Takaisin

Rakennusalojen sopimukset hyväksytty -katso sisältö

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT saavuttivat 9.5.2018 neuvottelutuloksen kaikille liittojen välisille sopimusaloille. Rakennusliiton hallitus hyväksyi sopimukset 15.5.2018 ja sittemmin ne on hyväksytty myös työnantajaliitoissa.

Sopimuksissa on yhteisiä asioita, jotka tulevat saman sisältöisinä voimaan kaikkiin työehtosopimuksiin. Lisäksi alakohtaisissa sopimuksissa on sovittu vain kyseiselle alalle tulevista työehtosopimusmuutoksista. Tässä selostetaan kaikkiin sopimuksiin sisältyvät yhteiset asiat. Alakohtaisista selvityksistä käyvät ilmi eri aloille tulleet sopimusmuutokset.

Palkkaratkaisu

Kaikkia taulukkopalkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2018 alkavasta palkanmaksukaudesta lukien 40 senttiä ja samaan aikaan tulee voimaan 30 sentin yleiskorotus. Korotus toteutetaan siten, ettei kenenkään palkka nouse yli yleiskorotuksen.

Taulukkopalkan ja käytännön palkan välillä oleva palkka, esim. rakennusalan työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa, leikkautuu 10 sentillä. Mikäli kuitenkin taulukkopalkan päälle maksettava henkilökohtainen palkanosuus on 10 senttiä pienempi tai sitä ei ole maksettu lainkaan, palkankorotus muodostuu vastaavasti 30 senttiä suuremmaksi ja siis enimmillään taulukkopalkan korotuksen suuruiseksi.

Suorituspalkkoja nostetaan samasta ajankohdasta lukien. Nämä korotukset ja niiden toteutustapa ilmenevät alakohtaisista selvityksistä.

Työntekijöiden edustajien erilliskorvausta korotetaan kerralla koko sopimuskaudelle, siis 30.4.2020 saakka, 3,4 %:lla.

Seuraava palkankorotus on lähinnä 1.6.2019 alkavasta palkanmaksukaudesta. Kaikki taulukot nousevat 40 senttiä ja yleiskorotus on 30 senttiä. Korotus toteutetaan samalla tavalla kuin vuonna 2018.

Omailmoitusmenettely sairauspoissaoloista ilmoittamiseen

Yrityksissä on flunssatyyppisissä enintään 3 vuorokautta kestämissä sairauspoissaoloissa sovittava omailmoitus –menettelystä. Sopia ei voi, että aina vaaditaan lääkärintodistus. Sopimuksen on syytä olla kirjallisessa muodossa.

Mikäli omailmoitusmenettelystä ei ole sovittu, työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa. Tässä tapauksessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

-Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolostaan omalle esimiehelleen välittömästi tai viimeistään ennen työvuoron alkua. Ellei ilmoitusta ole tehty ennen työvuoron alkua, poissaolon ajalta ei makseta sairausajan palkkaa.

-Työnantaja voi perustellusta syystä, mm. silloin kun työntekijällä on useita toistuvia sairauspoissaoloja, vaatia työkyvyttömyyden osoitukseksi lääkärintodistusta.

-Omailmoitusmenettelyä ei sovelleta vuosiloman aikana.

Osapuolet suosittelevat, että sovittaessa omailmoitusmenettelystä, paikalliseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat alle 10-vuotiaan lapsen tilapäisestä hoidosta aiheutuvista poissaoloista.

 Sairausajan palkan karenssipäivän edellytyksenä olevan työsuhteen pituus

Karenssipäivän poistumisen edellytyksenä oleva työsuhteen pituus lyhennetään 6 kuukauteen.

Luottamushenkilöille annettavat tiedot

Pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee antaa tiedot toimialueellaan käytetystä työvoimasta aliurakoinnin ja vuokratyövoiman oalta kirjallisesti. Tietojen tulee olla käytettävissä töiden alkaessa.

Yhteiset työryhmät, selvitykset ja muut toimenpiteet

Sovittiin erilaisista työryhmistä mm. alan tuottavuuden kehittämiseksi. Aiemmin voimassa olleita koululaisia ja työelämään tutustuvia koskevia sopimuksia jatkettiin. Kuitenkin 6 euron työkokeilusta luovuttiin, koska kokeilulla ei saavutettu niitä tuloksia, joita siltä odotettiin.

Alakohtaiset neuvottelutulokset

 

 

Alakohtaiset TES-lennäkit vuodelle 2018