Go back

Kallelse till Byggnadsförbundet rf:s 25. ordinarie kongress

Byggnadsförbundet rf:s 25. ordinarie kongress hålls i Helsingfors i Marina Congress Center den 12–13 maj 2023 från och med 12.5 klockan 9.00.

På kongressen behandlas förutom ärenden som är nämnda i förbundets stadgar 9 § 5, ändring av förbundets stadgar, förbundsfullmäktiges och styrelsens propositioner samt de av kretsorganisationerna och avdelningarna till kongressen framlagda motionerna och propositionerna, som bör skickas i skriftligform till förbundsstyrelsen senast den 12 februari 2023.

Valet för kongressdelegaterna förrättas mellan den 22.2–1.3.2023.

I valet av kongressdelegaterna bildar varje kretsorganisation med sina avdelningar en valkrets, förutom landskapet Åland, som bildar sin egen valkrets varifrån väljs en delegat.

Från valkretsen väljs genom proportionella val, en delegat per varje börjande 400 medlemmar av medlemsantalet under II kvartalet av år, som föregått valåret. Kandidatnomineringen kan börja efter publiceringen av denna annons och den upphör den 25.11.2022. Valmannaföreningarnas och valförbundens dokument lämnas till valkretsens valnämnd senast den 26.11.2022 klockan 12.00.

Delegaternas fullmakter bör vara i förbundets kontor senast 14 dagar före kongressens början.

Valkretsarnas valnämnder ordnar valteknisk skolning som berör arrangering av möten och genomförandet av valen.

De valda delegaterna för förbundskongressen kommer att få inbjudan till ett internationellt seminarium som ordnas i Marina Congress Center torsdagen den 11.5.2022 före ordinarie förbundskongressen.

I Helsingfors den 25 augusti 2022

BYGGNADSFÖRBUNDET  rf
Styrelsen / Centralvalnämnden

Matti Harjuniemi                                Kimmo Palonen
ordförande                                         viceordförande