Go back

Lönehöjning 2 procent enligt den allmänna linjen

Nya kollektivavtal för byggare

Nya kollektivavtal har ingåtts inom byggnadsförbundets alla avtalsområden. Lönerna höjs med två procent från början av den löneperiod som inleds efter 1.6.2022. Avtalsperioden är 1.3.2022–29.2.2024. Även bland annat halvfärdiga entreprenader och kollektivavtalsspecifika ackordpriser höjs 2,0 %. Samma ökning gäller även tillägg i eurobelopp enligt kollektivavtalen samt de separata tilläggen åt personalens representanter.

Lönehöjningarna för 2023 ska avtalas före 30.11.2022 eller i annat fall kan avtalet sägas upp i slutet av februari nästa år.

Löneuppgörelsen är till sin kostnadseffekt i enlighet med den så kallade allmänna linjen. Förbättringar på alla avtalsområden fick man till stånd bland annat gällande rengöring av skyddskläder och -utrustning. Arbetsgivarna tar ansvar för rengöringen och underhållet av dem samt för eventuella kontroller. Genomförandesättet avtalas lokalt före 28.2.2023.

Gemensam ståndpunkt om lättföretagande

Till kollektivavtalens underteckningsprotokoll bifogades förbundens gemensamma ställningstagande rörande lättföretagande. Enligt ställningstagandet strider lättföretagande mot målen angående samhällsansvar för branschens företag och ett socialt hållbart arbetsliv.  Företag som fungerar i beställarställning bör försäkra sig om att användningen av extern arbetskraft sker i enlighet med kollektivavtal och denna rekommendation. Det innebär att personalen hos underleverantörer och arbetskraftsuthyrningsföretag har en ställning av typen anställningsförhållande.

Ändringar i de områdesspecifika avtalen

Texterna till kollektivavtalen ändrades också. I detta meddelande anges endast de största ändringarna, information om de avtalsspecifika ändringarna ges närmare på Byggnadsförbundets webbplats separat för varje avtalsområde. Faktabladen om kollektivavtalen kommer också att redigeras och distribueras så snart som möjligt. Exempel på textändringar:

Inom husbyggnadsbranschen fogas yrkesbenämningen lastkopplare (undermän) till avtalet i lönegrupperna III–VI. I fortsättningen ska en underman ha ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren och arbetsgivaren ska försäkra sig om arbetstagarens yrkeskunskap innan tillstånd utfärdas. En underman ska även ha varselfärgsutrustning som skiljer denne från övriga arbetstagare.

I husbyggnadsavtalet harmoniseras tidsanvändningen för arbetstagarnas representanter och är i fortsättningen samma 0,291 för arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemän. Endast arbetsplatsens asf/kontaktperson har en egen koefficient 0,350.

Inom husteknikbranschens avtal fick man en liten förbättring angående betalning av sjuklön när anställningsförhållandet börjar. Inom yrkesutbildningen fick man en ny ersättning för restid i enlighet med de dagliga resekostnadsersättningarna (15.1). Ackordspriserna förbättras i många avseenden och till exempel prissättningen av sprinklerentreprenad togs med i kollektivavtalet.

Inom målningsbranschen är den mest centrala ändringen tolkningen mellan förbunden av avtalet gällande rengöring av skyddskläder. Inom avtalet för vattenisoleringsbranschen förnyas numreringen av ackordspriserna.

Inom golvbeläggningsbranschen fick man en behövlig skyddsbestämmelse angående ackordsarbete. Ackordsarbete kan inte utföras av arbetstagare vars yrkeskunskap och snabbhet inte har utvecklats tillräckligt och som inte i ackordsarbete skulle nå en förtjänst i enlighet med lönegrupp II.

Inom infrastrukturbranschen förnyas semesteravtalet. Efter övergångsperioden, dvs. från början av det semesterår som inleds 1.4.2023, bestäms semesterpenningen procentbaserat i stället för på rättslig grund. Semesterpenningen är 18,5 % efter övergångsperioden. Samma ändring gäller jordbyggnadsbranschen.

Inom asfaltbranschen genomförs en totalreform av kollektivavtalet som har förberetts under flera år.

När det gäller byggproduktindustrin gjordes inga andra ändringar i textbestämmelserna denna gång än de bestämmelser som gäller alla avtalssektorer.