Takaisin

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.


Palkkaratkaisu

1.9.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,6 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, erillisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla. Myös urakkapalkkoja korotetaan 1,6 prosentilla. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden pyöristämättömiä urakkahintoja.

Uudet taulukkopalkat ovat:

Palkkaryhmä €/h

0                        11,49

I                         13,11

II                        15,32

III                      16,80

1.9.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Taulukkopalkkoja, suorituspalkkoja, erillisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan samalla prosentilla. Myös urakkapalkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Laskentaperusteena käytetään edellisen vuoden pyöristämättömiä urakkahintoja.

Taulukkopalkat:

Palkkaryhmä €/h

0                        11,64

I                         13,28

II                        15,52

III                      17,02

Tekstimuutokset

Palkat

Lisätään palkkaryhmiin uusi ammattinimike: lattianpinnoittaja

Palkkaryhmä 1: Huonetilan lattianpinnoituksen tasoituksineen ja hiontoineen

Palkkaryhmä 2: Lattianpinnoitukset pohjatöineen akryyli-, epoksi- ja uretaanipinnoitteilla

Palkkaryhmä 3: Lattianpinnoitukset pohjatöineen vaativissa kohteissa esimerkiksi elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden tiloissa

Työkalut ja suojavaatteet

Henkilökohtaiset työvälineet

Mattotyöt

Kaikki henkilökohtaiset työvälineet hankkii työntekijä, paitsi suuret ja erikoiset työvälineet kuten laattaleikkurit, jyrä, hiomakoneet, imuri, kaasupolttimet ja vastaavat työvälineet, jotka hankkii työnantaja.

Parkettityöt

Kaikki henkilökohtaiset työkalut hankkii työntekijä. Sitä vastoin suuret ja erikoiset työvälineet, kuten parkettitöissä hiomakoneet, sirkkelit ja porakoneet, imuri, hankkii työnantaja.

Laatoitustyöt

Kaikki henkilökohtaiset työvälineet hankkii työntekijä. Sitä vastoin työnantaja hankkii kustannuksellaan työntekijän/työkunnan käyttöön työssä tarvittavat moottori- ja sähkökäyttöiset työkoneet, laattaleikkurit sekä muut vastaavat erikoistyökalut. Jos laatta on vaikeammin työstettävää, hankkii työnantaja terät läpimenojen työstämiseen.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, että hän käyttää omia edellä mainittuja työkaluja, sovitaan niiden käyttöajan korvaamisesta asianomaisen työntekijän/työkunnan ja työnantajan kesken.

Suojavaatteet

Työnantaja antaa työntekijän käyttöön työtehtäviin soveltuvat takin ja housut sekä turvajalkineet. Suojavaatteita annetaan keskimäärin kahdet ja turvajalkineita yhdet vuodessa, ellei olosuhteista tai käyttötarpeesta johtuen muu menettely ole perusteltua (esimerkiksi suojavaatetuksen poikkeavan voimakas tai vähäinen kuluminen, turvajalkineiden vähäinen käyttötarve).

Tarkennuksena, joka toinen vuosi annetaan työtakki kesäkäyttöön ja joka toinen vuosi talvikäyttöön.

Pöytäkirjamerkintä: Suojavaatteiden hankinnassa on huomioitava työturvallisuus, työolosuhteet (esimerkiksi lämpötila, kylmyys) sekä haalareiden ja kenkien sopiva koko ja malli. Mikäli työntekijä hankkii muut kuin työnantajan tarjoamat jalkineet, korvaa työnantaja työntekijän hankkimat jalkineet tarjoamiensa kenkien kustannukseen saakka tositetta vastaan. Suojavaatetuksen tulee olla talvikäyttöön soveltuva, mikäli työtä tehdään ulkona tai kylmissä olosuhteissa.

Suojavaatteet ovat työnantajan omaisuutta ja viimeksi saadut palautetaan työsuhteen päättyessä. Työntekijä huolehtii itse suojavaatteiden ja turvajalkineiden puhtaanapidosta.

Eräät korvaukset

Lisätään kohta 19.5 § koskemaan myös avopuolisoa.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työnantaja maksaa työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan lakisääteistä työterveyshuoltoa koskevan valtioneuvoston päätöksen (1484/2001) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys nuorten työntekijäin suojelusta annetussa laissa (998/93) ja säteilysuojauslaissa (592 /91) tarkoitetuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä terveydenhoitolain (763/94) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman yrityksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan.

Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja myös korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan siten kuin työehtosopimuksessa määrätään.

Työnantaja maksaa työntekijälle tämän pykälän 1 kohdassa sanotussa tapauksessa henkilökohtaisen tuntipalkan sairauden toteamiseksi välttämättömän lääkärintarkastuksen ja tarkastukseen liittyvän lääkärin määräämän laboratorio- tai röntgentutkimuksen ajalta, ellei työntekijä ole saanut vastaanottoa työajan ulkopuolelta.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat terveystarkastukset järjestetään ensisijaisesti säännöllisen työajan puitteissa työnantajan määräämänä ajankohtana. Mikäli tarkastus tapahtuu työntekijän säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan työntekijälle henkilökohtaisen tuntipalkan suuruista palkkaa tarkastukseen osallistumisen ajalta. Lakisääteisen työterveystarkastuksen ajalta ei makseta ylityökorvauksia, ellei työnantaja määrää työntekijää terveystarkastukseen nimenomaan säännöllisen vuorokautisen työajan ylityttyä.

Mikäli työntekijä saa lääkärintarkastuksen ajalta sairausajan palkkaa, ei korvausta tämän pykälän nojalla suoriteta.

Mattotyöt

Seuraavat muutokset yleiskorotuksen lisäksi työehtosopimukseen.

Erikoistyöt ja erinäiset lisätyöt

110 g kalvopäällysteisten mattojen hitsaus 0,83/1,06 (+yleiskorotus)

Poistetaan Life Line kohta 110 g

Tasoitustyöt

Uusitaan tasoitehinnoittelu. Hinnat lasketaan valmiiksi euroiksi työehtosopimukseen.

202 tasoitus kerran yli

202 a) tasoitus kerran yli, paksuus vähintään 3 mm      korotus 50 %

202 b) tasoitus kerran yli, paksuus vähintään 5 mm      korotus 100 %

203 tasoitus kerran yli, porrastasot.

203 a) tasoitus kerran yli, paksuus vähintään 3 mm      korotus 50 %

203 b) tasoitus kerran yli, paksuus vähintään 5 mm      korotus 100 %

Kohdissa 202 ja 203 tasoituksen paksuus määritellään työkohteeseen määritellyn mukaisesti tai työnantajan kanssa sopimalla ennen kohteen aloitusta.

203 tasoitus kylpyhuoneessa ja WC:ssä, tähän jää vanha hinta +1,6 prosentin yleiskorotus. Erillinen lisäys, että kaadot tehdään tuntityönä.

Poistetaan teksti: Kampalastatasoitusta vaadittaessa sovitaan lisähinta paikallisesti.

Muovi- kumi- ja vastaavien mattojen kiinnitys

Poistetaan hinnoittelusta enintään 1,6 mm:n paksuiset matot. Muutetaan maton paksuus koskemaan enintään 4,0 mm mattoja.

Ylimääräinen korotus kohtaan 402           3 % (+yleiskorotus)

Kumimattojen kiinnityshinnat jatkossa 17 prosenttia korkeampia.

Lasketaan suoraan hinnat kumille vuoden 2020 hinnasta ja poistetaan Life Line -kohta 4c

Mattojen kiinnitys teipillä/tarroilla. Pöytäkirjamaininta, että hinta sovitaan työmaakohtaisesti huomioiden kiinnitystapa.

Muovi-, kumi- ja korkkilaatat

Paksujen kumilaattojen (yli 5 mm ja 15 mm asti) hinta on 25 prosenttia korkeampi kuin vastaavien muovilaattojen (kohta 603).

Lasketaan suoraan hinnat kumille vuoden 2020 hinnasta. 10 prosenttia ja 25 prosenttia ja poistetaan Life Line -kohta.

Muovimattojen seinille kiinnittäminen

Lisätään uusi hinnoittelu 806: käytävien törmäyssuojamaton (muovi- tai kumimatto) kiinnityshinta seiniin 4,20 €/m2. Hinta sisältää hitsauksen, mutta ei ole ylösnostojen kittausta.

Parkettityöt

Seuraavat muutokset yleiskorotuksen lisäksi työehtosopimukseen:

Kuoppakorotus 1.6.b suomumalli, hinta v.2020: 1,44 €/m2

Kuoppakorotus 1.6.b ruutumalli vinottain tai kulmittain, hinta vuonna 2020: 1,33 €/m2

Ei korotusta lamelliparketin kiinnityksiin sopimuskaudella kohdissa 1.7 (1–4).

Poistetaan 1.7-kohdan viimeinen lause: Saneerauskohteissa maksetaan liimattavan hinta.

Hinnoitellaan sopimuskauden ajaksi vinyylilankun asennus:

integroidulla äänieristeellä 2,85 €/m2

erillisellä äänieristeellä       3,22 €/m2

Neuvottelukunta seuraa sopimuskauden aikana materiaalien ja kiinnitystapojen kehitystä. Jäsenyritykset seuraavat kyseisten töiden urakoiden keskituntiansion kehittymistä ja raportoivat niistä neuvottelukunnille.

Kuoppakorotus ja kohtien 1.17 ja 1.18 liikuntasaumalistat yhdistäminen. Hinta vuonna 2020: 4,00 €/jm. Lisätään työnsisältöön: työ sisältää listan upotuksen vaneriin/puualustaan.

Kuoppakorotus kohtiin 5.7 ja 5.7.b Uuden tai vanhan parkettilattian hionta ja lakkaus 5 % (+yleiskorotus)

Laatoitustyöt

Uudet hinnat eivät koske ennen neuvottelutulosta sovittuja urakoita.

Seinälaatoitus

hinnoitellaan 10×10 verkossa                      hinta kuten lattiassa

uusi välikoko15x15, 10×20, 10×30             11,00 €/m2 (+yleiskorotus)

uusi mosaiikkikoko 5×5, 7×7 ja vastaavat                          14,00 €/m2 (+yleiskorotus)

kuoppakorotus keittiöiden ja altaiden taustat                3,80 €/m2 (+yleiskorotus)

uusi lisähinta 2,7 m ylimenevältä osalta 10 % (ei koske jo sovittuja urakoita)

uusi lisähinta metallilistan jiiriin leikkaus 1,00 €/kpl (+yleiskorotus)

Koskee yhtä valmista kulmajiiriä tms.

Lattianlaatoitus

uusi mosaiikkikoko 5×5, 7×7 ja vastaavat                          14,00 €/m2 (+yleiskorotus)

kuoppakorotus lattiakaivon neliökannen leikkaus ja asennus                          0,90 €/kpl (+yleiskorotus)

Vedeneristys:

muokataan 3.9-kohtaa: Läpiviennin teko valmistajan ohjeen mukaan.

Tuottavuuskokeilujen jatkaminen

Osapuolet sopivat tuottavuuskokeilujen jatkamisesta myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sitoutuvat osallistumaan yhteiseen projektiin, jonka tavoitteena on selvittää keinoja alan tuottavuuden parantamiseksi.

Työehtosopimuksen selkeyttäminen

Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoitus on selkeyttää ja lyhentää työehtosopimuksen tekstejä varsinaisia sisältöjä/tulkintoja muuttamatta. Työryhmän on oltava valmis 31.3.2021 mennessä.