Go back

Löneföhöjningar 1.6.2015

Asfaltsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter den 1.6.2015.
Generell lönehöjning 0,4 %
Ackordslöner 0,4 %
Tidlön
I tidlönesystemet består lönen av följande tre komponenter:

 1. Tabellön
 2. Personlig lönedel (enligt poäng, ett poäng är en procent)
 3. Yrkesexamenstillägg 0,31 €/h och specialyrkesexamenstillägg 0,72 €/h.

Lönegrupp

 1.  9,89 €/h
 2.  13,66 €/h
 3.  14,53 €/h
 4.  15,37 €/h
 5.  16,23 €/h

Skiftarbetstillägg
Kvällsskiftstillägg 1,44 €/h.
Nattskiftstillägg 4,75 €/h för arbete som utförs mellan kl. 21.00 och kl. 05.00. Flyttad arbetstid (kl. 16.00–21.00) 1,44 €/h.
Produktionspremiearbete
För arbetstagare inom produktionspremiearbete består lönen av följande komponenter:

 1. Produktionspremie och tabellön.
 2. Produktionspremie som grundar sig på produktionsmängden.
 3. Ackordslön som betalas utöver produktionspremien.

För objekt under 50 ton utbetalas en ny, fast tabellön i stället för det som nämns ovan under punkterna 1 och 2. Yrkesexamenstillägget på 0,31 €/h och specialyrkesexamenstillägget på 0,72 €/h utbetalas utöver tabellönerna (tabellön, fast tabellön och totaltimlön).
Lönegrupperna för produktionspremien är desamma som för tidlönegrupperna.
Produktionstabell
Lönegrupp €/h                    Projekt under 50 ton           Totallön för produktionspremiearbete
€/h                 €/h                 €/h
1                    7,44               12,60             12,16
2                    10,28             15,49             14,98
3                    10,92             16,16             15,63
4                    11,56             16,82             16,25
5                    12,21             17,47             16,90
Produktionen bör under en granskningsperiod på en vecka år 2015 vara minst 4,89 €/h.

Golvebeläggningsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter den 1.6.2015.
Generell lönehöjning 0,4 %
Tidlön
Lönegrupp
0 10,41 €/h
I 12,00 €/h
II 14,18 €/h
III 15,64 €/h
Ackordslöner
I oavslutade ackord höjs lönen med 0,4 % för det återstående ackordet.
I samband med den slutliga redovisningen av ackordet utbetalas en höjning av ackordets genomsnittliga timlön med 0,4 % för antalet arbetstimmar som utförts efter tidpunkten för den generella lönehöjningen år 2015.

Jord- och vattenbyggnadsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som börjar den 1.6.2015 eller närmast därefter.
Generell lönehöjning 0,4 %
Tidlöner
I 10,67 €
II 11,59 €
III 12,48 €
IV 13,49 €
V 14,57 € *)
VI 15,81 € **)
*) Yrkesskicklighet på yrkesexamensnivå
**) Yrkesskicklighet på specialyrkesexamensnivå

Målningsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter 1.6.2015.
Tidlöner
Lönegrupp
I 9,83 €/h
I B 11,18 €/h
II 12,21 €/h
III 13,63 €/h
IV 14,91 €/h
V 16,07 €/h
Generell lönehöjning 0,4 %
Yrkesexamenstillägg 0,43 €/h
Specialyrkesexamenstillägg 0,75 €/h
Garantilön för ackord 16,07 €/h
Ackordslöner
I oavslutade ackord höjs lönen med 0,4 % för den återstående delen av ackordet. I samband med den slutliga redovisningen av ackordet utbetalas år 2015 en höjning av ackordets genomsnittliga timlön med 0,4 % för antalet arbetstimmar som utförts efter tidpunkten för den generella lönehöjningen.
 

Byggproduktindustrin

Lönerna höjs från och med den 1.6.2015 eller från början av den närmast infallande löneperioden.
Generell lönehöjning 0,4 %
Timlöner enligt arbetets svårighetsklass

 1. 9,52 €/h
 2. 9,96 €/h
 3. 10,42 €/h
 4. 10,91 €/h
 5. 11,42 €/h
 6. 11,95 €/h
 7. 12,49 €/h

Timlöner för unga arbetstagare
Under 17 år                                              8,03 €/h
Under 18 år                                              8,41 €/h
Kvällsskiftstillägg                                    1,32 €/h
Nattskiftstillägg                                       2,28 €/h
Tillägg för obekvämt arbete                     0,68 €/h
Gruvtillägg                                               2,08 €/h
Belopp för tjänstgöringstillägg
Tjänstgöringstid
Tilläggsbelopp

 • Över 5 år 0,27 €/h
 • Över 10 år 0,32 €/h
 • Över 15 år 0,38 €/h
 • Över 20 år 0,43 €/h
 • Över 25 år 0,49 €/h
 • Över 30 år 0,55 €/h
 • Över 35 år 0,62 €/h

 

Husbyggnadsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter 1.6.2015.
Den generella lönehöjningen är 0,4 % och den betalas till alla arbetstagare.
I oavslutade ackord höjs lönen med 0,4 % i den återstående delen av ackordet.
Tidlöner
Lönegrupp
I Nybörjare 9,83 €/h
II Arbetstagare med liten erfarenhet 11,18 €/h
III Yrkesskicklig nybörjare 12,34 €/h
IV Yrkesman 13,68 €/h
V Erfaren yrkesman 14,96 €/h
VI Mycket erfaren yrkesman 16,07 €/h
Till varje arbetstagare ska en personlig lönedel alltid betalas utöver den lönegruppsbaserade timlönen.

Husteknikbranschen

Grundtimlönerna höjs med 0,4 % den 1.6.2015 eller från och med början av den närmast infallande löneperioden.
Tabellöner
Lönegrupp                          €/timme
S                                         10,16
1                                          12,44
2                                          14,88
3                                          15,68
4                                          16,60
Månadslöner
Månadslönerna höjs med 0,4 %.
Ackordslöner fr.o.m. 1.6.2015
Normtimkoefficienten inom rör- och ventilationsbranschen 16,06 €/NH.
Penningkoefficienten enligt ackordlönesättningen inom rörisoleringsbranschen 3,56 €/enhet.
Premieavlöning (klumpackord)
För arbeten för vilka ett avtal om premielön har ingåtts före 1.6.2015 eller från den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter den, betalas ett särskilt tillägg på 0,06 €/h för varje utförd arbetstimme per räkenskapsperiod till och med början av följande löneförhöjningsskede. Detta separata tillägg avdras inte från prestationslönesumman.
För arbeten för vilka ett avtal om premielön har ingåtts före 1.5.2014 eller från den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter den, betalas ett särskilt tillägg på 0,18 €/h (0,12 €/h + 0,06 €/h) för varje utförd arbetstimme per räkenskapsperiod till och med början av följande löneförhöjningsskede. Detta separata tillägg avdras inte från prestationslönesumman.

Vatteninsoleringsbranschen

Lönerna höjs från och med början av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter 1.6.2015.
Generell lönehöjning 0,4 %
Ackordslönerna stiger med 0,4 %
För oavslutade ackord betalas 0,07 €/h.
Lönegrupper
Lönegrupp 1 9,82 €/h
* Praktikanter, studerande
* Restid under eller utanför arbetstid, väderhinder och väntetid oberoende av arbetstagarens lönegrupp
Lönegrupp 2 12,39 €/h
* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med under två års erfarenhet.
* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med under fem års erfarenhet.
* Torkning, efterbevakning av eldarbeten, lagerarbete, mätning och lyft för arbetstagare som hör till lönegrupperna 2–4.
* Restid under arbetstid.
Lönegrupp 3 14,46 €/h
* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med 2–10 års erfarenhet.
* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med minst fem års erfarenhet.
* Restid för arbetsresa som berättigar till traktamente.
Lönegrupp 4 16,29 €/h
* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med över tio år inom branschen och arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med lämplig yrkesexamen med över fem år inom branschen.