Go back

Information om coronaviruset för byggare

Spridningen av coronaviruset har en betydande inverkan på byggarnas arbete och familjeliv. Ny information och tolkningar som gäller coronaviruset utkommer till och med dagligen. I detta nyhetsinslag hittar du den viktigaste informationen på svenska. Snabbast uppdateras informationen på vår hemsida på finska.
Om du misstänker att du är sjuk, hittar du instruktioner här.

Sjukdomen och karantänen

Jag har hosta eller andra influensasymtom. Vad ska jag göra?

Gå inte till jobbet. Underrätta din arbetsgivare om sjukdomen i enlighet med arbetsplatsens förfaranden. Följ arbetsgivarens anvisningar. Om du behöver ett sjukledighetsintyg kan du eventuellt få det via telefon från företagshälsovården eller hälsocentralen.

Jag har satts i karantän. Vad ska jag göra?

En person kan sättas i karantän endast av en läkare som ansvarar för infektionssjukdomar i kommunen eller sjukhusdistriktet. Om du eller ditt barn under 16 år har satts i karantän, vänligen informera din arbetsgivare omedelbart. FPA betalar dig dagpenning vid smittsam sjukdom enligt den lön som du normalt skulle få när du är på jobbet. Läs mer om att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s hemsida.

Mitt barn har satts i karantän. Vad ska jag göra?

Om ditt barn under 16 år har satts i karantän och du kan därför inte arbeta, handla i enlighet med instruktionen ovan.

Vårda en närstående

Mitt barns skola är stängd och jag måste vara hemma. Får jag lön eller arbetslöshetsdagpenning?

Elever i årskurserna 1–3 får gå till skolan, men myndigheterna rekommenderar att alla barn stannar hemma och deltar i distansutbildning, om det är möjligt.
Om du måste vara borta från arbetet på grund av att du har ett litet barn och barnets skola är stängt på grund av coronaviruset, vänligen informera din arbetsgivare. Det är fråga om frånvaro av tvingande familjeorsaker. I en sådan situation behöver arbetsgivaren inte betala lön.
Du kan också försöka avtala med arbetsgivaren om att du tar ut vintersemesterdagar eller ledigheter för arbetstidsförkortning eller blir permitterad på grund av coronaviruset. I byggbranschen är det möjligt att avtala om en tid för meddelande om permittering på 1–14 dagar, då permitteringen beror på corona.

En anhörig har blivit sjuk och behöver mig. Vad ska jag göra?

Om du inte kan gå till jobbet på grund av att ditt barn som fyllt 10 år, din make eller din förälder i hög ålder insjuknat, avtala med din arbetsgivare om frånvaro av tvingande familjeorsaker. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för denna tid, men du kan förhandla till exempel om möjligheten att använda semesterdagar.
Om ditt barn som inte fyllt 10 år insjuknar har du som arbetstagare i byggbranschen under vissa villkor rätt till frånvaro med lön i syfte att ordna barnets vård. Kontrollera detta i ditt kollektivavtal.

Utrikesresor

Jag är på semesterresa i utlandet. Vad ska jag göra när jag återvänder till Finland?

Din arbetsgivare kan förordna att du ska stanna hemma till exempel två veckor efter din semester. Under denna period ska arbetsgivaren betala dig lön enligt dina arbetsskift. Om din arbetsgivare vägrar att betala lön, kontakta ditt företags huvudförtroendeman eller Byggnadsförbundets funktionär.
Den 12 mars utfärdade utrikesministeriet en rekommendation som avråder från alla resor. Om du ändå reste på semester efter 12.3 kan man tolka att du själv tagit en risk av oaktsamhet. I detta fall är det möjligt att arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön.

Jag kom tillbaka från utlandet och min arbetsgivare vill att jag ska komma till jobbet genast, även om rekommendationen är att stanna under förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn. Vad ska jag göra?

Utrikesministeriet rekommenderar att personer som återvänder från utlandet ska stanna i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn. Arbetsgivare är dock inte förpliktade att följa utrikesministeriets rekommendation. Om du ändå stannar hemma har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön. Prata med din arbetsgivare om dina möjligheter att stanna hemma, till exempel genom permittering eller genom att ta ut semester.

Jag återvände från en arbetskommendering utomlands tillbaka till Finland eftersom staterna började stänga sina gränser, och nu är jag i karantän. Kan arbetsgivaren permittera mig?

Om arbetsgivaren har beordrat dig att återvända till hemlandet och det inte finns något arbete här för dig, är arbetsgivaren skyldig att betala lön i 14 dygn. Arbetsgivaren kan också permittera dig då det inte finns jobb att erbjuda. Det är möjligt att avtala om en kortare tid för meddelande om permittering än 14 dygn.

Permitteringar och samarbetsförhandlingar

Jag kan inte göra mitt jobb eftersom arbetsplatsen är stängd. Vad ska jag göra?

Om coronaviruset förhindrar arbetet trots att arbetstagaren inte har insjuknat eller satts i karantän, har arbetsgivaren rätt att anvisa arbetstagaren annat arbete än arbete i enlighet med kollektivavtalet. I detta fall betalar arbetsgivaren lön på normalt sätt.
Om arbetsgivaren rimligen inte kan erbjuda annat arbete ska arbetsgivaren ge meddelande om permittering innan permitteringen börjar. När permitteringen beror på coronaviruset behövs ingen samarbetsförhandling, och tiden för meddelande om permittering kan överenskommas till 1–14 dagar.

Arbetsgivaren permitterade mig. Vad ska jag göra?

  1. Anmäl dig till TE-byrån på den första permitteringsdagen. Om du blir permitterad, anmäl dig till TE-byrån senast på den första permitteringsdagen TE-tjänster. Du ska ange permitteringens orsak. Det är fråga om en orsak som jämställs med permittering. TE-byrån ger ett utlåtande till kassan om ärendet.
  2. Skicka in ansökan om dagpenning efter två veckor. När du varit permitterad två hela kalenderveckor, skicka in ansökan om dagpenning till Byggnadskassan, helst genom eTjänsten. Som bilaga till ansökan behöver kassan åtminstone permitteringsmeddelandet och ditt löneintyg för minst 26 kalenderveckor före permitteringens början.
  3. Skicka en fortsatt ansökan med fyra veckors mellanrum.

Kan jag bli permitterad om jag insjuknar i coronaviruset, så att arbetsgivaren inte behöver betala lön för sjukdomstiden?

Om sjukledigheten börjat före permitteringen betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid antingen till sjukdomstidens slut eller fram till dess att betalningsskyldigheten upphör när dagarna går ut.

Andra ärenden

Min arbetsplats sköter inte om hygienen. Arbetsgivaren ställer inte tvål eller handsprit till förfogande trots att personalen bett om det. Arbetsgivaren har inte heller infört andra försiktighetsåtgärder. Arbetsgivaren ger arbetstagare med influensasymtom rådet att stanna på jobbet om de känner sig så bra att de kan arbeta. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren och cheferna, och vad kan jag göra?

Arbetsgivaren är skyldig att sköta om säkerheten och hälsan i arbetet till exempel genom att ordna med tillräcklig städning i lokalerna och sörja för att personalen enkelt kan tvätta händerna. Om nödvändiga försiktighetsåtgärder inte vidtas på arbetsplatsen, ta kontakt med företagets huvudförtroendeman eller Byggnadsförbundets funktionär.
Enligt myndigheternas anvisningar ska man inte gå till jobbet ens med lindriga influensasymtom. Enligt rekommendationen ska företag införa förfarandet för eget meddelande i fråga om sjukledigheter för alla arbetstagare och förlänga möjligheten till sjukledighet på eget meddelande åtminstone till 5 dygn. Arbetsgivarna får dock själva besluta om detta. Om du behöver ett sjukfrånvarointyg, kan du sannolikt få det per telefon från företagshälsovården eller hälsocentralen.
Arbetstagare är skyldiga att iaktta anvisningar som gäller säkerheten och att informera arbetsgivaren om missförhållanden som de observerat. Arbetstagarna ska också sköta om sin personliga hygien. I arbetsuppgifterna är det ofta nödvändigt att vara i nära kontakt med andra, men det är bra att försöka hålla ett tillräckligt avstånd till andra både i arbetet och i pausrummet.

Kan arbetsgivaren ensidigt bestämma arbetstagarens semester?

Semester tas i enlighet med semesterlagen och i regel under semesterperioden. Enligt huvudregeln ska semesterns tidpunkt meddelas senast en månad innan semestern börjar. Detta meddelande är bindande för arbetsgivaren.