Takaisin

Uudistuksia vuodelle 2017

  • Työterveyshuoltoa ja koulutusta irtisanotuille.
  • Yhdenvertaisuussuunnitelma pakollisiksi.
  • Työttömällä on mahdollisuus hakea Rakennusalan työttömyyskassasta liikkuvuusavustusta ennen kokoaikatyön alkamista, ehtojen täyttyessä.

Tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulla työntekijällä on jatkossa oikeus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Työnantajalla on myös velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli vuoden vaiheessa pakolliseksi.

Tuta-perustein irtisanotuille
työterveydenhuollon palveluita


Työterveyshuotolain mukaan työnantajalla on velvollisuus järjestää tuta-perustein irtisanotuille työntekijöille työterveydenhuollon palveluita.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Lisäksi työnantajalla olisi lisäksi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantajalla olisi oikeus saada mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Velvollisuudet koskisivat työnantajia, joiden palveluksessa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytettäisiin, että työntekijä olisi työskennellyt työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan. Työterveyshuollon palveluita on mahdollista käyttää siinä laajuudessa, joka on yrityksen työterveydenhuoltosopimuksessa. Tämä voi siis tarkoittaa sitä, ettei palveluja ole käytettävissä ollenkaan. Tärkeintä on se, että luottamushenkilöt saavat itselleen yrityksen TTH-sopimuksen. Työterveyshuollon palveluita koskevia uusia säännöksiä sovelletaan työntekijään, joka on irtisanottu 1.1.2017 jälkeen. Ratkaisevaa on siis irtisanomishetki, ei esim. työsuhteen päättäminen.

Irtisanotuille oikeus
valmennukseen tai koulutukseen

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus on yleensä järjestettävä kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Velvollisuutta sovelletaan, jos työsopimuksen irtisanomista edeltänyt yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annetaan vuonna 2017. Yt-lain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on vuoden 2017 aikana sisällytettävä koulutuksen tai valmennuksen järjestämisperiaatteet. Irtisanotun työntekijän ei tarvitse maksaa valmennuksesta, koulutuksesta ym. palveluista veroa. Edut eivät myöskään lähtökohtaisesti vaikuta työttömyysturvaan.

Liikkuvuusavustus

Rakennusalan työttömyyskassa maksaa vuoden 2017 alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen työttömyyskassasta, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.
Liikkuvuusavustuksesta tarkempaa tietoa Rakennusalan työttömyyskassan sivustolla.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
pakolliseksi

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on vuoden 2017 alusta lukien oltava yhdenvertaisuussuunnitelma kaikilla työpaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Mukautusvelvollisuuksien laiminlyönti on jatkossa yhdenvertaisuuslain mukaista syrjintää, josta työnantaja voidaan tuomita hyvitykseen. Mukautuksilla tarkoitetaan kohtuullisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää ihmisoikeuksiaan ja perusvapauksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei työpaikalla syrjitä ketään etnisen taustan, vammaisuuden, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ay-toiminnan, mielipiteen, uskonnon tai muun henkilöstä johtuvan syyn vuoksi.