Go back

Information om coronaviruset för byggare

Spridningen av coronaviruset har en betydande inverkan på byggarnas arbete och familjeliv. Ny information och tolkningar som gäller coronaviruset utkommer till och med dagligen. I detta nyhetsinslag hittar du den viktigaste informationen på svenska. Snabbast uppdateras informationen på vår hemsida på finska.

Om du misstänker att du är sjuk, hittar du instruktioner här.

Den här nyheten har uppdaterats 8.7.2021.

Sjukdomen och karantänen

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har coronavirus?

Kontakta i första hand den egna hälsocentralen eller hälsovårdens jour via telefon eller fyll i symtombedömningen i Omaolo-tjänsten. Du hittar anvisningar på hälsocentralens webbsida.

Jag har hosta eller andra influensasymtom. Vad ska jag göra?

Gå inte till jobbet. Underrätta din arbetsgivare om sjukdomen i enlighet med arbetsplatsens förfaranden. Följ arbetsgivarens anvisningar. Om du behöver ett sjukledighetsintyg kan du eventuellt få det via telefon från företagshälsovården eller hälsocentralen.

Man har rekommenderat att företag tar i bruk systemet för egenanmälan om sjukledighet för alla arbetstagare och att de förlänger möjligheten till sjukledighet till åtminstone 5 dygn. Frågan är dock arbetsgivarspecifik, dvs. kontrollera saken med arbetsgivaren.

I THL:s anvisningar hittar du information om när du kan återgå till arbetet efter förkylningssymtom eller bekräftad coronavirussmitta.

Jag har feber och förkylningssymtom. Min arbetsgivare meddelade att efter feber får jag gå till jobbet först efter två veckor för att förhindra spridning av coronavirus. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda mig ett alternativt arbete, måste arbetsgivaren då betala lön för den här perioden när sjukskrivningen är över?

Ja det måste arbetsgivaren.

Jag har satts i karantän. Vad ska jag göra?

En person kan sättas i karantän endast av en läkare som ansvarar för infektionssjukdomar i kommunen eller sjukhusdistriktet. Om du eller ditt barn under 16 år har satts i karantän, vänligen informera din arbetsgivare omedelbart. FPA betalar dig dagpenning vid smittsam sjukdom enligt den lön som du normalt skulle få när du är på jobbet. Läs mer om att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s hemsida.

FPA: En arbetstagare som inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen kan få dagpenning vid smittsam sjukdom

Mitt barn har satts i karantän. Vad ska jag göra?

Om ditt barn under 16 år har satts i karantän och du kan därför inte arbeta, handla i enlighet med instruktionen ovan.

Vårda en närstående

Mitt barns skola är stängd och jag måste vara hemma. Får jag lön eller arbetslöshetsdagpenning?

Om du måste vara borta från arbetet på grund av att du har ett litet barn och barnets skola är stängt på grund av coronaviruset, vänligen informera din arbetsgivare. Det är fråga om frånvaro av tvingande familjeorsaker. I en sådan situation behöver arbetsgivaren inte betala lön.

Du kan också försöka avtala med arbetsgivaren om att du tar ut vintersemesterdagar eller ledigheter för arbetstidsförkortning eller blir permitterad på grund av coronaviruset.

En anhörig har blivit sjuk och behöver mig. Vad ska jag göra?

Om du inte kan gå till jobbet på grund av att ditt barn som fyllt 10 år, din make eller din förälder i hög ålder insjuknat, avtala med din arbetsgivare om frånvaro av tvingande familjeorsaker. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för denna tid, men du kan förhandla till exempel om möjligheten att använda semesterdagar.

Om ditt barn som inte fyllt 10 år insjuknar har du som arbetstagare i byggbranschen under vissa villkor rätt till frånvaro med lön i syfte att ordna barnets vård. Kontrollera detta i ditt kollektivavtal.

Utrikesresor

Jag är på semesterresa i utlandet. Vad ska jag göra när jag återvänder till Finland?

Din arbetsgivare kan förordna att du ska stanna hemma till exempel 10 dygn efter din semester. Under denna period ska arbetsgivaren betala dig lön enligt dina arbetsskift. Om din arbetsgivare vägrar att betala lön, kontakta ditt företags huvudförtroendeman eller Byggnadsförbundets funktionär.

Jag kom tillbaka från utlandet och min arbetsgivare vill att jag ska komma till jobbet genast, även om rekommendationen är att stanna under förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn. Vad ska jag göra?

Utrikesministeriet rekommenderar att personer som återvänder från vissa länder ska vara i karantänliknande förhållanden i 10 dygn. Arbetsgivare är dock inte förpliktade att följa utrikesministeriets rekommendation. Om du ändå stannar hemma har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön. Prata med din arbetsgivare om dina möjligheter att stanna hemma, till exempel genom permittering eller genom att ta ut semester.

Anvisningar om frivillig karantän och aktuell landsinformation på THL:s webbsida

Jag återvände från en arbetskommendering utomlands tillbaka till Finland eftersom staterna började stänga sina gränser, och nu är jag i karantän. Kan arbetsgivaren permittera mig?

Om arbetsgivaren har beordrat dig att återvända till hemlandet och det inte finns något arbete här för dig, är arbetsgivaren skyldig att betala lön i 14 dygn. Arbetsgivaren kan också permittera dig då det inte finns jobb att erbjuda. Det är möjligt att avtala om en kortare tid för meddelande om permittering än 14 dygn.

Jag återvände från en resa utomlands och enligt anvisningarna om karantän förbjöd arbetsgivaren mig att arbeta. Han sa att de var pekkasdagar. Kan arbetsgivaren ensidigt besluta att pekkasdagarna ska hållas genast?

Nej, det kan arbetsgivaren inte. Pekkasdagarna ska meddelas 2 veckor före ledigheten.

Jag arbetspendlar till Finland från Estland. Påverkar coronaviruset mina arbetsresor?

Pendlingstrafik är tillåten.

Läs mer i stadsrådets webbsidor

Jag arbetspendlar över gränsen mellan Finland och Sverige eller Norge. Påverkar coronaviruset mina arbetsresor?

Pendlingstrafik är tillåten.

Läs mer i stadsrådets webbsidor

Permitteringar och samarbetsförhandlingar

Tillfälliga ändringar gjordes i lagen om samarbete inom företag, arbetsavtalslagen och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På grundval av lagen och kollektivavtalen ingick Byggnadsförbundet egna temporära avtal om samarbetsförfarandet och tidsfrist för permitteringsmeddelande. Både lagändringarna och avtalen upphör 31.12.2020. Detta innebär att vi återgår till en lagenlig och kollektivavtalsenlig situation från och med början av året.

Läs mer om förändringarna vid årsskiftet (på finska)

Jag kan inte göra mitt jobb eftersom arbetsplatsen är stängd. Vad ska jag göra?

Om coronaviruset förhindrar arbetet trots att arbetstagaren inte har insjuknat eller satts i karantän, har arbetsgivaren rätt att anvisa arbetstagaren annat arbete än arbete i enlighet med kollektivavtalet. I detta fall betalar arbetsgivaren lön på normalt sätt.

Om arbetsgivaren rimligen inte kan erbjuda annat arbete ska arbetsgivaren ge meddelande om permittering innan permitteringen börjar. I meddelandet ska orsaken till permitteringen och den beräknade varaktigheten anges. Arbetsgivaren ska betala lön för tidsfristen för permitteringsmeddelandet dvs. högst 14 dygn.

Arbetsgivaren permitterade mig. Vad ska jag göra?

Läs anvisningarna på Byggkassans hemsida.

Du kan beräkna dagpenningens belopp med hjälp av TYJ:s dagpenningskalkylator.

Kan jag bli permitterad om jag insjuknar i coronaviruset, så att arbetsgivaren inte behöver betala lön för sjukdomstiden?

Om sjukledigheten börjat före permitteringen betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid antingen till sjukdomstidens slut eller fram till dess att betalningsskyldigheten upphör när dagarna går ut.

Jag blev permitterad och jag har fortfarande vintersemester att ta ut. Får jag lön eller arbetslöshetsersättning under vintersemestern?

När du tar ut vintersemester har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under vintersemestern. Semesterperioden måste antecknas i ansökan. Semesterperioden uppfyller arbetsvillkoret när den betalda tiden per vecka är 18 timmar eller mer.

Kan man permittera i maj, det vill säga när semesterperioden redan har börjat, eller ska semestern tas ut innan permitteringen börjar?

En arbetstagare kan också permitteras under semesterperioden och semestern behöver inte tas ut innan permitteringen börjar. Eftersom arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren en intjänad semester under semesterperioden (2.5–30.9), kan semestern placeras under permitteringsperioden och arbetstagaren har inte rätt till arbetslöshetsersättning under denna period. Permitteringens kontinuitet avbryts inte när semestern hålls under permitteringsperioden. Från och med 1.10 granskar Byggkassan sommarsemestrar som inte tagits ut.

Jag fick ett permitteringsmeddelande tidigare och nu fick jag meddelande om att permitteringen skjuts fram med en vecka. Kan arbetsgivaren hela tiden skjuta upp permitteringen med till exempel en vecka?

En permittering kan skjutas upp en gång utan en ny tidsfrist för meddelande om permittering. Efter att den skjutits upp en gång ska ett nytt permitteringsmeddelande ges, men man kan komma överens om att tidsfristen för permitteringsmeddelandet är kort (1–14 dagar).

Jag är permitterad och arbetsgivaren kan erbjuda ett jobb för ett par dagar. När ska arbetsgivaren meddela detta till arbetstagaren? Måste man göra ett nytt permitteringsmeddelande efter detta?

Arbetsgivaren måste anmäla återgången till arbetet minst sju dagar i förväg, om man inte har avtalat om en kortare meddelandetid. När man kommer överens om en kortare meddelandetid, bör man komma ihåg att om man under permitteringsperioden arbetar för en annan arbetsgivare, är uppsägningstiden 5 dagar.

En ny permittering kräver ett nytt permitteringsmeddelande. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om ett tillfälligt arbete under permitteringsperioden, varpå permitteringen kan fortsätta utan nytt permitteringsmeddelande när arbetet avslutas. Det finns ingen exakt definition på varaktigheten av ett tillfälligt arbete.

Jag har ett tidsbegränsat arbetsavtal och är inte ställföreträdare för någon. Kan jag ändå bli permitterad?

Under perioden 1.4–31.12.2020 kan också en temporärt anställd person permitteras. Om en temporärt anställd person permitteras, har han eller hon rätt till utkomstskydd och, till skillnad från tidigare, rätt att säga upp arbetsavtalet trots den tidsbegränsade anställningen..

Tjänar arbetstagaren in semester under permitteringen?

Arbetstagaren tjänar in semester under permitteringens första 30 dagar.

Vilka ändringar har man gjort i lagstiftningen som berör utkomstskyddet?

I slutet av juni bekräftade riksdagen en lagändring enligt vilken en del tidigare gjorda ändringar fortsätter till slutet av 2020. Ändringarna gäller bl.a. dagpenningens självriskperiod, arbetsvillkoret och den maximala betalningstiden.

Sammandrag över de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och hur länge ändringarna är i kraft (sidan upprätthålls av Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ)

Byggkassan: Årsskiftet 2020–2021 och tidsbegränsade lagändringar (på finska)

Gäller kollektivavtalets bestämmelser för utkomstskydd för förtroendevalda även under permitteringar som anknyter till coronaviruset?

Ja, det gör de.

Andra ärenden

Kundföretaget har fastställt masktvång på byggplatsen. Vem skaffar maskerna till arbetstagarna: kundföretaget, den egna arbetsgivaren eller arbetstagaren själv?

Den egna arbetsgivaren ansvarar för de arbetsskyddsrelaterade kostnaderna, såsom förvärvet av masker. Arbetsgivaren och kundföretaget kommer sinsemellan överens om vem som ersätter vad, men arbetstagaren ska inte behöva stå för kostnaderna.

Kan en arbetsgivare kräva ett negativt coronatestresultat för en arbetstagare till exempel vid en renoveringsplats i ett husbolag?

Om arbetstagaren inte har symtom och inte har varit i kontakt med en person som insjuknat i viruset, kan arbetsgivaren inte kräva ett test.  Om arbetsgivaren hindrar en frisk person från att arbeta, är arbetsgivaren skyldig att fortsätta betala lön.

Om en arbetstagare har varit i kontakt med en person som tidigare insjuknat eller har symtom (”med rätta misstänkt för att ha exponerats”), kan en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beordra karantän på grundval av lagen om smittsamma sjukdomar.

I praktiken förhindras dock sjukdomens spridning om arbetsgivaren hänvisar arbetstagarna till test på arbetsgivarens bekostnad.

Min arbetsplats sköter inte om hygienen. Arbetsgivaren ställer inte tvål eller handsprit till förfogande trots att personalen bett om det. Arbetsgivaren har inte heller infört andra försiktighetsåtgärder. Arbetsgivaren ger arbetstagare med influensasymtom rådet att stanna på jobbet om de känner sig så bra att de kan arbeta. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och cheferna, och vad kan jag göra?

Arbetsgivaren är skyldig att sköta om säkerheten och hälsan i arbetet till exempel genom att ordna med tillräcklig städning i lokalerna och sörja för att personalen enkelt kan tvätta händerna. Om nödvändiga försiktighetsåtgärder inte vidtas på arbetsplatsen, ta kontakt med företagets huvudförtroendeman eller Byggnadsförbundets funktionär.

Enligt myndigheternas anvisningar ska man inte gå till jobbet ens med lindriga influensasymtom. Enligt rekommendationen ska företag införa förfarandet för eget meddelande i fråga om sjukledigheter för alla arbetstagare och förlänga möjligheten till sjukledighet på eget meddelande åtminstone till 5 dygn.

Arbetsgivarna får dock själva besluta om detta. Om du behöver ett sjukfrånvarointyg, kan du sannolikt få det per telefon från företagshälsovården eller hälsocentralen.

Arbetstagare är skyldiga att iaktta anvisningar som gäller säkerheten och att informera arbetsgivaren om missförhållanden som de observerat. Arbetstagarna ska också sköta om sin personliga hygien. I arbetsuppgifterna är det ofta nödvändigt att vara i nära kontakt med andra, men det är bra att försöka hålla ett tillräckligt avstånd till andra både i arbetet och i pausrummet.

Jag gör servicebesök i höghusbostäder. Måste jag även fortsätta göra alla icke-brådskande servicebesök, trots att jag inte vet om de boende är sjuka eller har exponerats eller om jag själv smittar dem, fastän jag inte har symtom?

Det finns ingen allmän bestämmelse om att begränsa servicebesök endast till de som är nödvändiga. Diskutera saken med din arbetsgivare eller ditt arbetarskyddsombud. Under vårens epidemiperiod beslöt till exempel några stora hyresvärdar att i deras fastigheter sköttes endast brådskande servicebesök.

Jag hör till riskgruppen på grund av mina grundläggande sjukdomar. Hur ska jag gå till väga? Ska jag arbeta på offentliga platser eller går till jobbet i spridningsområdet, eller kan jag vara borta från arbetet?

Ingen sätts i karantän på grund av att han eller hon hör till en riskgrupp. Berätta för din arbetsgivare att du hör till en riskgrupp och diskutera möjligheterna att sköta ett mindre riskfyllt arbete eller att bli borta från arbetet. Det kan till exempel bli aktuellt med en obetald ledighet eller semester. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala lön om du inte går till jobbet.

Kan arbetsgivaren ensidigt bestämma arbetstagarens semester?

Semester tas i enlighet med semesterlagen och i regel under semesterperioden. Enligt huvudregeln ska semesterns tidpunkt meddelas senast en månad innan semestern börjar. Detta meddelande är bindande för arbetsgivaren.

Tjänar arbetstagaren in semester under karantän?

Enligt semesterlagen anses även de arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren under anställningsförhållandet är förhindrad att arbeta på grund av bestämmelser som utfärdats av en myndighet för att förhindra sjukdomsspridningen, vara likställda med arbetade dagar. Med andra ord tjänar arbetstagaren in semester under karantänperioden.

Om arbetsgivaren fastställer karantän som en försiktighetsåtgärd, betalar arbetsgivaren också lön för den här perioden?

Om arbetsgivaren bestämmer att du ska vara borta från arbetet till exempel efter en utlandsresa eller som en annan försiktighetsåtgärd, ska arbetsgivaren betala lön för den perioden.

Kan jag uträtta ärenden vid Byggnadsförbundets servicepunkt?

Vi rekommenderar att du använder förbundets eTjänst och vid behov våra servicenummer.

Hur kommer jag i kontakt med Byggbranschens arbetslöshetskassa?

Byggkassan har fått justera sina telefontider på grund av coronavirussituationen. Du hittar de aktuella jourtiderna på Byggkassans webbsida.

Byggkassan rekommenderar att du i första hand uträttar ärendena via eTjänsten.

Förfrågningar om ansökningarnas handläggningstid
Kassan behandlar ansökningarna i den ordning de kommit in och kontaktar medlemmen om ytterligare information behövs. Handläggningssituationen uppdateras på vardagar på kassans hemsida.

Var kan jag hitta tillförlitlig information?

Vi uppdaterar den här nyheten när vi får ny information eller nya frågor. Du hittar den senaste informationen på finska här. Offentlig information finns på THL:s webbsida  och på Arbetshälsoinstitutets webbsida. Följ också med meddelandena från din arbetsgivare och din hemkommun.

Om du har frågor om ditt arbetsförhållande, ring till servicenumret för anställningsfrågor 020 690 232.