Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy huhtikuussa.

Työnantaja on ilmoittanut toimittavansa palkkalaskelman jatkossa sähköisessä muodossa. Onko minulla siitä huolimatta oikeus saada paperinen palkkalaskelma?

Maksaessaan palkan työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Lain mukainen velvollisuus palkkalaskelman antamisesta voidaan täyttää myös sähköisessä muodossa edellyttäen, että työntekijällä on tosiasialliset mahdollisuudet tarkastaa palkanmaksunsa oikeellisuus myös sähköisestä palkkalaskelmasta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantaja voi edellyttää työntekijän hankkivan kustannuksellaan sähköisen palkkalaskelman tarkastamiseen tarvittavia laitteita, jollei työntekijällä ole niitä entuudestaan. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee tarjota työntekijälle mahdollisuus sähköisen palkkalaskelman tarkastamiseen työpaikalla työnantajan laitteilla tietosuojasta huolehtien tai antaa työntekijälle paperinen palkkalaskelma. Lisäksi työnantajan tulee järjestää tarvittaessa koulutusta sähköisen palkkalaskelman käyttämiseen. Monilla työpaikoilla on havaittu toimivaksi malli, jossa työntekijä saa valita, haluaako siirtyä sähköiseen palkkalaskelmaan vai saada edelleen paperisen palkkalaskelman.
Useissa rakennusalan työehtosopimuksissa työsopimuslain mukaista velvollisuutta palkkalaskelman antamisesta on täsmennetty määräyksellä, jonka mukaan maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle euromääräinen kirjallinen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Tällainen määräys on talonrakennusalan, maa- ja vesirakennusalan, rakennustuoteteollisuuden, asfalttialan ja vedeneristysalan työehtosopimuksissa. Näillä sopimusaloilla työntekijällä on aina oikeus edellyttää, että palkkalaskelma annetaan hänelle paperisena.
Entä jos työnantaja ei lainkaan toimita palkkalaskelmaa työntekijän pyynnöstä huolimatta? Työntekijä voi tällöin kääntyä Aluehallintoviraston puoleen ja pyytää työsuojelutarkastajaa ryhtymään valvontatoimenpiteisiin palkkalaskelman saamiseksi. Palkkalaskelman antamatta jättäminen työntekijän pyynnöstä huolimatta on myös työsopimuslakirikkomuksena rangaistava teko.

Työpaikallani puhutaan kaksimielisyyksiä ja kommentoidaan naisten ulkonäköä pisteyttämällä heitä. Pyysin työkavereitani lopettamaan ja esimiestäni kieltämään loukkaavina ja epäasiallisina pitämäni puheet. Työkaverini pitävät minua nipottajana ja esimieheni kuittaa puheet huumorina eikä näe tarpeellisena puuttua asiaan. Täytyykö minun vain sietää tätä?

Tasa-arvolaissa seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi sukupuolisesti vihjailevina eleinä, härskeinä puheina, rivoina vitseinä sekä vartaloa ja pukeutumista koskevina kommentteina.
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi halventavana puheena toisesta sukupuolesta.
Kuvaamaasi menettelyä ei voida kuitata huumorina tai ajatella, ettei asiassa ole ongelmaa, koska fyysinen koskettelu puuttuu. Esimiehesi tulee puuttua tilanteeseen, sillä kyseinen menettely on laissa tarkoitettua häirintää. Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu työelämässä seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi.
Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä. Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Työnantajan laiminlyönti puuttua tilanteeseen saattaa täyttää myös työturvallisuusrikoksen ja työsyrjintärikoksen tunnusmerkistöt.

Apua, neuvoja ja lisätietoja kaikkiin kysymyksiin saa Rakennusliiton aluetoimistoista.