Takaisin

Rakennustuoteteollisuuden TES:n tekstimuutokset

Rakennusalan työehtosopimusten sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025. Kaikille sopimusaloille tehtiin lakisääteisiä terveystarkastuksia koskeva tekstilisäys. Tässä uutisessa on kerrottu muut rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen tekstimuutokset. Koko työehtosopimus julkaistaan mahdollisimman pian.

Palkankorotukset

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4 prosentin yleiskorotuksella. Myös palkkataulukkoja korotetaan samalla prosentilla. Palkankorotukset astuvat voimaan 1.5. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 4 %.

Työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia korotetaan niin ikään 4 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Yleiskorotus on 2 % ja taulukkopalkkoja korotetaan 2 %. Sama korotus koskee myös kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja sekä työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia.

Tekstimuutokset

8§ Yli- sunnuntai- ja hätätyö

TES-ylityö

Henkilö pitää työvuoroluettelon mukaisen vapaapäivän viikkolevon toteutumista varten säännöllisessä 1- ja 2-vuorotyössä, jolloin TES-ylityötä on kyseisen viikon työtuntijärjestelmän mukaisen säännöllisen viikoittaisen työajan ylittävä työ 40 viikkotuntiin saakka.

9 § Työajan lyhentäminen

Lisätään kohtaan 4 vapaan kertyminen:

Tehdyksi säännöllisiksi työpäiviksi lasketaan myös: 55-vuotta täyttäneiden viiden päivän ylimääräinen vuosittainen palkaton vapaa. (Muutetaan myös kohtaan 24 §)

Muutetaan kohdassa vapaan antaminen 5 kappale:

Jos työajan lyhennysvapaan pitämisestä on sovittu työntekijän kanssa, katsotaan vapaa pidetyksi sairastumisesta huolimatta, mikäli kyseessä ei ole ollut työpaikalla sattunut työtapaturma.

Lisätään:

Soveltamisohje: Mikäli yrityksessä on sovittu työajan lyhentämisestä käyttäen ns. puolipäivä-/ osapäiväpekkasia, kertyy työajan lyhennys tehdyltä säännölliseltä työajalta. Vähäisillä ja satunnaisilla poikkeamilla säännöllisestä työajasta ei ole vaikutusta työajan lyhentämisen laskentaan. Työaikapoikkeamiin tulee puuttua muilla keinoin.

11 § Palkkaryhmät

Palkkaryhmiin sijoittaminen

Muutetaan ensimmäinen kappale:

Työnantaja sijoittaa työntekijän yllä mainittuihin palkkaryhmiin työsuhteen alkaessa. Palkkaryhmää voidaan tarkistaa kuuden kuukauden aikana työsuhteen alusta lukien. Palkkaryhmää voidaan tarkistaa myös työntekijän suoritettua työhönsä liittyvän alan ammattitutkinnon. Mikäli henkilö on suorittanut alan ammattitutkinnon ja tekee tutkinnon mukaisia työtehtäviä, on hänen palkkaryhmänsä aikapalkkatyössä vähintään 4. Ammattitutkinnon suorittaneelta työntekijältä voidaan lisäksi edellyttää kolmen vuoden työkokemusta tämän ammatin mukaisista töistä.

12 § Henkilökohtainen palkanosuus

Muutetaan toisen kappaleen ensimmäinen lause:

Henkilökohtainen palkanosuus määritetään työsuhteen alussa ja sitä tarkistetaan viimeistään kuuden kuukauden aikana työn kannalta merkityksellisten tekijöiden perusteella.

21 § Sairausajan palkka                                              

Muutetaan kohdassa sairauspoissaolo työntekijän ilmoituksella viimeinen kappale:

Omailmoitusmenettelyä sovelletaan myös alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen tilapäisestä hoidosta aiheutuvissa poissaoloissa.

27 § Palkanmaksu

Muutetaan kohta 1:

Palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, ellei paikallisesti sovita muusta maksutavasta. RTT:n jäsenyrityksissä lopputili voidaan maksaa seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä, yrityksen noudattaman käytännön mukaisesti.

28 §

Luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille myönnettävä vapautus työstä

Luottamushenkilöiden tehtävien hoitamista varten järjestetään pääluottamushenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä seuraavasti:

Edustettavien lukumääräVapautuksen määrä
10-202 tuntia viikossa
21-504 tuntia viikossa
51-1008 tuntia viikossa
101-15012 tuntia viikossa
151-30016 tuntia viikossa
301-60024 tuntia viikossa
Yli 600Kokonaan vapaa

Pääluottamushenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle myönnettävän vapautuksen pituus ja maksettava korvaus määräytyy sen työpaikan työsuhteisten työntekijäin lukumäärän mukaan, joka vallitsee kesäkuun viimeisenä päivänä.  (Muutetaan korvauksen ajankohta 29 §:n osalta vastaavasti)

Irtisanomissuojasopimus

IV Erinäisiä määräyksiä

19 § takaisinottaminen

Työnantaja täyttää velvollisuutensa takaisinottovelvollisuudesta tiedottamalla avoimena olevasta työmahdollisuudesta työntekijälle hänen työnantajalle irtisanomisen yhteydessä antamia yhteystietoja käyttäen.

Tiedottamisen voi hoitaa joko puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai vastaavalla, jälkeenpäin todennettavalla tavalla. Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan halukkuutensa vastaanottaa takaisinottovelvollisuuden piirissä olevan työmahdollisuuden viiden kalenteripäivän kuluessa viestin toimittamisesta käyttäen samaa viestivälinettä kuin työnantaja, tai muuten todennettavalla tavalla. Mikäli työntekijä ei vastaa työntarjoamiseen aikarajan puitteissa, tulkitaan tämä työstä kieltäytymiseksi.

Säilytetään lisäksi vanha teksti, jolloin työnantaja voi valita myös viranomaisen toimittaman menettelytavan.

3. Luettavuutta työehtosopimukseen

Sovitaan työryhmän perustamisesta, joka käy työehtosopimuksen läpi ja laatii ehdotuksen sopimuksen luettavuuden parantamisesta.

Osapuolet sopivat työryhmätyöskentelystä työehtosopimuskauden aikana, jossa keskustellaan neuvottelukierroksella kesken jääneistä asioista kuten esim. osa-aikatyö.

4. Matkakustannusten korvaaminen

17 §:n mukaiset matkakustannusten korvaukset sopimuskauden aikana määräytyvät verohallituksen niitä koskevien päätösten mukaisesti.

5. Liitesopimukset

Tutustu työelämään ja tienaa – ohjelmaa jatketaan sopimuskaudella.

Harjoittelijat ja opiskelijat

Osapuolten välillä 26.3.2009 allekirjoitettu koulutus- ja harjoittelupaikkoja koskeva ohje uudistetaan olemaan voimassa tes-kauden ajan.

6. Muuta sovittua

Kun työntekijän työsopimusta ennenaikaisen eläkepäätöksen johdosta muutetaan ja työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön, määräytyy työajanlyhennys työehtosopijaosapuolten 28.8.2002 allekirjoittaman pöytäkirjan mukaan.

Poistetaan työehtosopimuksesta luottamusmies-sana ja korvataan sanalla luottamushenkilö.