Takaisin

Taakan kiinnittäjä ja muut työnantajan kirjalliset luvat

Rakennusteollisuus RT, Ammattiliitto PRO ja Rakennusliitto haluavat kiinnittää erityistä huomiota nostotyön turvallisuuteen. Nostoissa on sattunut vakavia läheltä piti -tilanteita sekä myös kuolemaan johtaneita työtapatumia.

Taakan kiinnittäminen nosturiin, eli niin kutsuttu alamiestyöskentely, on vaativaa ja työturvallisuuden kannalta kriittistä työtä. Tästä syystä lainsäädäntö edellyttää henkilöltä, joka kiinnittää taakan asennusnosturiin, oman työnantajan myöntämän kirjallisen luvan.

Työantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen. Taakan kiinnittäjän tulee tuntea nostoihin liittyvät vaarat, osata erilaisten taakkojen oikeanlaiset kiinnitystavat sekä pystyä arvioimaan käytettävien nostoapuvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja kunto. Taakan kiinnittäjän on myös kyettävä kommunikoimaan nosturinkuljettajan kanssa siten, että nostot voidaan toteuttaa turvallisesti.

Muita työnantajan kirjallista lupaa edellyttäviä tehtäviä, joissa työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava työntekijän riittävä kyky ja taito työvälineen käyttämiseen, ovat trukin (työmaalla usein kurottaja) käyttäminen ja henkilönostimen ohjaaminen.

Edellisten lisäksi työnantajan kirjallinen lupa edellytetään myös kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturin kuljettamiseen. Tämä kirjallinen lupa poikkeaa edellisistä siten, että kuljettajalta edellytetään aina tehtävään saatua koulutusta. Näin ollen työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on saamansa koulutuksen perusteella riittävä kyky ja taito nosturin turvalliseen käyttämiseen.

Koulutusta niin ko. nosturin käyttämiseen kuin alamiestyöskentelyynkin on saatavilla useilta eri tahoilta. Työsuojeluhallinto julkaisee verkkosivuillaan sinne ilmoittautuneiden kouluttajien yhteystiedot.

Työturvallisuuskeskuksen Rakennusalojen työalatoimikunta on tuottanut työnantajien avuksi valmiit esimerkkipohjat säädösten edellyttämistä kirjallisista luvista. Työnantajilla voi olla erilaisia tarpeita ja vaatimuksia lupien suhteen, jolloin lupia on syytä täydentää kunkin tarpeiden mukaisesti. Esimerkkipohjat voitte ottaa käyttöönne täältä: Käyttölupapohjat rakennustyömaille