Takaisin

Lakimuutoksille jatkoa

 

Eduskunnan päätöksellä viime huhtikuussa tehtyjä Yt- ja työsopimuslain väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Muutokset koskevat Yt-menettelyn neuvotteluaikoja ja työsopimuslain lomautusilmoitusaikoja ja takaisinottovelvollisuutta. Rakennusteollisuuden toimialoilla muutokset tarkoittavat seuraavaa:

Asfaltti-, infra-, lattianpäällystys-, maalaus-, rakennus- ja vedeneristysaloilla lomautusilmoitusaika on 5 päivää jollei toisin sovita. Yt-menettelyä ei tarvitse em. sopimusaloilla käydä, jos kyse on tavanomaisesta työvoimatarpeen vaihtelusta.

Rakennustuoteteollisuudessa ja talotekniikka-alalla koronasyistä toteutettavissa lomautuksissa ei tarvitse käydä Yt-menettelyä ja lomautusilmoitusaika on 5 päivää ellei toisin sovita. Lisäksi rakennustuoteteollisuudessa voidaan sopia määräaikaisista työsopimuslain 5.2.2 §:n mukaisissa lomautustilanteissa lomautusilmoitusajasta ja toteuttamistavasta toisin.

Rakennustuoteteollisuudessa ja talotekniikka-alalla muissa kuin koronasyistä johtuvissa lomautuksissa Yt-lain mukainen neuvotteluaika on 5 päivää ja lomautusilmoitusaika 5 päivää.

Kaikkia sopimusaloja koskee työsopimuslain takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 9 kuukauteen.

Lakimuutoksilla helpotetaan työnantajien lomautusmenettelyä. Vastapainoksi työmarkkinajärjestöjen esittämään ja eduskunnan hyväksymään lakipakettiin kuuluu olennaisena osana työntekijöille myönteiset muutokset työttömyysturvalakiin. Myös nämä muutokset ovat voimassa määräajan, vuoden 2020 loppuun asti. Työttömyysturvan muutokset ovat seuraavat:

Aikaisemmin koronatilanteen vuoksi voimaan tullut enimmäismaksuajan keskeytyminen koski vain lomautettuja työttömyysturvan saajia. Nyt ajalta 1.7.2020–31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa riippumatta siitä, milloin päivärahan saaminen on alkanut tai mikä on päivärahan maksamisen peruste.

Normaalisti työttömyyspäivärahaa maksetaan tilanteen mukaan, joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Lisäksi muiden työttömyysturvaan tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa on nyt jatkettu niin ikään vuoden 2020 loppuun saakka. Muutosten piti alun perin olla voimassa hiukan vaihtelevasti heinäkuun alku- tai loppupuolelle saakka. Voimassaolon jatkuminen koskee seuraavia lakimuutoksia:

  • työttömyysturvan alun 5 omavastuupäivän poistuminen
  • työttömyyspäivärahan työssäoloehdon lyhentyminen 26 viikosta 13 viikkoon eli 3 kuukauteen (ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on ollut saman ajan työttömyyskassan jäsen)
  • yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon lyhentyminen vuodesta puoleen vuoteen
  • lomautetun oikeus saada työttömyysturvaa, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi
  • työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei toteuttaisi työllistymissuunnitelmaa tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun koronavirusepidemiasta johtuvasta perustellusta syystä
  • yrittäjien ja freelancereiden mahdollisuus saada työmarkkinatukea, jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi

Uutena helpotuksena on voimaan tullut/tulee heinäkuun alussa määräaikainen lakimuutos, jonka perusteella työttömyysturvalla tuettujen omaehtoisten opintojen etenemistä koskevasta vaatimuksesta on mahdollista poiketa ja 24 tai 48 kuukauden enimmäistukiaikaa voidaan jatkaa enintään vuoden 2020 loppuun asti, jos opintojen eteneminen on viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi.

Kimmo Palonen