Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy joulukuussa.

Olen tällä hetkellä erityisäitiysvapaalla töissä käytettävien kemikaalien vuoksi ja jään äitiysvapaalle ensi kuussa. Millainen palkanmaksuvelvollisuus työnantajallani on perhevapaani aikana?
Työntekijällä on työsopimuslain perusteella oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Työsopimuslain mukainen vapaa on palkatonta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin määräyksiä äitiys- ja isyysajalta maksettavan korvauksen määrästä, joten tarkista aina oman alasi työehtosopimus.
Kaikissa Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa on sisällöltään yhtenevät määräykset koskien perhevapaalta maksettavan korvausjakson pituutta. Työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta, on oikeus korvaukseen äitiysvapaalta. Työsuhteen kuuden kuukauden vähimmäiskesto lasketaan hieman työehtosopimuksen sanamuodosta riippuen työsuhteen alusta joko lapsen laskettuun synnytysaikaan tai lapsen syntymään asti. Työnantajan on maksettava äitiysvapaan ajalta 56 sairausvakuutuslain mukaisen arkipäivän pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä laskettava työntekijän palkan ja äitiyspäivärahan erotus. Sairausvakuutuslain mukaiseen 56 päivän jaksoon lasketaan arkipäivät maanantaista lauantaihin ja ansionmenetystä laskettaessa katsotaan montako työpäivää työntekijällä olisi tänä 56 päivän jaksona töissä ollessaan ollut. Työnantaja korvaa tältä ajanjaksolta menetetyn palkan ja äitiyspäivärahan välisen erotuksen työntekijälle.
Työntekijällä on oikeus saada mahdolliselta uudelta äitiysvapaalta sama korvaus riippumatta siitä, onko työntekijä palannut ennen uuden äitiysvapaan alkua töihin.
Perhevapaiden ajalta työntekijälle kertyy lisäksi vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Vuosilomaa kertyy koko erityisäitiysvapaasi ajalta ja yhtä äitiysvapaata kohden 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivän aikana eli vuosilomaa kertyy sinulle erityisäitiysvapaan jälkeen vielä noin kuuden kuukauden ajalta. Vuosilomalta ansaitun palkan määrä määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Työnantajani lomautti minut toistaiseksi ja ilmoitti nyt päättävänsä työsuhteeni, koska työtä ei ole tarjolla. Hän ehdotti minulle sopimusta, jolla sopisimme, ettei työnantajan tarvitse maksaa minulle irtisanomisajan palkkaa, koska yhtiön kassassa ei ole rahaa. Vaimoni vastustaa ajatusta, mutta itse mietin, että avittaisin vanhaa työnantajaani enkä vaatisi näitä rahoja. Mitä sanoo lakimies?
Työsopimuslain nojalla, jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Oikeutesi irtisanomisajan palkkaan perustuu pakottavan lain säännökseen.
Palkkaturvalain nojalla, palkkaturvana maksetaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä työtekijöiden palkkasaatavia, joita työnantaja ei kykene suorittamaan maksukyvyttömyyden perusteella. On siis mahdollista, että kyseinen irtisanomisajan palkka voitaisiin suorittaa sinulle palkkaturvana.
Mikäli sen sijaan teet työnantajan kanssa sopimuksen ja luovut irtisanomisajan palkastasi, tulee sinun huomata, ettet ole työttömyysturvalain nojalla oikeutettu työttömyysetuuteen ajalta, jolta sinulla on oikeus saada työnantajalta lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.
Sinulla on lakiin perustuva oikeus saada työsuhteesi keston perusteella määräytyvä irtisanomisajan palkka, eikä tästä ole mitään syytä sopimusteitse luopua. Päinvastoin, et tule saamaan irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta työttömyysetuutta, mikäli jäät työsuhteen päättymisen seurauksena työttömäksi, joten sopimuksella olisi kannaltasi merkittävä negatiivinen taloudellinen seuraamus.

Apua, neuvoja ja lisätietoja kaikkiin kysymyksiin saa Rakennusliiton aluetoimistoista.