Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy lokakuussa.

Työsuhteeni on päättymässä. Milloin saan loppupalkkani?

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Päättymispäivä on määräaikaisen työsopimuksen sopimuskauden viimeinen työpäivä ja toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomisajan viimeinen päivä.
Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät maksettavaksi työsuhteen päättymispäivänä. Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat työsuhteen kestäessä sopineet palkan suorittamisesta palkanmaksukauden päättymisen jälkeiseen aikaan sijoittuvana palkanmaksupäivänä tai työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimuksessa sovittua palkan laskenta-aikaa, saadaan tällaista sopimusta soveltaa myös työsuhteen päättyessä loppupalkan maksamiseen. Tällöin palkka erääntyy vasta sovittuna ajankohtana. Esimerkiksi talonrakennusalan työehtosopimuksen 26 §:ssä on määräykset palkanmaksupäivästä, laskenta-ajasta sekä siitä, että järjestäytyneet työnantajat saavat suorittaa lopputilin seuraavan säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Edellä mainitut seikat vaikuttavat siis siihen, milloin loppupalkkasi tulee maksaa. Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta loppupalkan maksupäivä on työsopimuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Lomautettuna olevan työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Loppupalkka sekä yli 200 päivää yhdenjaksoisesti lomautettuna olleelle työntekijälle suoritettava irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus erääntyvät maksettavaksi työsopimuksen päättymispäivänä.
Työsuhteesta johtuvan saatavan tai sen osan viivästyessä työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada viivästyneelle saatavalle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä odotusajan palkkaa. Odotusajan palkkaa suoritetaan kuitenkin enintään 6 päivältä. Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eikä työnantaja ole suorittanut saatavaa 3 arkipäivän kuluessa huomautuksesta.

Olen ollut noin puoli vuotta sairauslomalla ja se kestää vielä arviolta 3 kuukautta. Työnantaja ilmoitti yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanovansa minut ja 3 muuta työntekijää tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Irtisanomisaikani on 4 viikkoa. Työnantaja kertoi, ettei sillä ole palkanmaksuvelvollisuutta irtisanomisajallani. Eikö sairauslomani estä irtisanomiseni ja eikö minulla joka tapauksessa ole oikeus irtisanomisajan palkkaan?
Työnantaja voi irtisanoa tuotannollisella ja taloudellisella perusteella myös sairauslomalla olevan työntekijän, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen irtisanomista työnantajan on selvitettävä, olisiko työntekijä sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin, joita työntekijä pystyisi koulutuksensa, ammattitaitonsa tai työkokemuksensa perusteella tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen tekemään.
Sairauslomalla oleva työntekijä ei saa valikoitua irtisanottavaksi terveydentilansa tai sairauslomansa vuoksi, vaan työnantajan on valikoitava irtisanottavat työntekijät objektiivisesti hyväksyttävillä perusteilla, kuten ammattitaitoon tai monipuolisuuteen liittyvällä työntekijöiden vertailulla. Jos työntekijä valitaan irtisanottavaksi hänen terveydentilansa vuoksi, kyseessä on syrjivä peruste, jolloin työsuhteen irtisanominen on perusteeton, vaikka työnantajalla sinänsä olisikin tuotannollinen tai taloudellinen peruste työsopimuksen päättämiselle.
Jos sairauslomalla olevan työntekijän irtisanomiselle tuta-perusteella on objektiivisesti hyväksyttävä peruste, työsopimus voidaan irtisanoa jo sairausloman aikana ja irtisanomisaika myös kuluu jo sairausloman aikana. Jos sairausloma jatkuu tapauksessasi koko irtisanomisajan, työnantajalla ei ole irtisanomisajan palkanmaksuvelvollisuutta, koska palkanmaksuvelvollisuutta ei muutoinkaan pitkään jatkuneen sairausloman vuoksi enää ole. Ainoastaan, jos työnantaja päättäisi työsuhteesi irtisanomisaikaa noudattamatta, olisi työnantajalla velvollisuus maksaa irtisanomisajan palkkasi sanktionluontoisena korvauksena siltä osin kuin irtisanomisajan noudattamista on laiminlyöty.

Apua, neuvoja ja lisätietoja kaikkiin kysymyksiin saa Rakennusliiton aluetoimistoista.