Takaisin

Nostureihin liittyvään työturvallisuuslainsäädäntöön tulossa muutoksia

Alle 25 tonnimetristen torninosturien laaja käyttöönotto vähentää rakentajien käsin tehtäviä nostoja ja parantaa rakentajien työssäjaksamista.

Suomessa torninosturia on saanut ajaa kuljettaja, jolla on suoritettuna ammattitutkinnon osa. Torninosturia on saanut ajaa myös työsuojeluviranomaisen kirjoittamalla työmaakohtaisella poikkeusluvalla. Pätevä ja osaava kuljettaja, sekä alamies taakansitoja ovat tärkein osa turvallisen nostotyön toteutumista rakennustyömailla.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on valmisteltu lainsäädännön muutosta alle 25 tonnimetriä nostavien ns. pilkkitorninosturien ajopätevyyksiin. Jatkossa niiden kuljettamiseen vaaditaan lupa työnantajalta. Ennen kirjallisen luvan antamista työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito nosturin kuljettamiseen saamansa koulutuksen perusteella.

Kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetriä olevia torninostureita on toistaiseksi ollut rakennustyömailla suhteellisen vähän käytössä. Ennen koneiden käyttöönottoa ja kirjallisen luvan antamista, työnantajan tulee huolehtia työntekijän riittävästä osaamisesta asianmukaisella koulutuksella. Yrityksille räätälöityä koulutusta on saatavilla jo nykyisinkin, mutta lainsäädännöllisen muutoksen myötä koulutustarjonta tulee laajenemaan. Työnantajan hankkiessa nosturin käyttökoulutusta työntekijälleen, on tämän syytä kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen sisältöön.

Mistä asiallista pilkkinosturikuljettajan koulutusta voi etsiä? Työsuojeluviranomaisen ylläpitämällä Tyosuojelu.fi-sivustolle on tarkoitus kerätä tietoa koulutusta järjestävistä tahoista. Lähtökohtaisesti koulutuksen tulee olla laite- tai tyyppikohtaista ja sisältää riittävästi ajoharjoittelua koulutuksen aikana. Huomioitavaa on, että linkkunosturia voi kuljettaa edelleen henkilö, jolla on suoritettuna ammattitutkinnon osana henkilökohtainen pätevyys torninosturinkuljettamisesta.

Nyt tehtävällä lainsäädännöllisellä muutoksella on tarkoitus edistää uuden tekniikan käyttöönottoa rakennustyömailla. Muutoksella voidaan arvioida rakentajien työergonomian paranevan, kun taakkojen nostoissa ja tavaroiden siirrossa siirrytään käyttämään entistä useammin tarkoituksenmukaisempia pilkkinostureita sen sijaan, että käytettäisiin asennustyöhön soveltumattomia nostureita tai henkilötyövoimaa.

Asennuskäytössä olevaan nosturiin taakan kiinnittäminen ainoastaan alamieheltä, jolla työnantajan kirjoittama lupa

Taakan kiinnittäminen nosturiin ja noston ohjaaminen, eli niin kutsuttu alamiestyöskentely, on vaativaa ja työturvallisuuden kannalta kriittistä työtä, minkä vuoksi on katsottu tarpeelliseksi kiinnittää tähän työvaiheeseen erityistä huomiota lainsäädännön muutoksella. Siksi alamiehen taakansitojana työskentely edellyttää jatkossa kirjallista lupaa työnantajalta. Tarkoituksena on parantaa nostotyön turvallisuutta edellyttämällä, että alamiehenä voisi työskennellä vain työntekijä, jonka osalta työnantaja on varmistanut, että työntekijällä on saamansa koulutuksen, tai aikaisemman työkokemuksensa perusteella, riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen.

Taakansidonnan lisäksi osaava alamies hallitsee nosturin ohjaamisen käsimerkein ja radiopuhelimella. Lisäksi alamies kiinnittää taakan oikeilla nostoapuvälineillä turvallisuuden varmistamiseksi. Alamies tuntee eri nostoapuvälineet ja nostoapuvälineiden hylkyperusteet. Tarkoituksena on korostaa alamiestyöskentelyn tärkeääkin tärkeämpää merkitystä nostotyön turvallisuuden kannalta.

Rakennustyömailla on jo nyt jonkin verran riittävät kyvyt omaavia alamiehiä taakansitojia, joilla on työn kautta saatu osaaminen alamiestyöskentelyyn. Säädösmuutos tuo kuitenkin työnantajille tarvetta kouluttaa osaavia alamiehiä taakan kiinnittämiseen asennuskäytössä olevaan nosturiin.

Rakennusliitto on vahvasti myötävaikuttanut lainsäädäntömuutoksiin, joilla parannetaan Rakennusliiton jäsenten työturvallisuutta ja työssäjaksamista. Alle 25 tonnimetristen torninosturien kuljettajilta edellytettävä koulutus ja työnantajan kirjoittama lupa, sekä alamies taakansitojalta edellytetty työnantajan kirjallinen lupa tulevat säädösmuutoksen myötä voimaan 1. päivä maaliskuuta 2020.

Säädösmuutoksen voimaantuloon on suhteellisen lyhyt aika, joten kannattaa pistää toimeen mestoilla, joita tämä asia koskee!

Lisätietoja: Työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen, tapio.jaaskelainen@rakennusliitto.fi