Konto portalu eAsiointi

Członek, logując się na konto portalu eAsiointipalvelu może dokonywać zmian dotyczących jego danych oraz opłacać stawki. Logowanie do portalu eAsiointipalvelu wymaga użycia identyfikatora i hasła bankowego.

W zakładce Dane osobowe portalu eAsiointi można zaktualizować następujące informacje:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • kod pocztowy i miejscowość,
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
 • adres e-mail.

Aktualizacja danych daje pewność, że otrzymają Państwo elektroniczne newslettery Związku.

Portal eAsiointi ułatwia obliczanie i uiszczanie składek przez członków samodzielnie je płacących.

Najpowszechniejszym sposobem opłacania składek jest odprowadzanie składki członkowskiej przez pracodawcę.

Członek samodzielnie odprowadzający składki może skorzystać z dostępnego na portalu eAsiointi kalkulatora opłat i bezpośrednio dokonać przelewu w systemie bankowości elektronicznej.

Zgłoszenia tymczasowego zwolnienia z opłat składek można dokonać na portalu eAsiointi.

W zakładce Składki portalu eAsiointi można dokonać zgłoszenia tymczasowego zwolnienia z opłat (zgodnie z 6 § regulaminu Związku). Dostępne są poniższe powody:

 • bezrobocie (zasiłek wypłacany przez Kela (Fiński Zakład Ubezpieczeń Społecznych) / podstawowy zasiłek dla bezrobotnych),
 • choroba,
 • zasadnicza służba zawodowa,
 • nauka,
 • urlop macierzyński,
 • sprawowanie opieki nad członkiem rodziny,
 • urlop tacierzyński,
 • urlop wychowawczy.

Informacje dotyczące zwolnienia z płacenia składek aktualizowane są bezpośrednio w rejestrze członków poprzez portal eAsiointi.

System eAsiointi pozwala na automatyczne sprawdzenie poniższych informacji:

 • Okres pojedynczego zwolnienia z opłacania składek nie może przekraczać jednego roku.
 • Rejestracja okresu zwolnienia może dotyczyć roku poprzedniego, bieżącego i następnego.
 • Licznik, obejmujący okres czterech (4) lat, odlicza okresy zatrudnienia. Cykl rozpoczyna się ponowne po upływie 6 (sześciu) miesięcy płacenia składek – po minięciu okresu czteroletniego (4) lat. System automatycznie poprosi użytkownika o kontakt z oddziałem branżowym lub z biurem obsługi Związku.

Zachowaj świadectwo na wypadek ewentualnej utraty pracy bądź konieczności uzyskania pomocy prawnej.  Przedkładanie zaświadczeń dotyczących okresów zwolnienia z płacenia składek i ich przyczyn w oddziałach branżowych nie jest obowiązkowe, dokumenty dotyczące ww. okresów powinny być przechowywane przez członków. W przypadku utraty pracy lub ubiegania się o pomoc prawną, dokumenty potwierdzą okresy zwolnienia z płacenia stawek.

Zgłoszenia zwolnienia z opłacania stawek członkowskich można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze Związku, elektronicznie na portalu eAsiointipalvelu, bądź za pomocą formularza dołączonego do gazety Rakentaja („Budowniczy”). Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do najbliższego oddziału branżowego lub wysłać pocztą do adres działu rejestru członków Związku.

Portal eAsiointipalvelu umożliwia przesłanie wniosków o wypłatę zasiłku oraz sprawdzanie danych o płatnościach

Zakładka Kasa dla bezrobotnych portalu eAsiointi pozwala na przesłanie adresowanego do kasy pierwszego i kolejnego wniosku o zasiłek. Do wniosku o wypłatę zasiłku można też dołączyć załączniki.  W zakładce Status można sprawdzić aktualny stan realizacji wniosków i wypłaconych świadczeń.