Go back

Nytt kollektivavtal för byggnadsbranschen

Byggnadsförbundet och Rakennusteollisuus RT nådde den 9 maj 2018 ett förhandlingsresultat för alla avtalsområden mellan förbunden. Byggnadsförbundets styrelse godkände avtalen den 15 maj 2018 och senare har de godkänts även i arbetsgivarförbunden.
Avtalen innefattar gemensamma frågor som träder i kraft med samma innehåll i alla kollektivavtal. Dessutom har man i de branschspecifika avtalen kommit överens om ändringar i kollektivavtalet för branschen i fråga. Här redogör vi för alla i avtalen inkluderade gemensamma frågor. Avtalsändringarna för de olika branscherna framgår av de branschspecifika redogörelserna.

Lönesättning

Alla tabellöner höjs från och med den löneutbetalningsperiod som inleds närmast den 1 juni 2018 med 40 cent och samtidigt införs en allmän förhöjning om 30 cent. Förhöjningen verkställs så lönen inte för någon överstiger den allmänna förhöjningen.
Den lön som utgör skillnaden mellan tabellönen och lönen i praktiken, till exempel en individuell lönedel enligt byggnadsbranschens kollektivavtal, skärs ned med 10 cent. Om dock den individuella lönedelen som utbetalas utöver tabellönen är mindre än 10 cent eller inte alls har utbetalats blir löneförhöjningen på motsvarande sätt 30 cent högre och därmed som högst lika stor som förhöjningen av tabellönen.
Prestationslönerna höjs från och med samma tidpunkt. Dessa förhöjningar och hur de verkställs framgår av de branschspecifika redogörelserna.
Den särskilda ersättningen för arbetstagarnas representanter höjs på en gång för hela avtalsperioden, det vill säga fram till den 30 april 2020, med 3,4 %.
Följande löneförhöjning från och med den löneutbetalningsperiod som inleds närmast den 1 juni 2019. Alla tabeller höjs med 40 cent och den allmänna förhöjningen är 30 cent. Förhöjningen verkställs på samma sätt som år 2018.

Egenanmälansförfarande för att anmäla sjukfrånvaro

I företagen ska man komma överens om egenanmälansförfarande för sjukfrånvaro på högst tre dygn i influensaliknande fall. Man kan inte komma överens om att det alltid krävs ett läkarintyg. Avtalet bör vara skriftligt.
Om man inte har kommit överens om ett egenanmälansförfarande godkänner arbetsgivaren eller dennes representant en anmälan som redogörelse för arbetsoförmåga vad gäller sjukfrånvaro på högst tre dygn i influensaliknande fall. I detta fall tillämpas följande regler:
– Arbetstagaren ska utan dröjsmål, eller senast innan arbetsskiftet inleds, meddela sin sjukfrånvaro till sin närmaste chef. Om en anmälan inte har gjorts innan arbetsskiftet inleds betalas ingen lön för sjukdomstid under frånvaroperioden.
– Arbetsgivaren kan på skäliga grunder, bland annat om arbetstagaren upprepade gånger har anmält sjukfrånvaro, kräva ett läkarintyg över arbetsoförmågan.
– Egen anmälansförfarandet tillämpas inte under semestern.
Parterna rekommenderar att man, vid överenskommelse om egenanmälansförfarande, i det lokala avtalet inkluderar tillvägagångssätt för frånvaro på grund av tillfällig vård av barn under tio år.
 

Anställningsförhållandets längd som förutsättning för karensdagen för lön för sjukdomstid

Anställningsförhållandets längd som krävs för att karensdagen ska tas bort förkortas till sex månader.

 Information som ska meddelas förtroendemännen

 

Huvudförtroendemannen, förtroendemannen och den arbetsskyddsansvarige ska meddelas skriftligt om den arbetskraft som har använts inom verksamhetsområdet vad gäller underleverans och hyrd arbetskraft. Informationen ska vara tillgänglig när arbetet inleds.

Gemensamma arbetsgrupper, specifikationer och andra åtgärder

 

Man kom överens om olika slags arbetsgrupper, bland annat för utveckling av produktionen. Tidigare gällande avtal med anknytning till skolelever och praktisk arbetslivsorientering förlängdes. Arbetsprövningen på 6 euro övergavs dock eftersom man inte uppnådde de förväntade resultaten.