihmettele sitä. Tes on toki kokonaisuus, mutta siitä pitäisi keskustella enemmän asentajatasolla ja vanhempien asentajien tulisi korostaa nuoremmille mitkä tietyt ydinkohdat olisi tärkeä tietää.

Liitto tutuksi Raksanuorten kautta

– Raksanuorten toimintaa pyöritetään rakkaudesta lajiin, Atte Heikkinen kiteyttää.

ISS Palvelut Oy:n Itä-Suomen alueen kokopäiväisen työsuojeluvaltuutetun, putkiasentaja Atte Heikkisen tie ay-aktiiviksi on kulkenut Raksanuorten kautta.

– Minulle tuli tekstiviesti eräästä raksanuorten tapahtumasta. Hoksasin, että ilmoittautumiset ottaa vastaan tuttu työkaveri. Sitä kautta läksin mukaan ja tykästyin kerralla toimintaan.

Pari vuotta sitten edellinen Kainuun raksanuorten vetäjä oli luopumassa pestistään. Heikkistä pyydettiin työn jatkajaksi.

– Suostuin saman tien ja lähdin järjestämään ensimmäistä tapahtumaani. Se oli keilausilta Kajaanissa. Sillä kertaa kaikki osallistujat olivat uusia ja sain positiivista palautetta tapahtumasta.

Keilausturnauksen jatkoksi Heikkinen perusti Kainuun raksanuorille Whatsapp-ryhmän, jonka kautta kerrotaan niin paikallisista kuin valtakunnallista tapahtumista. Pikaviestiringissä on reilut parikymmentä nuorta. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan

– Minulle voi ehdottaa Whatsapissa tapahtumien järjestämistä. Toiveissa on ollut pakohuonetapahtumaa, mökkeilyä, paint ballia ja erityisen suosittua on ollut keilaus. Nyt suunnittelemme Megazone-retkeä Vuokattiin.

Raksanuoret järjestävät tapahtumia yhteistyössä muiden alueaktiivien kanssa. Kainuusta on käyty äskettäin Joensuussa yhteisessä paint ball -tapahtumassa.  

– Raksanuorissa tutustuu uusiin ihmisiin ja samalla syntyy hyviä yhteistyöverkostoja. Myös pienemmiltä paikkakunnilta on löytynyt aktiivisia nuorisojäseniä.

Tällä hetkellä raksanuorten toiminta on hyvin pitkälle nuorten oman aktiivisuuden varassa. Nuorisotyön asiantuntija Karri Korpi keskustoimistolta sekä toimitsijat auttavat tarvittaessa isompien tapahtumien järjestämisessä ja ilmoittelussa.

Heikkinen valittiin Rakennusliiton valtakunnallisesta nuorisotoiminnasta vastaavan nuorisotyöryhmän jäseneksi juuri koronapandemian aattona 2021.

– Koronan jälkeen toiminta virkistyi nopeasti.

Heikkinen ei päässyt Raksanuorten ja PamNuorten viikonlopputapahtumaan Tahkolle 21.–23. huhtikuuta, sillä samaan aikaan oli Rakennusliiton vaikuttajakurssin Kööpenhaminan opintomatka.

Heikkinen on valmistunut Kajaanissa putkiasentajaksi vuonna 2009. Ennen armeijaa Heikkinen oli jo kertaalleen ISS:n leivissä. Varusmiespalveluksen jälkeen Heikkinen teki töitä toisessa yrityksessä, mutta palkanmaksaja vaihtui, kun vakituinen lv-asentajan paikka avautui ISS Palveluissa vuonna 2013. Kokopäiväiseksi alueelliseksi työsuojeluvaltuutetuksi Heikkinen valittiin kesäkuussa 2021.

Kasvava firma, uudet luotot

– Meillä on linjattu, että imurien tulee olla työmailla suodatusluokaltaan H-tasoisia, JM Suomen työsuojeluvaltuutettu Joona Suntio toteaa.

JM Suomi Oy:n työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies Joona Suntio on tullut yritykseen töihin tammikuussa 2022.

– Meillä ei aikaisemmin ole ollut työsuojeluvaltuutettua. Tämä on nopeasti kasvava firma Suomessa ja omia työntekijöitä on palkattu vasta viime aikoina.

Suntio työskentelee Espoon Puustellinkallion työmaalla. Siellä on noin puolet JM Suomen omista työntekijöistä eli tusinan verran.

– Meillä on tällä työmaalla oma 7-henkinen runkoryhmä urakoimassa.

Työmaan kokonaisuusvahvuus on 60–70 työntekijän ja toimihenkilöä työmaatilanteen mukaan vaihdellen. Puustellinkallio on harvinaisen iso kohde yhdelle rakennusyritykselle.

– Tässä riittää töitä useammaksi vuodeksi. Seuraavaa tornitaloa aloitellaan juuri. Mäntylänhuippu-talo on melkein runkovalmiina.

Työmaiden yhteysmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja pyritään valitsemaan kaikille työmaille. Suntion mukaan työsuojelun kehittäminen sujuu työnantajan kanssa hyvässä hengessä. Suntion valinta yrityksen työsuojeluvaltuutetuksi oli helppo prosessi, sillä muita halukkaita ei ilmaantunut. JM Suomen luottamusmies on myös tuore mies pestissään, sillä Veikko Strelnikov valittiin tehtävään loppusyksystä.

– Olin edellisessä työpaikassani yhden työmaan yhteysmies ja työsuojeluvaltuutettu, Suntio kertoo aikaisemmasta kokemuksestaan.

Ensimmäisellä luottamushenkilökierroksella korona vaikeutti asioita, sillä liiton kurssit olivat pakollisella tauolla.

– Jouduin selvittelemään ja lueskelemaan paljon itsekseni. Aluetoimitsijalle soittamalla olen saanut tarvitsemani vastaukset.

Työsuojelukurssille Suntio pääsi lopulta viime marraskuussa. Lainsäädännön läpikäynnistä oli suurin hyöty kurssilaiselle.

–  Kurssilla oli myös hyvää keskustelua ja oli kiinnostavaa kuulla muiden kokemuksia.

Tämän hetken tärkein keskustelu työnantajan kanssa on työterveyshuoltosopimuksen uudistaminen.

– Meillä on laaja työterveyshuolto. Se kattaa erikoissairaanhoidon, fysioterapian ja psykiatriset palvelut. Työnantaja halusi muun muassa hyvän työterveystiimin sekä lisätä ennaltaehkäiseviä ja työkykyä tukevia palveluita.  

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin saa työaikaa tarpeen mukaan. Jatkossa Suntio aikoo käyttää enemmän aikaa muilla yrityksen työmailla kiertämiseen.

– Tässä hommassa kehittyy koko ajan. Uusia pikkuasioita tulee koko ajan vastaan.

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

24 työpaikkakuolemaa vuonna 2022

Vuosi 2021 jäi poikkeuksellisena vuotena tilastoihin, sillä sen aikana kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui 13 kappaletta. Vuonna 2022 määrä lähes tuplaantui. Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2022 sattuneissa kuolemaan johtaneissa työpaikkatapaturmissa kuoli 22 palkansaajaa ja 2 yrittäjää. Kuolleista 23 oli miehiä ja yksi nainen. Kahdessa (2) tapauksessa kuollut oli ulkomaan kansalainen.

– Vuonna 2021 kuolemien määrä oli historiallisen alhainen. Olemme pohtineet, mikä siihen oli syynä. Yksi mahdollisuus on, että silloin on vielä liikuttu vähemmän ja tehty enemmän etätöitä. Se vuosi oli poikkeuksellinen, sillä 10 vuoden keskiarvo on noin 20:n kuoleman luokkaa, työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola Tapaturmavakuutuskeskuksesta sanoo.

Kuljetusala synkin – vai onko?

Tapaturmavakuutuskeskus tilastoi kuolemaan johtaneet työtapaturmat muun muassa toimialan perusteella. Toimiala yritykselle määräytyy sen pääasiallisen liiketoiminnan mukaan. Tilastointitapa eroaa Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT ry:n tilastointitavasta, jossa kiinnitetään huomio tapahtumapaikkaan (esim. työmaa) tai laajemmin alaan, jolla työntekijä toimii.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla toimivien yritysten työntekijöille ja yrittäjille sattui vuonna 2022 yhteensä 9 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, rakennusalalla 5.

– Kuljettajille sattuu tapaturmia nimenomaan kopin ulkopuolella. TVK:ssa ajatus tehdä tutkimusta siitä, minkälaisia onnettomuuksia on sattunut ja mitkä riskit ovat korostuneet raskaan kaluston huollossa ja häiriön poistossa. Riskitekijöitä erityisesti muuttuvan työympäristön ja yksin työskentelyn osalta vaikuttaisi olevan paljon, Veijola toteaa.

Rakennusliiton laskutavan mukaan kuljetusalankin onnettomuuksista osa on sattunut rakennusalan työntekijöille, kun kyseessä ovat esimerkiksi infratyöt. Tällä laskutavalla alalla sattui 10 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, mikä on saman verran kuin vuonna 2021. Rakennusalan työpaikkakuolemista ja tapaturmista on luvassa lisää tietoa tämän vuoden keväällä, kun TVK:n tarkemmat tilastot valmistuvat.

Talonrakentamisessa 3 kuolemaa

Elokuussa muuraustyötä tehnyt henkilö putosi mastolavanostimelta talonrakennustyömaalla. Syyskuussa nokkaletku osui henkilön päähän betonipumppuauton puhdistuksen yhteydessä työmaalla. Lokakuussa kuormanpurussa avustanut henkilö putosi minikuormaajan päältä.

Infratöissä 5 kuolemaa

Tammikuussa radalla mittaustöitä tekemässä ollut 1 henkilö jäi raiteilla liikkuneen junan alle, 1 kuljettaja jäi ojaan kaatuneen betoniauton alle ja 1 maanrakennustyömaalle putkikuormaa purkanut autonkuljettaja jäi putkinipun alle. Toukokuussa henkilön päälle putosi nosto-ovi maanrakennusyrityksen hallilla. Toukokuussa kauhakuormaajaa korjannut työntekijä joutui puristuksiin ja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Muussa rakentamisessa 2 kuolemaa

Kesäkuussa palkki putosi työntekijän päälle teollisuuslaitoksen rakennustyömaalla. Marraskuussa työntekijä puristui betonielementin nostossa kaatuneen betonielementin alle elementtitehtaalla.

Teksti ja kuva: Johanna Hellsten

Työsuojelu on riskien hallintaa

Työsuojelun peruskurssi tarjoaa tuhdin tietopaketin käytännön työn tueksi.

Antti Tuiskulle (vas.) ja Joonas Keräselle tuli kurssilla paljon uutta sulateltavaa tietoa.

– Kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta sitä voidaan vähentää mahdollisimman pieneksi. Henkilökohtaiset suojaimet ovat viimeinen keino, jolla riskiä voidaan pienentää, Sarlin sanoo.

Rakennusliiton Työsuojelun peruskurssi kokosi 13.–17. helmikuuta Helsinkiin 16 tuoretta työsuojeluvaltuutettua ympäri Suomea. Murikka-opiston työsuojelun opettaja Stig Sarlinin vetämällä kurssilla käytettiin 2 päivää työolojen vaara- ja kuormitustekijöihin. Työsuojelussa tärkeintä on riskienhallinta ja ennaltaehkäisy.

Viimeisenä kurssipäivänä käytiin läpi yhteisen työpaikan ja erilaisten työsuhteiden kudelmaa. Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja asiallinen kohtelu on nykyisin yhä suuremmassa roolissa työmailla.

– Olen ollut yhdellä isolla työmaalla, jossa perehdytyksessä oli erikseen osio tasavertaisesta kohtelusta ja häirintäkiellosta. Se oli todella hyvä juttu, Rakennusentisöintiliike Ukri Oy:n työsuojeluvaltuutettu Annikaisa Siponen kertoo.

Häiritsijä voi olla niin esimies kuin työntekijäkin. Häirintää voi tapahtua myös työajan ulkopuolella ja somemaailmassa.

– Jos kokee häirintää, kannattaa tapaus kirjata ylös kellonaikoja myöten. Ketkä olivat paikalla, millainen tilanne oli. Silloin sitä voidaan käyttää näyttönä häirinnästä, Sarlin muistuttaa.

Uusia eväitä työsuojeluun

Työmaan valaistuksesta, lämmityksestä ja sähköistä vastaava remonttimies Joonas Keränen työskentelee YIT:n Tammisairaalan työmaalla Helsingin Meilahdessa. HUSin uuden silmäsairaalan työmaalle tarvittiin työsuojeluvaltuutettua ja yhteysmiestä vuosi sitten.

– Olin ensimmäinen pääurakoitsijan työntekijä työmaalla. Muita halukkaita ei ollut ja työsuojeluasiat ovat kiinnostaneet minua.

Keränen valittiin työsuojeluvaltuutetuksi vuoden 2021 lopulla. Koronan aiheuttamat harmit ja työmaan kiireet pitivät huolen siitä, että ts-kurssille ehti vasta nyt.

– Olen itse opiskellut työturvallisuusasioita, sillä ne kiinnostaneet minua. Tämä kurssi on hyvin tarpeellinen. Se antaa uusia eväitä ja tällä kertaa kurssi järjestettiin täällä Helsingissä.

Torniolainen Keränen on ollut YIT:llä 7,5 vuotta. Vaikka Torniossakin olisi ollut 9 vuotta sitten töitä, Keränen halusi nähdä vähän maailmaa, jätti lähihoitajaopinnot kesken ja lähti Vantaalle kouluttautumaan remonttimieheksi. Työharjoittelun jälkeen YIT tarjosi parin määräaikaisuuden jälkeen vakipestiä. Keränen on työskennellyt pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turussa.

Tapaturmat vähentävät työtilauksia

Cramon Lappeenrannan toimipisteessä työskentelevää asentaja Antti Tuiskua työsuojeluvaltuutetun tehtävät kiinnostivat samalla lailla. Työpäivän päälle jokaisen on päästävä terveenä kotiin.

– Työpaikan on oltava sellainen, että sinne menee aamulla mielellään. Jokaisen työntekijän on huolehdittava siitä, että muillakin on mukavaa siellä.

Työturvallisuuden korkea taso liittyy Cramon tapaisessa palveluyrityksessä myös työllistymiseen.

– Teollisuudelle tehdyissä työtarjouksissa tärkeintä ei nykyään ole hinta, vaan miten työturvallisuudesta on huolehdittu. Tapaturmataajuuden pitää olla matalalla. Sitä kautta saamme töitä.

Hyvä työturvallisuus ja asiallinen työterveyshuolto voi kantaa niin hyvin, että työntekijä pääsee vielä työeläkkeellä nauttimaan työuran jälkeisistä vuosista.

Tuiskulla tulee aprillipäivänä 9 vuotta täyteen Cramon leivissä. Työsuojeluvaltuutetuksi Tuisku valittiin joulukuussa. Tuiskulle kurssin sijainnilla ei ollut suurta väliä, sillä Lappeenrannasta pääsee Helsinkiin näppärästi junalla.

– Minulle tulee vuosittain 40 000–50 000 kilometriä ajomatkaa. Siitä 90 prosenttia on työajoa.

Tuisku tekee pääasiassa työmaiden kosteusmittauksia.

– Kaakkois-Suomen asennusalue sisältää myös Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson. Työ muistuttaa joulupukin töitä. Aattoilta on lyhyt ja käymättömiä paikkoja on paljon.

Iltalukemistona lakitekstiä

Keränen ja Tuisku olivat tyytyväisiä tsv-kurssin antiin.

– Tieto lisää kysymyksiä. Olen vielä ihan neitsyt näissä asioissa, joten kysymyksiä ja erilaista tekemistä tulee varmasti toimikauden aikana, Tuisku kiteyttää.

– Kurssi herätti ajatuksia ja herkisti entisestään työsuojeluasioihin. Infomäärän sulatteluun menee jonkin aikaa. Kurssia suositeltiin minulle ennen tänne tuloa ja voin suositella sitä muillekin, Keränen linjaa.

Iltalukemiseksi kurssilaiset saivat Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirjan, jonka tuoreessa versiossa on 470 sivua säädöksiä ja selityksiä. Tuiskun ja Keräsen mielestä lakiteksti antaa paremman selkänojan työsuojeluvaltuutetun työlle.

– Lakia tukevampaa perustetta työsuojelulle ei ole. Laki sisältää kuitenkin vain minimin, Keränen muistuttaa lähtökohdista.

Säädöskokoelma ei myöskään pysty kattamaan kaikkia käytännön tilanteita työmailla.

– Se vaatii diplomatiaa, jos haluaa muuttaa asioita, Keränen sanoo.

– Työnantajatkin ovat ihmisiä, Tuisku jatkaa

Vastahankaa on helpompi käsitellä, jos kaikki ovat tekemässä muutosta kohti parempaa työturvallisuutta. Sekä YIT:llä että Cramolla työnantaja ottaa tosissaan työturvallisuuden kehittämisen, mikä helpottaa työsuojeluvaltuutetun työtä merkittävästi. Isolla talolla on aina paremmat resurssit.

– Meillä on kaikki hyvällä tolalla. Aikaisemmat työsuojeluvaltuutetut ovat tehneet hyvää työtä. Tapaturmataajuus kertoo osan tarinaa, mutta sitäkin voidaan viilailla, Tuisku toteaa.

Tapaturmataajuutta yritetään joissakin yrityksissä korjata paremmaksi esimerkiksi korvaavalla työllä. Töihin pitäisi tulla tekemään jotakin, vaikka olisi saanut työtapaturmasta sairaslomaa.

– Sairaslomalla ei saa olla töissä. Jos jotain sattuu, vakuutukset eivät korvaa mitään, Tuisku sanoo.

Tuiskulle kurssin yllätys oli työsuojeluun kuuluvien lakivelvoitteiden määrä. Keräselle uusinta tietoa oli tuore kvartsipölyasetus.

– Tykkään lakiasioista, sitä olisi voinut ollut enemmänkin, Keränen kaipasi lisää syventävää tietoa.

– Se olisi kyllä ollut kuivahkoa, jos joka viikon päivä olisi käyty lakipykäliä läpi, Tuisku on hieman eri mieltä lakiviidakon perkaamisesta.

– Kurssin paras anti oli se, että oppi mistä saa lisää tietoa.

Huolehdi
omasta jaksamisesta

Työsuojeluvaltuutetun on hyvä huolehtia myös omasta jaksamisestaan. Entisenä kilpaurheilijana Keränen liikkuu paljon vapaa-ajallaan.

Terveydenhuollon opintojen jälkeen Keränen on ammentanut lisätietoa psykologiasta ja stressinhallinnasta.

– Kun kävelen työmaan pyöröportista ulos, unohdan työt sinne. Suosittelen myös käyttämään mielenterveyspalveluja, jos työssä on stressiä. Se ei ole mikään häpeä ja heillä on salassapitovelvollisuus.

Tuiskulla perhesuhteet ovat tärkeä vastapaino työlle.

– Harrastan perhettä, kun minulla on 3 lasta. Se on aikaa vievää puuhaa. Mikäli aikaa jää, lähden mielelläni kalastamaan.

Teksti ja kuva: Jukka Nissinen

Rakentajat työterveyshuollossa

Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo ovat suuria työterveydenhuollon palveluntuottajia. Rakentaja käy yleensä työterveyshuollossa lääkärillä.

Tuoreimman Kelan työterveyshuoltotilaston mukaan vuonna 2020 rakennusalan työntekijät kävivät työterveyshuollon tarkastuksissa 72,3 kertaa 100:a työntekijää kohden. Se on hieman keskimääräistä enemmän (67,8 käyntiä), mutta hieman vähemmän kuin teollisuusammateissa (79,4 käyntiä).

Kaivoksissa ja louhintatöissä työskentelevät työntekijät kävivät eniten työterveyshuollon terveystarkastuksissa, 126,6 käyntiä työntekijää kohden. Tässä työntekijäryhmässä on todennäköisesti mukana myös Rakennusliiton jäseniä.

Rakentajat kävivät muita työntekijöitä keskimääräistä enemmän lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastuksissa. Rakentajien työterveyshuollon tarkastuksista lähes 88 prosenttia oli lääkärin tai terveydenhoitajan tekemiä.

Sen sijaan fysioterapeutin ja erikoislääkärin vastaanotolla käytiin keskimääräistä hieman vähemmän. Psykologilla käynti oli merkittävästi vähäisempää muihin aloihin verrattuna. Työterveyspsykologin vastaanotolla suomalaiset työntekijät kävivät keskimäärin 2,1 kertaa 100:a työntekijää kohden. Rakentajien vastaava luku oli 0,8 kertaa 100:a työntekijää kohden.

Sairaanhoitokäyntejä rakentajille kertyi 139,4 kertaa 100:a työntekijää kohden, mikä on merkittävästi muita ammattialoja vähemmän. Kaikkien alojen keskiarvo 173,5 kertaa 100:a työntekijää kohden. Sairaanhoitokäynnit keskittyivät lääkärien vastaanotolle, osuus oli reilut 78 prosenttia.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa rakentajat kävivät 274,1 kertaa 100:a työntekijää kohden. Laboratoriokäyntejä oli keskimääräistä vähemmän, kuvantamistutkimuksia keskimääräistä enemmän.

Yksityiset työterveysasemat ja lääkärikeskukset tuottavat selkeästi suurimman osan työterveydenhuollon palveluista rakennusalalla.

Yhteistyö parantaa työterveyshuoltoa

Mehiläisen vastaavalla työterveyslääkärillä Unto Palosella on tilastotietoa tukeva näppituntuma.

– Rakennusalalla tuki- ja liikuntaelinten (tule) sairaudet ovat sekä tärkein käyntisyy että sairauspoissaolojen aiheuttaja. Mielenterveyden sairauspoissaolot ovat hiukan nousussa, mutta ovat yhä merkittävästi pienempi syy sairauspoissaoloihin. Asiantuntija- ja toimistotöissä mielenterveysongelmat ovat isommassa roolissa rakennusalaan verrattuna.

Osa mielenterveysongelmista voi Palosen mukaan kuitenkin piiloutua fyysisen oirehtimisen taakse.

– Pitkien kipuoireilujen taustalla voi olla jaksamisen ongelmat esimerkiksi hankalan perhetilanteen takia.

Mehiläisen työterveyshuollon asiakaskannasta rakennustoimialalla noin 10 prosentin osuus. Palosen mukaan toimialaluokitus ei taivu aivan täsmälliseen ammattien mukaiseen määritykseen.

Rakennustoimialan työterveyshuollon asiakaskäyntejä vuonna 2022 oli Mehiläisessä työntekijää kohden 20 prosenttia vähemmän kuin muilla toimialoilla.

– Vaikka vuosi 2022 on koronan vuoksi ollut hyvin poikkeava, näyttäisi käyntisuhde pysyneen samanlaisena kuin koronaa edeltävänä aikanakin, Palonen sanoo.

Palonen haluaisi lisätä työterveyshuollon, työsuojelun ja työnjohdon välistä yhteistyötä. Erityisesti silloin, kun työntekijän työkyky on alentunut, yhteistyötä tarvitaan työn kuormituksen räätälöintiin.

– Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja ennen kaikkea työturvallisuuteen. Tapaturmien ehkäisy on meidän kaikkien vastuulla.

Palonen muistuttaa, että vuosi sitten fysioterapeuttien asema muuttuu työterveyshuollon asiantuntijasta ammattihenkilöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että fysioterapeutin vastaanotolle voi mennä tarvittaessa ilman lääkärin lähetettä.

– Meillä osa fysioterapeuteista on saanut lisäkoulutusta ja heillä on oikeus kirjoittaa lyhyt poissaolo tarvittaessa. Valtaosassa tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa varhain aloitettu fysioterapia ja omaehtoinen harjoittelu on paras ratkaisu vaivan parantamiseen.

Rakentajilla on hyvä työmotivaatio

Terveystalolle rakennusala on yksi suurimmista työterveyshuollon asiakasryhmistä.

Terveystalon Työterveyshuollon erikoislääkäri Matti Palomäen mukaan psykososiaalinen kuormitus on suhteellisesti suurempaa työnjohdolla ja pelkkää toimistotyötä tekevillä henkilöillä. Fyysinen kuormitus näkyy erityisesti työntekijätasolla, mutta työnjohdolla on myös paljon työtä vaikeuttavia tule-vaivoja.

– Työntekijöillä on paljon lakisääteisiä terveystarkastuksia, sillä heidän työssään on paljon altisteita, kuten melua, käsitärinää, pölyä ja kemikaaleja.

Moni työnantaja tarjoaa työntekijöilleen perustyöterveyshuollon päälle myös sairauksien hoitoa.

– Rakennustyöntekijöille tyypillisiä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoito. Ne korostuvat työterveyshuollossa, koska vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. Niiden rinnalla käytetään työfysioterapeutin palveluja. Työfysioterapeutit jalkautuvat myös työmaille antamaan yksilöllistä ohjausta.

Sairauslomapäivien väheneminen nopeamman hoitoon pääsyn ansiosta näkyy suoraan työnantajien pienempinä kuluina.

Rakennusalan työntekijät ovat olleet Palomäelle mukavia asiakkaita.

– Rakennusalan ihmisillä on hyvä motivaatio työhönsä. Monilla on korkea kynnys jäädä pitkille sairaslomille ja ihmisillä on kiire päästä takaisin töihin, Palomäki sanoo.

Hyvän motivaation kääntöpuolena on Palomäen mukaan alanvaihdon vaikeus silloin, kun toimintakyky ei enää riitä rakennustöihin.

Palomäen mukaan rakennusalan sairauspoissaolojen trendi on ollut viime vuosina samanlainen kuin koko väestön sairauspoissaolojen kehitys.

– Koronapandemiavuonna 2020 sairauspoissaolot vähenivät koko maassa. Ne vähenivät jopa niillä työpaikoilla, jossa ei ollut mahdollisuutta etätyöhön. Rakennusalalla koronan esiintyminen painottuu vuonna 2021 työntekijöihin. Vuonna 2022 koronan esiintyminen oli työntekijöiden lisäksi suurta myös toimihenkilöillä, joilla se on ollut suurin sairauspoissaoloja aiheuttanut tekijä.

Tällä hetkellä Terveystalon rakennusalan asiakkaiden tärkein syy sairauspoissaoloihin on tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, osuus on 32 prosenttia. Korona kiilasi listalla toiseksi. Se kuuluu muut syyt -kategoriaan (32 %). Tapaturmat ovat kolmanneksi suurin (18 %) ja mielenterveysongelmat neljänneksi suurin (10 %) käyntisyy.

Kansallisuuksien kirjo

Pihlajalinna-konsernin ylilääkäri Sinikka Botsilla on 20 vuoden kokemus työterveyshuollosta rakennusalalla. Vuokrafirmojen kautta työllistyy yhä suurempi osa rakentajista ja se näkyy myös työterveyshuollon järjestämisessä.  Ala on myös kansainvälistynyt.

– Kansallisuuksien kirjo tuo erilaisia kielihaasteita sekä kulttuurisia käsityksiä terveydestä ja sen hoidosta.

Ulkomaisilla työntekijöillä ei yleensä ole tietoa suomalaisen työterveyshuollon käytännöistä, mikä voi johtaa terveydentilan merkittävään heikkenemiseen ennen hoitoon hakeutumista. Samalla pienet vaivat ovat kasvaneet hankalammin parannettaviksi.

Bots on kiinnostunut väestöterveyden kysymyksistä. Perinteisesti rakennusalalla on alakulttuuri, joka suosii epäterveitä elämäntapoja ja riskinottoa.

– Se saattaa olla jopa lisääntymässä. Ulkomailta tulevat työntekijät puskevat töitä itseään säästämättä ja sitten paikat hajoavat, Bots miettii.

Bots haluaisi vahvistaa työterveydenhuollon ennaltaehkäisevää toimintaa. Lakisääteiset työterveystarkastukset olisivat hyvä lähtökohta terveystiedon tarjoamiseen.

– Terveydenhuollon yhteistyötä pitäisi päästä tiivistämään myös pienempien yritysten kanssa, jotta työnantajat ymmärtäisivät ennaltaehkäisyn ja työsuojelun potentiaalin.  

Pihlajalinnan rakennusalan työterveydenhuollon käyntikerrat ovat viime vuosina liikkuneet tilastollisesti samaan tahtiin muiden ammattiryhmien kanssa.

Teksti ja kuva: Jukka Nissinen

Hyvät käytännöt saatava kaikkien päähän

Työsuojeluvaltuutettu Vesa Immonen vie tietoa pölyn haitoista Hartelan työmaille.

Vesa Immonen oli mukana Työterveyslaitoksen toteuttamassa kvartsipölyn mittaushankkeessa yhtenä Hartelan edustajana.

– Esimies kertoi minulle hankkeesta ja ilmoittauduin vapaaehtoiseksi. Hanke oli kiinnostava itsellekin, kun pääsi näkemään, miten altistumista mitataan, 5 vuotta työsuojelutehtävissä ollut mies kertoo.

Immonen etsi hankkeelle työmaita ja Hartelalta löydettiin 4 sopivaa, 2 Raisiosta ja 2 Tampereelta. Niistä toinen, Hippos-talon purku, tuotti tärkeää tietoa erityisesti purkutyössä tapahtuvasta altistumisesta. Toisen Tampereen kohteen kohdalla mitattiin itse työmaan lisäksi sosiaalitiloja, eli kulkeutuuko kvartsipöly niihinkin.

– Ja kyllähän se kulkeutuu. Kun sosiaalitilaan tullaan betonin peittämissä vaatteissa ja se kuivuu ja rapisee joka paikkaan, Immonen toteaa.

Projektin opit käytäntöön

– Kun projekti alkoi, ajattelin, että tulokset voivat olla ihan mitä vain, pelkäsin pahempaakin. Nyt on luvut tiedossa ja todennettu. Seuraavaksi tietoa pitäisi saada ihan kaikille. Ihmiset ovat pelanneet pitkään betonin kanssa, joten voi olla aluksi vaikeaa hyväksyä ajatus, että se pöly on niin haitallista. Se vaatii totuttelua, Immonen miettii.

Volkhan Hüp on hiomassa pois elementtien liimoja Hartelan Liedossa sijaitsevalla asuintalotyömaalla. Hänellä on käytössään moottoroitu raitisilmamaski. – Omasta terveydestä täytyy pitää huolta, Hüp sanoo.

Immonen tekee Hartelan Länsi-Suomen työmailla TR-mittauksia, joissa pölynhallinta on ollut jo aiemminkin tärkeällä sijalla.

– Ne kohdat pitää katsoa tarkkaan, mutta pölyisyyden arvioiminen on tähän asti ollut todella hankalaa. Olen kantanut mittaamisen haasteista huolta jo aiemminkin.

Immosen mukaan TTL:n muotoilema liikennevalomalli kvartsipölyaltistumisen määrästä eri työskentelytavoilla tuntuu loogiselta ja laitoksen valmistamat ohjekortit ovat selkeitä.

– Niitä ei näy vielä työmailla, mutta se on ymmärrettävää, kun ne valmistuivat vasta joulukuussa.  Nyt alkaa kuitenkin olla aika toimia. Meillä on alkanut kohteita, joissa päästään käyttämään kortteja.

Immosen mukaan pölyn syntymisen minimoinnin pitäisi lähteä jo suunnittelupöydältä ja materiaalivalinnoista.

– Ja jos pölyä silti syntyy, sitä pitää pystyä hallitsemaan. Osastointi, kohdepoisto, alipaineistus ja viimeisenä henkilökohtainen suojain ja sen oikea käyttötapa.

Immonen näkee, että työnantajan vastuu on suuri, varsinkin jos kyseessä on kohteen pääurakoitsija.

– Pölynhallinnan vaatimukset pitäisi ulottaa sopimusten kautta koskemaan kaikkia työmaan toimijoita. ”Nämä ovat meidän vaatimuksemme eri töille ja näitä pitää kaikkien noudattaa.” Sillä jos yksi henkilö ei työmaalla tiedä miten toimia, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin, Immonen sanoo.

Immosen suunnitelmissa on viedä tietämystä eteenpäin Hartelan työmailla sekä yrityksen omille että aliurakoitsijoiden työntekijöille. Samaa hän toivoo kaikilta alan toimijoilta.

Lue tästä tarkemmin kvartsipölyn mittaamisesta ja TTL:n liikennevalomallista.

Teksti ja kuvat: Johanna Hellsten

Johdossa seuraavat 7 vuotta

Antti Koivula ei usko työterveyden ja perusterveydenhuollon vastakkainasetteluun.

–  Tämä on nollasummapeliä. Jos työterveyshuollon rahoitus siirretään perusterveydenhoitoon, tarkoittaa se samalla 2,1 miljoonaa uutta asiakasta perusterveyden puolelle, Antti Koivula toteaa.

Koivula valittiin keväällä uudelleen 7 vuoden pätkävirkaan Työterveyslaitoksen johtoon. Työpsykologia ja työelämän kehittäminen – erityisesti johtamisen kehittäminen – on ollut Koivulalle tärkeää jo opiskeluajoista lähtien.

Osaamiselle on ollut tarvettakin. Kun Koivula aloitti ensimmäistä kierrostaan TTL:n johdossa vuonna 2015, TTL:n rahoituksesta tiputettiin 5 miljoonaa euroa pois. Yli 100 ihmistä piti irtisanoa.

– Nyt rahoitustilanne on ihan hyvä ja henkilöstömäärä on noin 500. Tulevaisuudesta ei toki tiedä. Ensi vuonna on vaalit ja saa nähdä, mikä hallituksen kokoonpano silloin on. Toivottavasti työmme nähdään silloin edelleen tärkeänä, Koivula miettii.

Uudelleen nimitetylle Koivulallekin kakkoskierros on jo helpompi.

– Kun aloitin vuonna 2015, luulin, että minulla oli kuva suomalaisesta työelämästä ja sen haasteista. Oikeasti ei ollut. Nyt tiedän paremmin, vaikka tulevaisuus voi edelleen yllättää. Olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja.

Koivulan mukaan hänellä on ollut pidempään ”fiilis”, että työn murros ja esimerkiksi ilmastonmuutos tuovat suoraan uusia kouluttautumistarpeita yhteiskunnassa.

– Pandemia, venäjän hyökkäys Ukrainaan, Nato, kaikki nämä ovat näyttäneet, että Suomessa on paljon luottamuspääomaa, joten vaikka muutosprosessista tuleekin vaikea, suomalaisten edellytykset selvitä siitä ovat hyvät.

Työterveyshuollolla tärkeä merkitys tulevaisuudessakin

– Työterveyshuolto Suomessa toimii hyvin ja sen kehittäminen on ollut pitkäjänteistä. Perusterveydenhuollon kehittäminen sen sijaan on ollut ailahtelevaa. Vierastan viime aikojen keskustelua, jossa perusterveydenhuollon toimimattomuus pannaan työterveyshuoltojärjestelmän syyksi, Koivula toteaa.

Koivulan mielestä olisikin tärkeää pohtia, miten järjestelmät toimivat yhdessä.

– Esimerkkinä se, millä tavoin työterveyshuolto tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa siten, että ihmiset parantuvat nopeammin ja pääsevät myös takaisin töihin nopeammin.

Työntekijöiden mielenterveysongelmat ovat nousseet isoksi kysymykseksi. Työterveyshuolto hoitaa paljon niitäkin.

– Pitkän etätyöajan jäljiltä voi olla paljon piiloon jääneitä työkykyongelmia, jotka alkavat nyt tulla esiin. Etätoimistojen ergonomiapuutteet, mielenterveysongelmat, niistä olen eniten huolissani. Nuoret eivät saa pudota kelkasta ja vanhempien pitää jaksaa pidempään. Meillä on massiivinen työvoimapula, töissä olevat ovat kultaakin kalliimpia. Haluamme pitää huolta niistä, jotka ovat töissä. Kun meillä on samaan aikaan meneillään murros ja kutistuva työvoimareservi, työterveyshuollolle on suuri tarve.

Koivula näkee, että erityisesti rakennusalalla työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö on jotain, mitä ei saa menettää.

– Kun meillä on vanheneva työväestö, miten muuten saisimme ihmisten kropat kestämään raskasta työtä?

Rakennusala sai turhaan huutia koronasta

– Julkinen keskustelu vuosi sitten, kun työmailta löytyi paljon koronaa, oli todella epäreilua. Alan yrityksissä oli tehty paljon oikeita toimenpiteitä; mietitty työvuoroja ja rytmitystä, käytetty jopa koronakoiria. Lehdet revittelivät yhteismajoituksiin ja -kuljetuksiin liittyvillä tartuntaketjuilla.

Koivulan mukaan keskustelussa unohdettiin se, että rakennusalalla oli todella helppo jäljittää tartuntaketjut.

– Ja kaikki testattiin, niin kyllähän niitä tartuntoja silloin myös löytyi. Harrastuksista ja ravintoloista ei mitenkään saada tautia kiinni samalla tavalla.

Koivula kertoo, että kun hän osallistui kansainvälisiin viranomaiskokouksiin, kollegat maailmalta ihmettelivät, kuinka Suomessa pystyttiin pitämään työelämä toiminnassa lähes normaalisti.

– Suomi todella pystyi pitämään työpaikat auki aivan poikkeuksellisella tavalla. Meidän systeemissämme on voima, joka tulee työsuojelun ja työterveyshuollon osaamisesta. Fiksuja käytäntöjä vietiin kaikkiin yrityksiin samanlaisina.

Epävarmuuden aika jatkuu

– Odotan epävarmojen aikojen jatkuvan vielä joitain vuosia. Raaka-ainepula ja taloudellinen epävarmuus heijastuu mielialoihin työpaikoilla. Sen kanssa saadaan tehdä vielä paljon töitä. Myös koronan osalta eletään poikkeustilassa, normaaliin ei palata vielä, Koivula sanoo.

Koivulan mukaan varautumista mietitään työpaikoilla eri suunnista.

– Energiateollisuus on erilainen kuin esimerkiksi lannoiteteollisuus tai softafirma.

Työterveyslaitoksessa hyödynnetään koronan takia muodostettuja valmiusryhmiä pienin muutoksin.

– Ylläpidämme yhteistä tilannekuvaa. lisäksi on tärkeää varmistaa henkinen tuki työntekijöille esimerkiksi yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kaikilla työpaikoilla on tärkeää kertoa työntekijöille, että meillä on suunnitelmat ja näin asiat hoidetaan. Se luo turvaa ja ihmisille tulee sellainen olo, että asiat ovat hoidossa.

Teksti: Johanna Hellsten, kuva: Antti Kirves

Pesukone, pesulapalvelut vai erilliskorvaus?

Ensi vuonna talonrakennusalan työnantajille tulee uusi velvollisuus: työntekijöiden suojavaatteiden puhtaanapidosta huolehtiminen.

Uuteen työehtosopimukseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan Työnantaja vastaa suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista. Toteutustapa sovitaan paikallisesti 28.2.2023 mennessä.

Joko työnantajat ovat ryhtyneet valmistautumaan uuteen käytäntöön? Rakentaja-lehti soitti kolmelle työnantajalle.

Suojavälineetkin putsattava

Tommi Niemen työvaatteet ovat päässeet hiukan likaantumaan.

Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspiala on tietoinen tes:n uudesta ”pesupykälästä”. Hän muistuttaa, että uusi määräys ei koske vain työnantajan järjestämiä suojavaatteita vaan myös erilaisia suojavälineitä.

– Kypärät, turvakengät, suojalasit, viiltosuojahanskat, huomioliivit…kaikkien niiden puhtaanapito ja huolto kuuluu ensi vuoden maaliskuun alusta työnantajalle.

Skanskan työmailla on Aspialan mukaan tähän mennessä ollut vaihteleva käytäntö. Jossain on ollut pesukoneita käytössä, jossain on turvauduttu pesulapalveluihin ja jossain työnantajat ovat pesseet ja huoltaneet suojavaatteensa itse.

– Miten asia kullakin työmaalla hoidetaan, siitä täytyy sopia paikallisesti. Meillä on asiasta henkilökunnan edustajien kanssa jo alustavasti keskusteltu. Kesälomakauden jälkeen alkavat asiasta ihan oikeat neuvottelut.

Skanskassa on asiasta keskusteltu jo ennen uutta tes:n määräystäkin henkilökunnan esityksen pohjalta. Ratkaisua ei kuitenkaan ole löytynyt.

– Tämä ei ole aivan pikku asia hoidettavaksi. Meillä on vajaa tuhat työntekijää ja tuhansia suojavaatekertoja käytössä. Mutta kyllä tämä asia ajoissa ratkaisuun saadaan.

Monenlaisia työmaita

NCC:n turvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen muistuttaa, että asiaan ei välttämättä löydy yhtä ainoaa ratkaisua, koska työmaat ovat kovin erilaisia.

– Jos on iso kohde ja paljon sosiaalitiloja, sinne saattaisi pesukone olla käyttökelpoinen ratkaisu. Toisenlaiselle työmaalle voitaisiin kenties hankkia pesupalveluiden tuottaja. Ratkaistavaksi tulee sellaisia asioita kuin että kuinka usein vaatteet pestään ja kuinka paljon pitää olla vaihtovaatteita.
Huhtanen muistuttaa, että työvaatteiden ja suojavälineiden puhdistaminen on myös työturvallisuus- ja terveyskysymys.

– Ymmärrän, että varsinkaan pölyävissä töissä käytettyjä vaatteita ei oikein voi viedä kotiin pestäväksi. Kivipöly ei ole pesukoneelle hyväksi.

Huhtasen mukaan NCC:llä on asiat ratkaistu henkilökunnan kanssa yleensä hyvässä hengessä, joten tuskin tästä pesuasiastakaan syntyy mitään dramatiikkaa.

– Mutta kyllä tähän ratkaisu löytyy määräaikaan mennessä.

Asia on tuttu

Peabin turvallisuuspäällikkö Marko Kilpeläinen sanoo vaatteiden pesua koskevan pykälän olevan hänellä hyvin tiedossa.

– Helmikuun loppuun asti on aikaa järjestää asia. Ja kyllä se jollakin tavalla siihen mennessä järjestyy.
Kilpeläisen mukaan asiasta on keskusteltu niin yt-neuvottelukunnassa kuin työnantajienkin kesken.

– Työmaat ovat niin erilaisia. Me, esimerkiksi, olemme valtakunnallinen rakennusliike, jolla on käynnissä 60–70 kohdetta eri puolilla maata. Sitten on firmoja, jotka toimivat vain jollain tietyllä alueella.

Kilpeläinen näkee 3 vaihtoehtoa ratkaisuksi:

– Ensinnäkin voidaan käyttää pesulapalvelua, sitten voidaan hankkia työmaille pesukoneita tai sitten maksaa työntekijöille pesukorvaus.

– Näistä jälkimmäinen olisi tietysti teknisesti helpoin kun taas kahteen ensimmäiseen sisältyy omat ongelmansa.

Alustavissa pohdiskeluissa Kilpeläinen on saanut käsityksen, että työntekijöille sopisi parhaiten pesukorvaus. Sen suuruudesta ei tosin ole käyty vielä mitään keskustelua.

Teksti ja kuvat: Esa Tuominen