Go back

Tvååriga kollektivavtal för byggfacket

Nya kollektivavtal har tecknats för Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher. Löneökningarna för den tvååriga avtalsperioden är i linje med den allmänna policyn. Avtalen godkändes enhälligt av Byggnadsförbundets styrelse. Strejken inom vattenisolerings bransch, som aviserades för fredagen, ställs in.

De generella höjningarna i kollektivavtalen och ökningen av tabell lönerna är 4% + 2%. I stället för den s.k. engångsposten (1 %) kan samma kostnadspåverkan på byggarnas löner erhållas, till exempel genom att tidigarelägga höjningarnas ikraftträdande jämfört med jämförelseavtalet.

Du kan läsa om textändringarna i olika branschers kollektivavtal på förbundets webbplats under de kommande veckorna.

Löneförhöjningar

År 2023 höjs lönerna med en generell höjning på 4 procent. Även löneskalorna höjs med samma procentsats. Löneökningarna träder i kraft från början av löneperioden som börjar den 1.5.2023 eller huvudsakligen efter det. Oavslutade avtal och priser på kollektivavtal kommer också att höjas med 4 procent.

Beloppstilläggen i kollektivavtalen och den separata ersättningen till arbetstagarrepresentanten höjs också med 4 procent.

År 2024 höjs lönerna 15.5.2024 främst från början av löneperioden. Den totala ökningen är 2% och tabellönerna höjs med 2%. Samma höjning gäller även oavslutade avtal och kollektivavtalspriser samt penningtillägg i kollektivavtal och separat ersättning till arbetstagarrepresentanten.

Varför inte en engångsbetalning?

Engångsposten i löneförhöjningen behandlar byggnadsarbetare på ett mycket ojämlikt sätt. Betalningsdatumet skulle ha sammanfallit med det ögonblick då många arbetstagare är uppsagda eller arbetslösa, så de skulle ha lämnats utan engångsbetalning. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag i byggbranschen har vanligtvis korta eller längre avbrott i anställningen. Det finns också byggare som arbetar för många arbetsgivare varje år. Hur ordnar jag en engångsavbetalning för byggare omfattande? Det skulle därför vara praktiskt taget omöjligt att säkra en engångsbetalning för alla arbetare.

Således ingår engångsposten i de allmänna ökningarna, ökningarna i tabellerna och ökningarna i tilläggen, liksom deras datum. På så sätt riktas löneökningarna mot en så stor del av arbetare i byggbranscher som möjligt.

Ändring av texten som är gemensam för alla branscher

När det gäller lagstadgade företagshälsokontroller har följande text lagts till. De relevanta texterna och bestämmelserna inom varje avtalsområde bibehålls därför, och detta är en ny text utöver dem:

”Arbetstagaren ska utan dröjsmål lämna in den bedömning av arbetsförmågan som gjorts från de lagstadgade företagshälsovårdkontrollerna till arbetsgivaren.

Syftet med den periodiska kontrollen är att bestämma arbetstagarens hälsotillstånd och förmåga att arbeta och fungera. Dess innehåll och omfattning baserar sig på en hälso- och sjukvårdsexperts bedömning av nödvändiga åtgärder baserat på arbetets faktiska risker och exponeringar. Vid bedömningen av omfattningen av den periodiska kontrollen bör de särskilda krav som arbetstagarens arbetsuppgifter och personliga hälsa medför beaktas. En återkommande kontroll inom byggsektorn kräver att den anställde besöker företagshälsovårds kontrollundersökningar.”