Takaisin

Turvallista työskentelyä koskeva yhteinen kannanotto

Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry sekä Ammattiliitto Pro ry toteavat seuraavaa:

Rakennustyömaiden turvallisesta työskentelystä tulee jokaisen alan toimijan huolehtia. Työturvallisuuslainsäädännön mukaan pääurakoitsijan on yhdessä kaikkien yhteisen työmaan työnantajien kanssa huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kaikkien yhteisellä työmaalla toimivien tulee noudattaa pääurakoitsijan antamia asiallisia ohjeita ja määräyksiä.

Nykyisessä koronatilanteessa korostuu erityisesti työmaiden terveysturvallisuus. Siisteyden ylläpito, hygieniakäytäntöjen ja riittävien, yli 2 metrin turvaetäisyyksien noudattaminen sekä suojamaskien käyttö ovat ratkaisevassa asemassa koronaepidemian torjumisessa.

Työmaiden siisteydestä on huolehdittava

Koronaepidemian aikana työmaan yhteisten tilojen siisteyteen ja hygieniaan tulee panostaa aivan erityisesti. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että henkilöstötilat pidetään puhtaina ja siivotaan vähintään päivittäin, työvaiheiden tai muiden olosuhteiden sitä vaatiessa useamminkin. Sosiaali- ja pukeutumistiloja tulee olla riittävästi. Lisäksi tulee varmistua siitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsienpesupisteillä tulee olla riittävä määrä saippuaa ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä, myös käsidesiä tulee olla tarjolla.

Vastuu yhteisten tilojen siivouksesta koronatilanteen edellyttämälle tasolle on työmaan pääurakoitsijalla. Sen lisäksi aivan jokaisella työntekijällä on vastuu itsestään ja työkavereistaan. Jokainen voi omalla toiminnallaan parantaa työympäristön sekä yhteisten tilojen siisteyttä ja sen myötä vähentää sairastumisen riskiä. Pitämällä paikat siisteinä ja noudattamalla tinkimättä poikkeustilan vaatimia käsihygienia-, turvaväli- ja muita poikkeusolojen käytäntöjä, jokainen voi vaikuttaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen työmailla.

Turvallinen työskentely ja kasvomaskien käyttö

Työntekijöiden työskentely tulee järjestää siten, että työmaalla voidaan noudattavaa riittäviä yli 2 metrin turvaetäisyyksiä muihin henkilöihin. Lähikontakteja voidaan välttää myös esimerkiksi porrastamalla töiden aloitus- ja lopetusaikoja siten, että työntekijöiden ei tarvitse vaihtaa vaatteita samanaikaisesti. Myös taukoja voi porrastaa siten, että taukotiloissa on korkeintaan vain muutamia henkilöitä kerrallaan. Toimihenkilöitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan ohjata etätöihin.

Kasvomaskia tulee käyttää työmailla silloin, kun samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Tartuntariskin pienentämiseksi tulee huolehtia maskin käyttämisestä myös työmaiden ulkopuolella liikuttaessa mm. tauoilla julkisilla paikoilla, kaupoissa, kahviloissa ja lounasravintoloissa sekä työmatkaliikenteessä. Pääurakoitsijan tulee huolehtia siitä, että suojamaskeja on työmailla riittävästi tarjolla ja jokaisen työntekijän siitä, että niitä käytetään suositusten mukaisesti.

Majoitusolosuhteet

Työnantajien tulee järjestää komennustyöntekijöiden ja erityisesti ulkomaisten työntekijöiden majoitusolosuhteet siten, että majoituspaikassa voidaan turvallisesti oleskella. Työntekijöiden terveys ei saa vaarantua asumisolosuhteiden vuoksi. Yhteismajoituksessa tulee voida säilyttää riittävä yli kahden metrin turvaetäisyys muihin henkilöihin. Mikäli yhteismajoituksessa oleva työntekijä on sairastunut tai altistunut ja asetettu karateeniin, tulee lisäksi huolehtia siitä, että kaikkia lähikontakteja muihin henkilöihin voidaan välttää. Tarvittaessa sairastuneet tai karanteenin asetetut altistuneet tulee siirtää pois yhteismajoituksesta.

Pääurakoitsijan on kiinnitettävä sopimuskumppaniensa (aliurakoitsijat ym.) huomioita siihen, että nämä ovat järjestäneet työntekijöidensä majoituksen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Helsingissä 4.3.2021

Rakennusteollisuus RT ry
Ammattiliitto Pro ry
Rakennusliitto ry