Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy helmikuussa.

Miten ensi vuoden alusta voimaan tulevat työsopimuslain koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat muutokset vaikuttavat rakennusalalla?

 Työsopimuslain koeaikaa koskeva ehto muuttuu siten, että enimmäiskoeaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Koeaikaa voidaan pidentää kuukauden verran silloin, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaiden vuoksi pois työstä koeajan kuluessa 30 kalenteripäivää. Koeajan pidentäminen edellyttää työnantajan nimenomaista ilmoitusta ennen alkuperäisen koeajan päättymistä.

Jos työehtosopimuksessa on määräys koeajan enimmäisajasta, sitä noudatetaan edelleen työsopimuslain muutoksen jälkeenkin. Jos työehtosopimuksessa viitataan työsopimuslakiin enimmäisajan osalta tai työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä koeajasta, noudatetaan jatkossa työsopimuslain 6 kuukauden enimmäisaikaa sekä mahdollisuutta pidentää koeaikaa kuukaudella em. poissaolojen vuoksi.

Työsopimuslain takaisinottovelvollisuutta koskeva säännös muuttuu siten, että takaisinottovelvollisuusaika lyhenee nykyisestä 9 kuukaudesta 4 kuukauteen. Takaisinottovelvollisuusaika on kuitenkin 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta.

Takaisinottovelvollisuuden sisältö säilyy ennallaan. Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisista, taloudellisista tai niihin verrattavista syistä irtisanomalleen, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä takaisinottovelvollisuusaikana samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Irtisanotun työntekijän ei tarvitse tällöin olla työtön työnhakija, vaan pelkkä TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuminen riittää.

Työsopimuslaissa takaisinottovelvollisuusajan laskenta aloitetaan työsuhteen päättymisestä lukien, kun taas joissain työehtosopimuksissa on sovittu, että määräaika lasketaan työnteon lopettamisesta. Tämä koskee muun muassa tilanteita, joissa työntekijä on lomautettu, ehdollisesti irtisanottu tai vapautettu työntekovelvollisuudesta irtisanomisaikana.

Jos työnantaja rikkoo takaisinottovelvollisuutta, hän on korvausvelvollinen työntekijälle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Jos työehtosopimuksessa on määräyksiä takaisinottovelvollisuudesta, niitä noudatetaan jatkossakin.

1.1.2017 alkaen noudatettavat määräajat ovat kootusti seuraavat.

Rakennusala: Koeaika on enintään 3 kuukautta, kuitenkin enintään puolet määräaikaisen työsopimuksen kestosta. Uutta koeaikaa ei voida asettaa, jos työntekijä tulee 5 vuoden kuluessa saman työnantajan palvelukseen vastaavan kaltaisiin tehtäviin. Takaisinottovelvollisuus työssäkäyntialueella on 4 kuukautta työnteon lopettamisesta. Jos työsuhde on päättymishetkeen mennessä kestänyt vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on 6 kuukautta.

Maalausala: sama kuin edellä

Vedeneristysala: sama kuin edellä

Asfalttiala: sama kuin edellä

Lattianpäällystysala: sama kuin edellä

Talotekniikka-ala: Koeaika on enintään 3 kuukautta, kuitenkin enintään puolet määräaikaisen työsopimuksen kestosta. Takaisinottovelvollisuus on 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhde on päättymishetkeen mennessä kestänyt vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on 6 kuukautta.

Rakennustuoteteollisuus: Koeaika on 6 kuukautta. Koeaikaa voidaan työnantajan nimenomaisella ilmoituksella pidentää kuukauden kerrallaan, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaiden vuoksi ollut koeajan kuluessa poissa töistä 30 kalenteripäivää. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika on enintään puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin 6 kuukautta. Takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Maa- ja vesirakennusala: Koeaika on enintään 4 kuukautta. 8 kuukautta lyhyemmissä määräaikaisissa työsopimuksissa enintään puolet työsopimuksen kestosta. Uutta koeaikaa ei voida asettaa, jos työtekijä tulee 2 vuoden kuluessa saman työnantajan palvelukseen vastaavan kaltaisiin tehtäviin. Takaisinottovelvollisuus työssäkäyntialueella on 6 kuukautta työnteon lopettamisesta.

Maarakennusala: sama kuin edellä.