Arbetsavtal

Gör ett skriftligt arbetsavtal!

ANMÄLAN OM ARBETSAVTAL OCH PERSONUPPGIFTER I BYGGNADSBRANSCHEN

Denna blankett skall användas endast då man uppgör arbetsavtal med en arbetstagare i husbyggnadsbranshen.

Blanketten kan användas både som anställningsblankett och som arbetsavtal. Då arbetsgivarens representant och arbetstagaren har undertecknat blanketten fungerar den som ett bindande arbetsavtal för arbetsgivare och arbetstagare.

Då blanketten ifylls bör särskild uppmärksamhet fästas vid följande frågor:

Arbetstagaren

Tid i byggnadsbranschen avser den sammanlagda tid som arbetstagaren arbetat i byggnadsbranschen.

Utbildning

Först kryssar man för det riktiga yrkesutbildningsalternativet. Har man gått en annan linje i yrkesskolan än byggnadslinjen anmäler man det på anvisad punkt. Likaså antecknar man läroavtalsutbildningens yrkesbeteckning. Vad gäller annan yrkesutbildning antecknas kursens namn, längd och och det år den genomförts. AKK avser vuxenutbildningscnetral, eller med andra ord före detta yrkeskurscentral. Vid behov bifogas intyg över genomförda kurser.

Yrkesexamina

De yrkesexamina som arbetstagaren genomfört antecknas.

Hälsa

Med hälsokontroll enligt arbetshälsovårdslagen avses anställninshäloskontroll i byggnadsbranschen.

Uppgifter om arbetsförhållandet

Om arbetsavtalet har slutits innan arbetet (=arbetsförhållandet) inleds antecknas vardera datum synligt. Arbetstagarens arbetsuppgifter antecknas då arbetsförhållandet inleds. Arbetstagarens första byggnadsarbetsplats antecknas också samt telefonnumret dit, med tanke på anmälningar om eventuell frånvaro. Den tid arbetsförhållandet pågår antecknas. Om man inte överenskommer om annat, pågår arbetsförhållandet tillsvidare. Om tidsbestämda avtal (= avtal om ett visst arbete, eller arbete under en viss tid) överenskommer man särskilt.

Man bör alltid övenskomma särskilt om prövotid enligt de förutsättningar som finns i reglementet AUS, första paragrafen om prövotid. Prövotiden är alltid en del av arbetsavtalets längd.

AUS § 1

Prövotid kan inte komma ifråga då arbetstagaren inom fem (5) års tid återkommer i samma arbetsgivares tjänst och får liknande arbetsuppgifter som då han eller hon arbetade på arbetsplatsen tidigare.

Villkor i början av arbetsförhållandet

Vid punkten för arbetstid antecknas vanligtvis ”enligt lagen och kollektivavtalet”. Om man i arbetsförhållandet tillämpar ett arbetstidssystem man överenskommit om på företaget antecknas ”enligt bilaga” på den här punkten och avtalet om systemet bifogas. Årssemestern och uppsägningstiden bestäms utgående från årssemesterlagen och AUS och man kan inte avtala om försämringar för arbetstagaren.

Lönevillkor

I punkten löneklass bör man uppmärksamma, att man i byggnadsbranschens företag tar i bruk ett nytt tidlönesystem senast från och med början av år 1999. Då företaget övergår till ett nytt tidlönesystem kan också förändringar i löneklasser ske. I de arbetsavtal som sluts efter år 1998 används löneklassificeringen enligt det nya tidlönesystemet

Det nya tidlönesystemet: huvudreglen är att man överenskommer om lönesättningen för enskilda arbeten och arbetsprojekt. Några särskilda tillägg betalas inte.

Vid behov bifogas särskilda bilagor med utredningar om vad man överenskommit om lönesättningen. Om man avtalat om särskilda ackord- eller arvodesersättningar är det skäl att anteckna dem i arbetsavtalet.

Tilläggsuppgifter

Under den här punkten antecknas speciella villkor i arbetsavtalet, som t.ex. eventuell bostadsanskaffning. Om arbetet innehåller arbete i skift är det skäl att avtala om och anteckna det under denna punkt.

Då arten av arbete förutsätter det bör man i arbetsavtalet klarlägga huruvida arbetstagaren känner till att han eller hon har någon sådan konstaterad sjukdom, som förhindrar arbetstagaren att göra det arbete avtalet förutsätter eller som kan innebära en olycksfallsrisk eller hälsorisk i arbetet (t.ex. ställningsarbete/epilepsi eller cementarbeten/kromallergi). Vid behov är det bra att i sådana fall kontakta hälsovårdsenheten.

Anmälan om arbetsavtal och personuppgifter i byggnadsbranschen