Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy joulukuussa.

Sain poliisilta kutsun kuulusteluun, joka koskee minulle työmaalla sattunutta työtapaturmaa. Mitä kuulusteluissa tapahtuu? Auttaako liitto minua tässä asiassa?

Poliisilla on velvollisuus suorittaa esitutkinta, mikäli sille tehdyn ilmoituksen perusteella on syytä epäillä rikosta. Työrikosten osalta ilmoituksen tekee usein aluehallintovirasto.
Jokaisella on velvollisuus saapua kutsusta kuulusteluun. Kutsussa ilmoitetaan tutkittava rikosepäily ja kutsutun asema esitutkinnassa. Ennen kuulustelua kuultavalle selvitetään hänen asemansa sekä oikeudet ja velvollisuudet esitutkinnassa. Todistajalla ja asianomistajalla on ehdoton totuusvelvollisuus. Perätön lausuma on rangaistava teko. Rikoksesta epäillyllä on oikeus vaieta ja olla muutoinkin myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen.
Kuulustelussa asiaa selvitetään esittämällä kysymyksiä. Kuulustelusta tehdään pöytäkirja ja kirjattu kertomus annetaan kuultavalle tarkastettavaksi. Pöytäkirjaan merkitään pyydetyt asianmukaiset lisäykset ja korjaukset, jonka jälkeen se allekirjoitetaan.
Asianomistajan asemassa kuullulta tiedustellaan lisäksi, onko hänellä asiassa rangaistus- tai yksityisoikeudellisia vaatimuksia sekä tämän kanta kirjalliseen menettelyyn ja sovitteluun. Asianomistajalla ja rikoksesta epäillyllä on oikeus antaa loppulausunto suoritetusta esitutkinnasta ennen kuin esitutkinta päätetään. Tätä koskeva pyyntö tulisi esittää kuulustelussa.
Kuulusteluissa tehdyillä ilmoituksilla on asiassa suoritettavien jatkotoimien kannalta iso merkitys. Liiton lakimiehiin voi olla yhteydessä ennen kuulustelua ja käydä kuulusteluissa annettavien ilmoitusten merkityksen läpi. Rakennusliiton myöntämää oikeusapua on mahdollista saada rikosasiaan, mikäli oikeusavun myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Lisäksi tutkittavan rikoksen tulee koskea työsuhteeseen liittyviä tapahtumia, kuten esimerkiksi työtapaturmaan liittyvää työturvallisuusrikosepäilyä, epäilyä työsyrjinnästä, seksuaalista ahdistelua tai pahoinpitelyä. Liiton lakimiehet avustavat jäseniä loppulausunnon laatimisessa sekä mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Tipuin työturvallisuusmääräysten vastaisilta telineiltä ja minulta murtui useita selkänikamia. Työnantajan edustaja tuomittiin tapauksen johdosta työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen. Onko minulla mahdollisuus saada työnantajalta vahingonkorvausta työtapaturmasta?

Työntekijällä on oikeus vahingonkorvaukseen työtapaturman johdosta aiheutuneista vahingoista siltä osin kuin tapaturmavakuutus ei korvaa niitä. Työnantajalta on mahdollista vaatia korvausta tilapäisestä haitasta eli tapaturman aiheuttamasta kivusta ja särystä. Korvauksen määrä riippuu tapaturmassa aiheutuneiden vammojen vakavuudesta sekä muun muassa toipumiseen kuluvasta ajasta. Korvauksen määrittelyssä otetaan huomioon Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset.
Tämän lisäksi työntekijällä on oikeus korvaukseen kosmeettisesta haitasta, jos vammoista jää näkyviä arpia tai muita ulkonäköä rumentavia jälkiä. Jos tapaturmasta aiheutunut työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden, työnantajalta voidaan vaatia korvausta ansionmenetyksestä, sillä tapaturmavakuutuksesta maksettava tapaturmaeläke on vuoden päivärahakauden jälkeen vain 85 prosenttia vuosityöansiosta. Jos tapaturmasta jää pysyvää haittaa, voidaan vaatia korvausta myös pysyvästä haitasta, sillä tapaturmavakuutuksesta maksettavalla haittarahalla korvataan pysyvä haitta vain osittain.
Vahingonkorvausvaatimus esitetään kanavointisäännösten perusteella ensisijaisesti työnantajana toimivalle oikeushenkilölle eli yritykselle eikä yksittäiselle, tapaturmasta vastuussa olevalle henkilölle.
Rakennusliiton oikeusapua on mahdollista saada työturvallisuusrikokseen liittyvän vahingonkorvausasian hoitamista varten. Vaikka ketään ei olisi tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työtapaturman johdosta voidaan vaatia vahingonkorvausta työnantajalta, jos tapaturma on aiheutunut työnantajan vastuulle kuuluvan velvollisuuden laiminlyönnistä tahallaan tai huolimattomuudesta. Näissäkin tilanteissa on mahdollista saada liiton oikeusapua, jos sen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Apua, neuvoja ja lisätietoja kaikkiin kysymyksiin saa Rakennusliiton aluetoimistoista.