Go back

“Tillsammans för bättre arbetsmiljö”

EBTF Aktionsdagar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen – 26-30 oktober 2015

Europeiska Byggnads och Träarbetarefederationen (EBTF) och dess nationella medlemsförbund kommer att hålla en serie av aktionsdagar under perioden 26 till 30 oktober för att främja högre standarder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Varje år dör tusentals arbetstagare inom EU på arbetsplatsen. Uppskattningsvis 160 000 människor dör varje år på grund av yrkessjukdomar. Byggbranschen och trä- och skogsindustrin är bland de sektorer vars arbetstagare löper särskilt stor risk för både olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.
Trots de ansträngningar som görs av många individer i europeiska företag, är det mycket svårt att förbättra situationen. Alltför ofta motverkas deras insatser av ekonomiska förhållanden, ökande produktivitetskrav, rädsla att bli arbetslös och förändrade anställningsformer, med en tendens till otrygga anställningar och falskt egenföretagande. Arbetet har idag blivit mycket mer krävande och som ett resultat, är belastningsskador fortfarande ett stort problem. Dessutom har de förändrade anställningsformerna försämrat organisationen av utbildningarna, i synnerhet vad gäller säkerhetsutbildningen och nedskärningen av det arbetet undergräver insatser för att stärka säkerhetskulturen. Otrygghet men också växande arbetstryck och förändringar i arbetsorganisationen (underleverantörer och egenföretagare) är drivkrafter bakom psykosociala risker på arbetsplatsen inom alla sektorer. Likaså utsätter exponeringen för kemikalier genom bearbetningen av olika typer av material, arbetstagarna i byggbranschen för olika typer av damm respektive en cocktail av damm. I detta sammanhang driver EBTF sedan 2011 en kampanj för att säkert avlägsna alla asbesthaltiga material och byggnadsdelar, för att eliminera denna specifika och extremt farliga typ av damm från europeiska bostäder och arbetsplatser.

MEBTF Aktionsdagar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen – mot denna bakgrund vill EBTF med sina aktionsdagar 2015 särskilt fokusera på tre viktiga aspekter vad avser arbetsmiljön inom byggnadsbranschen, träindustrin och möbelindustrin:
* Belastningsskador
* Problem relaterade till asbest
* Psykosociala risker

Vi är övertygade om att framsteg inom vart och ett av de tre områdena endast kan uppnås om de olika intressenterna samarbetar och tillsammans arbetar mot specifika och tydliga mål. Byggandet av koalitioner mellan sektorerna och de politiska beslutsfattarna måste till, liksom mellan arbetsmarknadens parter och på företagsnivå. Därför har vi valt ”Tillsammans för bättre arbetsmiljö” som motto för vår aktionsdag.
EBTF kallar till en aktionsdag också för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på dessa problem. Att höja allmänhetens medvetenhet är det första steget till att få igång en offentlig debatt och en kritisk granskning av problemens orsaker. Vi uppmanar också politikerna att fastställa lämpliga ramvillkor, främst genom att förbättra den rättsliga ramen som inte bara ska skydda arbetstagarna utan också fastställa lika villkor för företagens konkurrens på respektive marknad. Men de som EBTF:s aktionsdag främst riktar sig till är företagen och framför allt de arbetstagare och andra som är ansvariga för hur hälsa och säkerhet organiseras på företagsnivå.
Vårt agerande ska bidra till att öka medvetenheten om befintliga faror och risker och stimulera berörda aktörer att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vi kommer att inhämta information om nationella åtgärder och initiativ och kommer att sammanställa aspekter och initiativ för den framtida debatten om en europeisk politik för hälsosammare och säkrare arbetsplatser i Europa.
Bakgrundsinformation om EBTF
Europeiska Byggnads och Träarbetarefederationen (EBTF) representerar via sina 73 anslutna nationella fackföreningar i 32 länder 2,2 miljoner arbetstagare från byggbranschen och trä- och skogsindustrin. Som europeisk federation intar EBTF en nyckelposition som observatör av den sociala och ekonomiska situationen inom byggsektorn.
Kontakt i kampanjen:
Tiina Nurmi-Kokko, tel. 050 2783
Material på svenska:
Tillsammans för bättre arbetsmiljö