Takaisin

Infra-alan työehtosopimuksen muutokset

Uusien työehtosopimusten alakohtaiset muutokset on nyt julkaistu. Kaikkia sopimusaloja koskevat muutokset löydät aiemmin julkaistusta uutisesta.

Aiemmin maa- ja vesirakennusalaksi kutsuttua sopimusalaa kutsutaan jatkossa infra-alaksi.


Palkankorotukset 1.9.2020

Aikapalkat

I                         11,76 €
II                        12,69 €
III                      13,59 €
IV                      14,62 €
V                       15,72 €*)
VI                      16,98 €**)

*) Ammattitutkinnon tasoinen ammattitaito
**) Erikoisammattitutkinnon tasoinen ammattitaito

Keskeneräisten urakoiden ja tuotantopalkkiotöiden hintoja korotetaan 1,6 prosenttia jäljellä oleville tunneille.

Työkomennuksen jatkuessa erillisen lisän maksaminen viikonlopulta:

Työnantaja maksaa erillistä lisää työntekijälle, jonka työmaa sijaitsee yli 200 kilometrin päässä työntekijän kotikunnan asunnosta.  Lisän arvo on 1.1.2020 alkaen 43 €.

Lisä maksetaan joka toinen viikonloppu laskettuna työkomennuksen alkamisesta. Lisää ei makseta, mikäli työnantaja maksaa matkakulut.

päiväraha 43 €
yöpymisraha 14 €
ateriakorvaus 10,75€
kilometrikorvaus 43 senttiä, lisähenkilömaksu 3 senttiä

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Ajoneuvonosturinkuljettajalle maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

nostokyky  työkohtainen lisä
30 tn tai alle 1,30 €
yli 30 tn, mutta alle 70 tn 1,66 €
yli 70 tn, mutta alle 140 1,82 €
yli 140 tn, mutta alle 200 tn 2,04 €
200 tn ja yli 2,38 €

Nostokoriautojen ja kurottajan kuljettajille maksetaan työkohtaista lisää aina koneen teholliselta työajalta vähintään:

nostokorkeus työkohtainen lisä
20 m tai alle 1,30 €
yli 20 m, mutta alle 60 m 1,66 €
60 m tai yli 1,82 €

Työstä, joka joudutaan tekemään terveydelle vaarallisten aineiden (esimerkiksi asbesti) vuoksi suojavarustuksessa, maksetaan erillistä lisää sille ajalle, kun työtä suojavarustuksessa tehdään. Lisän suuruus sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista sopimusta ei ole tehty, lisän suuruus on vähintään 1,00 euro/suojavarustuksessa tehty tunti.

Vuorolisät ja tunnelilisä

iltavuoro- ja iltatyölisä: 1,28 €/h
yövuoro- ja yötyölisä: 2,41 €/h
tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä: 1,20 €/h

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

8–50 työntekijää                   33,81 €/2 viikon tilijakso

51–100 työntekijää              42,27 €/2 viikon tilijakso

yli 100 työntekijää                63,37 €/2 viikon tilijakso

Työpaikkakohtainen luottamusmies

25 työntekijää tai enemmän                       33,81 €/2 viikon tilijakso

Hoidon alueurakointi

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä 1.9.2020 alkaen: Lauantaina tehdystä työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, maksetaan lauantailisää 3,59 euroa/tunti lukuun ottamatta pääsiäislauantaita, jos työntekijällä on oikeus pääsiäislauantaina työehtosopimuksen 11.3 §:n mukaiseen korotukseen.

Varallaolokorvaus 24,02 euroa/varallaolovuorokausi 1.9.2020 alkaen. Varallaolokorvaus koskee koko infra-alan työehtosopimusta.

Sairausajan palkka

Sairausajan palkka maksetaan työntekijän keskituntiansion perusteella. Keskituntiansio saadaan jakamalla työntekijän sairastumispäivää edeltävän kuuden kuukauden säännöllisen työajan ajalta ansaittu palkka tehdyillä tunneilla.

Työajanlyhennyspäivien palkka lasketaan samoilla perusteilla kuin sairausajan palkka. Tämä määräys ei koske tilanteita, joissa työajanlyhennyskorvaus on sovittu maksettavaksi prosentilla.

Työajan lyhentämisestä johtuva ansionmenetys

Työajan lyhentämisestä johtuva ansionmenetys korvataan maksamalla työntekijälle vapaa-ajalta palkka työntekijän keskituntiansion mukaan. Keskituntiansio lasketaan 28 § 4. kohdan mukaan.